Rendezvények

 

Figyelem! Az előírásoknak megfelelően a rendezvényen a maszk használata kötelező! Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, helyszíni regisztrációra nem lesz lehetőség. Részvételi szándékukat az alábbi linken jelezhetik: https://ludevent.uni-nke.hu/e/maganjogi_konyvmustra

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Prof. Dr. Papp Tekla tanszékvezető asszony Atipikus szerződések című könyvének (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2019.) megvitatására 2019. december 12-én 16 órakor, helyszín az Oktatási Épület 508-as tárgyalója.

Regisztrációs link

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék és a Magánjogi Kutatóműhely tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Dr. Vogel Barbara (ügyvéd, Magyar Áruküldők Egyesülete) Fogyasztóvédelem a gyakorlatban - a webáruházakat érintő hatósági ellenőrzések című  előadására 2019. december 5-én 16:30 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Regisztrációs link

A Magánjogi Kutatóműhely és a Civilisztikai Tanszék szervezésében dr. Vogel Barbara (ügyvéd, Thurzó Ügyvédi Iroda) a Magyar Áruküldők Egyesületével kapcsolatos munkájával összefüggésben az internetes kiskereskedelem fogyasztóvédelmi vonatkozásairól tartott előadást. Prezentációja kezdetén bemutatta a területtel kapcsolatos főbb jogszabályi rendelkezéseket: többek között a Polgári Törvénykönyv, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 2001. évi CVIII. törvény főbb rendelkezéseit, amelyek ismertetésekor az egyes szabályokkal párhuzamosan saját, joggyakorlatbeli példákat is hozott. Ezt követően konkrét jogeseteket mutatott be röviden; ezek többsége Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztályának határozatain alapultak. Szó esett az általános szerződési feltételek felülvizsgálatáról, az általános szerződési feltételek próbavásárláson keresztüli vizsgálatáról, a termék nem megfelelő leírásáról, az elállási jogról, továbbá kedvezményről való téves tájékoztatásról, az online vitarendezésről, termékvizsgálatról. Az izgalmas és érdekes előadást követően a hallgatóság tehette fel a kérdéseket, amelyekkel egy érdekes szakmai diskurzus tanúi lehettek a jelenlevők.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Ötletek és megvalósítás című tudományos workshopra 2019. december 5-én 15:30 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója, amelyen az OTDK-ra felkészülő hallgatók tudományos kutatási irányai kerülnek megvitatásra.

A regisztrációs link a későbbiekben lesz elérhető.

__________________________________________________________________________________________________________

https://ludevent.uni-nke.hu/event/148/

Családjogi konferencia az NKE-n

 

Párkapcsolati formák – formális párkapcsolatok” címmel került megrendezésre 2019. december 5-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszékének szervezésében az a családjogi konferencia, amelynek témáját a napjainkban megjelenő párkapcsolati és családi formák jogi hátterének megvitatása képezte. A konferencia programjában szereplő előadások sokszínűsége is megerősítette azt az álláspontot, miszerint a családi kapcsolatok hagyományos alapokon nyugvó formái mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak mind a jogelméletben, mind a joggyakorlatban a szociológiai értelemben vett és tágabb kört magába foglaló kapcsolatrendszerek. Az előadók között kúriai bírók, gyakorlati szakemberek és az egyetemek professzorai, kutatói szemléltették előadásaikban a felmerülő jogi kihívásokat, illetve a gyakorlatból eredő bizonytalanságokat és az erre adott lehetséges válaszokat. A konferencia megnyitását követően Dr. Kőrös András nyugalmazott kúriai tanácselnök beszélt a házasság mellett szabályozott de facto élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat kodifikációs folyamatáról, a hatályos szabályanyag megszületéséről. Ezt követően Dr. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró szemléltette a de facto élettársi kapcsolat fogalmi elemeinek bírói gyakorlatban bekövetkező változásait, a Ptk. hatálybalépése ugyanis jelentősen átalakította a vonatkozó szabályanyagot, aminek következtében a korábbi bírói gyakorlat alkalmazása új szemléletmódot követel meg. Ezt követően a konferencia házigazdája, Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, az NKE-ÁNTK habilitált egyetemi docense tartotta meg előadását, aki a közszerzeményi rendszer jogtörténeti vonásainak összevetésével tért ki a hatályos joganyag neuralgikus elemeire, előrevetítve a gyakorlat lehetséges irányait. Őt követte Prof. Dr. Szeibert Orsolya, az ELTE-ÁJK professzorának előadása, aki a házasságok bírói utat mellőző felbontását mutatta be több európai ország példáján keresztül, kiemelve a francia és egyes szomszédos országok megoldásait. A Ptk. szabályozásából eredő életkori dilemmákról értekezett Dr. Hegedűs Andrea a SZTE-ÁJTK egyetemi docense, aki a különböző párkapcsolati formákból származó életkori sajátosságok magánjogi jogintézményekre gyakorolt hatásait vizsgálta. A délutáni részben elsőként Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika, a PTE-ÁJK címzetes egyetemi docense foglalta össze az egyedülálló szülőség és az örökbefogadás közötti problémás kérdésköröket. Őt követte Dr. Visontai-Szabó Katalin, az SZTE-ÁJTK adjunktusa, aki Család 3.0 című előadásában a társadalmi változások hatására a családok összetételében bekövetkező újdonságokat ismertette. A konferencia zárásaként az előadásokhoz kapcsolódó tudományos vitára került sor, amely során az érdeklődők kérdéseket tehettek fel az előadóknak.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék és a Magánjogi Kutatóműhely tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Prof. Dr. Maria M. Pabón (Loyola University New Orleans, College of Law) The Modern Family in the Law of the United States Part I and Part II című előadásaira 2019. november 26-án 15 órakor és november 28-án 16 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Az eseményre regisztráció szükséges:

November 26.

November 28.

 

Invitation

The Department of Civilistics and the Private Law Research Group cordially invite everybody who is interested in the topic The Modern Family in the Law of the United States Part I and Part II. The presentations are held by Prof. Dr. Maria M. Pabón (Loyola University New Orleans, College of Law). Time and place: 26th November 2019, at 15 o'clock and 28th November 2019, at 16 o'clock, Educational Building  Room 509. (1083 Budapest, Üllői út 82.)

Registration is necessary:

26th November

28th November

https://www.vanattys.com/practice-areas/family-law/

Az amerikai családjog különféle szempontjairól beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában María M. Pabón, a New Orleansi Loyola University professzora. A College of Law korábbi dékánja az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszék és a Magyary Zoltán Szakkollégium által alapított Magánjogi Kutatóműhely rendezvényén szólt a jogterület aktualitásairól.  

María M. Pabón főbb érdeklődési területei közé tartozik a családjog, a bevándorlási jog, a multikulturalizmus és a diverzitással összefüggő kérdések a jogi szakmában, valamint a női ügyvédek helyzete. Több szervezet, köztük a Hispanic Lawyers Association of Louisiana, elnöke, az American Law Institute választott tagja és számos rangos elismerés birtokosa. Az egyetemi hallgatóknak tartott előadásában felvázolta azokat a hatásokat, amelyek Louisiana állam jogrendszerét érték az évszázadok alatt. A francia gyarmatot a spanyolok szerezték meg, amelyet újabb rövid francia uralom követett, mielőtt megvették volna az amerikaiak, így a francia, a spanyol és az amerikai jog keveredik ennek a tagállamnak a jogában. A louisianai jogrendszerben, amerikai tagállam lévén, az esetjognak nagy szerepe van, ugyanakkor a törvényi szabályozás is jelentős. Erre jellemző, hogy a tagállami szabályok mellett erőteljesen jelen vannak a szövetségi szintű jogszabályok is, amely családjogi viszonylatban például az azonos neműek közötti házasságnál kerül előtérbe.

Az előadó nevezetes eseteket is hozott fel példaként az előadásában. Ilyennek tekinthető a családjog területén a Zablocki-, valamint a Loving-ügy, amelyeknek jellegzetes tételmondata szerint a házasságkötés alapjog, amelyet a tagállam megfelelő indokolás nélkül nem korlátozhat. Ilyen korlátozás lehet például a mormon egyháznál elfogadott többnejűség, amely az amerikai jog közrendi klauzuláját sérti, a vallásszabadságot, annak gyakorlását felülírja a közrend, ezért nem elfogadott az erre történő hivatkozás. A házasságkötést megelőző vagyonjogi szerződések tekintetében megváltozott a korábbi bírósági hozzáállás: az volt az álláspont, miszerint ezek nem elfogadhatóak, csak elősegítik a válásokat, ezzel szemben ma már ezek a szerződések, amennyiben az alapvető szerződési jogi szabályoknak megfelelnek, megköthetőek.

A Sosna vs. Iowa ügy középpontjában a váláshoz szükséges várakozási idő állt, amelynek az alkotmányossága volt a kérdés. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy nem ütközik az amerikai alkotmányba, mert a felek az idő eltelte után fel tudják bontani a házasságot és újraházasodhatnak. A válásra vonatkozóan korábban csakis valamelyik fél hibájából kerülhetett sor (pl. hűtlen elhagyás, szabadságvesztés), a jelenkorban elegendő a felek ebbéli megállapodása is.

A kiskorú gyermekek elhelyezésével összefüggésben a louisianai Polgári Törvénykönyv 12 tényezőt tartalmaz, amelyek mérlegelésével, figyelembe véve a gyermek legjobb érdekét, kell meghatározni, hogy a házasság felbontását követően a gyermekek mely szülőnél kerüljenek elhelyezésre. Ezek között van például az adott szülő iránti szeretet, ragaszkodás, a neveléshez szükséges erkölcsi környezet, a szülő fizikai és mentális egészsége.

Az öröklési joggal kapcsolatos kérdéseket is megemlített még az előadó, így például a végrendeleten alapuló öröklés lehetőségét, amelyet kiegészít a törvényen alapuló öröklés, alapvetően a rokonok és a házastárs örökölhet ilyen jogcímen. Az élettársak – a magyar joghoz hasonlóan – akkor örökölhetnek egymás után, amennyiben ilyen tartalmú végrendeletet alkottak.

Fotó: Szilágyi Dénes

Az előadás diasora elérhető/You can see the slideshows of the presentations: november 26.; november 28.

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék és a Magánjogi Kutatóműhely tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Dr. Dubravka Klasicek (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek) Inheritance law in 21st century című előadására 2019. november 13-án 15 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Az eseményre itt regisztrálhat.

 

Invitation

The Department of Civilistics and the Private Law Research Group cordially invite everybody who is interested in the topic Inheritance law in 21st century. The presentation is held by Dr. Dubravka Klasicek (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek). Time and place: 13th November 2019, at 15 o'clock, Educational Building  Room 509. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
 
Registration is available here.
 

https://prosperitylaw.net/your-last-will-and-testament-securing-and-storing-part-2/

2019. november 13-án a Polgári Jogi TDK és a Magánjogi Kutatóműhely közös szervezésű eseményére került sor az 509-es dékáni tárgyalóban. Az öröklési jogi témájú előadást Dr. Dubravka Klasicek, a University of Osijek (Eszék, Horvátország) tanszékvezető egyetemi docense tartotta.

Az eseményt Prof. Dr. Papp Tekla nyitotta meg, aki köszöntötte az előadót, ezt követően Dr. Dúl János - a Magánjogi Kutatóműhely oktatói vezetője - ismertette röviden a vendégelőadó életútját.

Dr. Dubravka Klasicek több éve foglalkozik az öröklési jog kérdéseivel, különösen a végrendeletekkel. Ebből kifolyólag előadása nem a hagyományos értelemben vett öröklési jog kérdéseivel foglalkozott, hanem egy igazán érdekes, újszerű kontextusba helyezte a végrendeleteket.

Az előadás elején a horvát öröklési jogi szabályozás került ismertetésre, amely meglepően sok hasonlóságot mutat a magyar szabályozással. A prezentáció második részében az előadó nyolc példát mutatott be, melyek mindegyike egy sajátos végrendelkezési formát takart.

A példák során olyan kérdésekre kaphattunk választ, mint például egy megírt, de el nem küldött üzenetet lehet-e végrendeletként értelmezni, vagy egy kinyomtatásra nem kerülő Word dokumentum tekinthető-e végrendeletnek, továbbá egy DVD-re felvett üzenet (melyen kézírással szerepel a végrendelet felirat) tekinthető-e ténylegesen végrendeletnek.

A felvázolt esetek között elhangzott, az a példa is, miszerint egy személy kórházba kerülve jut olyan helyzetbe, hogy nincs más választása, mint a nála levő eszközökkel (ez esetben mobiltelefon) végrendelkezni. (Külön kiemelésre is került, hogy bármilyen váratlan helyzetben ez egy jó megoldásnak tűnhez.)

A fő kérdés mindegyik jogesetnél az volt, hogy a fentebb említett módokon megtett jognyilatkozatokat lehet-e érvényes végrendeletnek tekinteni.

Az esetek egy jelentős része olyan országokban történt, mint például Ausztrália, az Amerikai Egyesült Államok vagy Kanada.

Ahogyan azt az előadásban megtudhattuk Ausztrália egy igazán liberálisnak mondható ország a végrendelet tekintetében, hiszen a helyi bíróságok szinte az összes új végrendelettételi módot elfogadták érvényes végrendeletként.

Külön érdekesség, hogy a példák legnagyobb arányban az öngyilkosságot elkövető személyek végrendelkezési módszereit tartalmazta. Fontos kiemelni, azonban az pusztán a véletlenség műve, hogy ezeket az új módokat ilyen személyek használták.

Konklúzióként kihangsúlyozásra került, hogy ezeket az újszerű végrendelettételi formákat a magyar, illetve a horvát bíróságok nem hagynák jóvá a szabályozás alapján.

Az előadás zárásaként a résztvevők kérdezhettek. Felmerült érdekességként, hogy 20-30 év múlva milyen tendenciák figyelhetőek majd meg a végrendelkezés kapcsán, ezeket egyelőre nehéz megjósolni, a technikai fejlődés azonban valószínűleg utat fog törni magának.

Az előadás igazán elgondolkodtató volt, különösen a felismerés, hogy a technológia már ilyen jellegű személyes jogi aktusok megtételekor is kezd prioritást élvezni a hagyományosnak mondható módszerek helyett.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevőknek a jelenlétet. Továbbra is nagy szeretettel várjuk a tisztelt érdeklődőket soron következő rendezvényeinkre.

Szöveg: Sárdi Adrienn

Fotó: Szilágyi Dénes

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Tanszék és a Magánjogi Kutatóműhely tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Prof. Dr. Hugh Beale (University of Warwick, University of Oxford) English and continental contract laws: key differences című előadására 2019. október 1-jén 15 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Az eseményre ezen a linken tud regisztrálni.

 

Invitation

The Department of Civilistics and the Private Law Research Group cordially invite everybody who is interested in the topic English and continental contract laws: key differences. The presentation is held by Prof. Dr. Hugh Beale (University of Warwick, University of Oxford). Time and place: 1st October 2019, at 15 o'clock, Educational Building  Room 509. (1083 Budapest, Üllői út 82.)
 
You can register here.
 

Az előadás diasora ezen a linken érhető el.

You can see the slideshow of the presentation on this link.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást Hugh Beale, az angol Parlament volt jogi biztosa. A professzor egyebek mellett a nemzeteken átnyúló szerződésekkel összefüggő kérdésekről szólt.

Az előadást az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszék, valamint a tanszék és a Magyary Zoltán Szakkollégium közötti kooperáció révén megalapított Magánjogi Kutatóműhely szervezésében tartották. Az előadó, Hugh Beale a Brit Akadémia tagja, a Warwicki Egyetem professor emeritusa, az Oxfordi Egyetem Harris Manchester College Kereskedelmi Jogi Központjának munkatársa. 2000-től 2007-ig az angol Parlament kereskedelmi jogi és common law jogi biztosa volt, ekkor az általa figyelemmel kísért területek közé tartozott többek között a tisztességtelen szerződési feltételek vizsgálata, valamint az elévüléssel összefüggő kérdések. Az angol szerződési jog fontos művei között számon tartott Chitty on Contracts főszerkesztője, 1987 és 2000 között az Európai Szerződési Jogi Bizottság tagja volt, valamint tagja az Európai Polgári Törvénykönyv megalkotására létrejött Study Groupnak, a Közös Európai Adásvételi Jog megvalósíthatósági tanulmányának megszövegezésére létrehozott szakértői csoportnak, továbbá alapító tagja a European Law Institute-nak. Kiemelkedő tevékenységei tartják számon az Európai Szerződési Jogi Alapelvek szerkesztését és kiadását Ole Landóval. Az európai szerződési jogról szóló munkái közül kiemelendő az általa szerkesztett Casebooks on the Common Law of Europe: Contract Law. 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának tiszteletbeli tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktora.

Előadásának címe English and continental contract laws: key differences volt, amely több gondolati csomópont mentén összpontosult. Manapság gyakran kötnek olyan szerződéseket, amelyeknek alanyai különböző államok állampolgárai, illetve más államokban honosak, gondoljunk például csak az interneten megvásárolt árukra, az ott nyújtott szolgáltatásokra. Az ilyen nemzeteken átnyúló szerződésekkel összefüggő kérdések egy részére a nemzetközi magánjog szabályai választ adnak, itt említhetjük az Európai Unió Róma I. és Róma II. rendeleteit. Amennyiben az uniós joganyagot vizsgáljuk, az is megkönnyíti a nemzetközi szerződések megkötését, ha az egyes tagállamok jogai egymással harmonizáltak, idetartoznak például a fogyasztóvédelemmel összefüggő irányelvek. További eszközök lehetnek az opcionális jogok alkalmazása az ilyen szerződéseknél, olyan jog választása, amely egyik félnek sem „sajátja”, nemzetközi egyezmények használata (pl. az 1980-as Bécsi Vételi Egyezmény), de a soft law kategóriájába eső munkák is idetartoznak, így többek között a PECL vagy az UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Ez utóbbiak vívmányait a tagállamok jogalkotásuk során is felhasználják, ahogy a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv megalkotásánál is figyelemmel voltak ezekre is. Előadásában több olyan jogintézményt is kiemelt, amelyek megnevezésüknél fogva hasonlóak az egyes jogrendszerekben, tartalmuk azonban (jelentősen) eltérnek egymástól. További vizsgálódási pont volt egyes jogintézmények elemzése: a jóhiszeműség kategóriája ismert és használt a német, a francia és a magyar jogban, azonban az angol jog ilyen rendelkezést kifejezetten nem ismer, adott esetben a bírói jog alkothat legfeljebb olyan szabályokat, amelyeken keresztül ez a jogelv érvényre juthat. Az előadó kitért még többek között az utaló magatartásnak, a felek korábban alkalmazott feltételhez képest eltérő szerződési feltételeknek, a szerződéskötési kötelezettségnek, valamint a szerződéskötéshez viszonyítottan a körülmények alapvető megváltozásának megítélésére az említett jogrendszerekben. A német, a francia és a magyar jog ezekben a kérdésekben alapjait tekintve hasonló álláspontot fogadott el, léteznek bennük valamilyen módon, míg az angol jogban több kardinális eltérés tapasztalható.

Fotó: Szilágyi Dénes

__________________________________________________________________________________________________________

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/uj-alapokon-a-magyar-vadgazdalkodas

Dúl János beszámolója

Fotó: Halápi Katinka

_________________________________________________________________________________________________________

Fotó: Szilágyi Dénes

_________________________________________________________________________________________________________

 

Az eseményről készült összefoglaló az alábbi linken olvasható.

_________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

A Civilisztikai Intézet tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt Prof. Dr. Dorota Masniak (University of Gdansk) Modern Challanges of Insurance Law című előadására 2019. május 2-án 14 órakor, helyszín az Oktatási Épület 509-es dékáni tárgyalója.

Kép forrása: https://skwealth.com/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/Insurance-Planning.jpg

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

"Egészségügyi jog a magánjog és a közjog határán" konferencia

2018. december 7. 9:30

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület - 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Zrínyi terem

Regisztrálni a fenti linken elérhető plakáton feltüntetett módon lehetséges.

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

A konferenciáról készített összefoglalót erre a linkre kattintva olvashatják el.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEGHÍVÓ

ZÁRÓ PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete kerekasztal megbeszélést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A záró workshop címe: „Ptk. módszertani workshop – Poszteres bemutató, tanulságok levonása, összegző gondolatok, a kooperáció perspektívái”.

A rendezvény időpontja:     2018. szeptember 26. 11.00 – 13.00

A rendezvény helyszíne:      NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási Központ, 510. iroda, Dékáni nagy tanácsterem (1083 Budapest, Üllői út 82.)

 

PROGRAM:

 
   

 

11:00 - 11:30          Megnyitó                           Prof. Dr. Papp Tekla, intézetvezető, egyetemi tanár

11:30 - 12:00          Dr. Nagy Barna Krisztina egyetemi tanársegéd és Dr. Dúl János tudományos segédmunkatárs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének munkatársai tartanak poszteres bemutatót

12:00 - 13:00          Hozzászólások, megbeszélés

 

Regisztrálni a civilisztikaiintezet@gmail.com email címen lehet.

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

 

Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető, egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet

 

Egység a sokszínűségben? – Záró Ptk. módszertani workshop

A Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok című Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 2017-ben kezdte meg a hazai jogi karok és más, magánjogot oktató egyetemek polgári jogi tanszékeinek részvételével zajló workshop-sorozatát, amelynek tizedik, egyben záró rendezvényére 2018. 09. 26-án került sor. A rendezvényen számos polgári jogot oktató tanszék vezetője és oktatója, kutatója vett részt. A projekt célja a hazai polgári jogi oktatás feltérképezése, az egyes oktatási struktúrák, oktatói gárdák, kutatási területek, tehetséggondozási stratégiák megismerése és összevetése útján többek között közös kutatások, hallgatói és oktatói együttműködések kiépítése, szinergia lehetőségek feltérképezése volt.

A rendezvényt megnyitó gondolataiban az NKE ÁKK dékánja, Prof. Dr. Kis Norbert kiemelte a közigazgatási felsőoktatás 40 éves történetében a civilisztikai oktatás folyamatos jelenlétét, kontinuitását, valamint hangsúlyozta a más egyetemekkel történő együttműködés fontosságát.

Prof. Dr. Papp Tekla, a Civilisztikai Intézet és a Kutatóműhely vezetője köszöntő gondolatiban összefoglalta a workshop-sorozat történetét és célját, bemutatta a kutatási eredmények értékelését végző kollégáit, Dr. Nagy Barna Krisztina egyetemi tanársegédet és Dr. Dúl János tudományos segédmunkatársat, valamint rögzítette, hogy a kutatást feldolgozó tanulmány várhatóan 2019. elején, a Polgári Jog című folyóiratban kerül publikálásra.

Dr. Dúl János előadásában ismertette többek között az egyes egyetemek polgári jogi oktatásának struktúráját, az egyes tantárgyak összekapcsolásának és egymásra épülésének módját, a tanszékek által kínált szakdolgozati témák összetételét, a számonkérések módját, az ajánlott és a kötelező irodalmak körét, az egyes intézetek saját oktatók által írt tananyagokkal való ellátottságát, valamint bemutatta az osztott képzések magánjogi oktatásának főbb jellemzőit is.

Dr. Nagy Barna Krisztina prezentációjában bemutatta többek között, hogy az egyes egyetemeken milyen lehetőségek biztosítottak a hallgatók specializációjának elősegítésére, továbbá ismertette az egyes polgári jogot oktató tanszékek mellett működő tudományos diákkörök jellemzőit, a polgári jogot oktatók átlagos, valamint az egyes beosztásokhoz kapcsolódó életkori sajátosságait, valamint a nagyobb jogterületeknek az oktatók kutatási területei általi lefedettségét is. Az előadók kutatási eredményeiket táblázatok, diagramok és ábrák segítségével tették szemléletesebbé.

Az előadásokat számos észrevétel, hozzászólás követte és aktív párbeszéd, diskurzus alakult ki a jelenlévők között. Több megjegyzés fogalmazódott meg a Kutatóműhely által vizsgált szempontokkal és az eredményekkel kapcsolatban, egyúttal javaslatok érkeztek a vizsgált adatok körének bővítésére is. A résztvevők egyöntetűen hangsúlyozták a kutatás jelentőségét, valamint a feltárt eredményekben, a kapcsolódási pontok, közös elemek kiaknázásában rejlő lehetőségeket is. A rendezvény a Kutatóműhely által megkezdett workshop-sorozat utolsó állomása volt, azonban a kutatási eredmények hasznosságára és hasznosíthatóságára tekintettel a szervezők és a résztvevők bíznak a kutatómunka jövőbeli, más intézmények általi folytatásában is.

Szöveg: Lehoczki Zóra Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORMÁNYZÁSI TRADÍCIÓK, MODERNITÁS ÉS JÖVŐKÉP

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 20. (csütörtök) 10:00 – 16:00
A nemzetközi konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, „C” épület, (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

Kormányzási és tulajdonosi viszonyok változása a piacgazdaságban
PUBLIC FUNCTIONS AND THE STATE
GOVERNANCE AND OWNERSHIP IN RECENT MARKET ECONOMIES

(helye: C/14. Kari Tanácsterem)

Section I.            Moderátor: Dr. Szikora Veronika (dékán, kutatásvezető, DE ÁJK)

13:00 - 13:30       Vitaindító

Dr. Papp Tekla (egyetemi tanár, NKE ÁKK): Törvényi szinergiák - sajátos új jogterület?

13:30 - 14:30       Felkért hozzászólÁSOK

Dr. Horváth M. Tamás (egyetemi tanár, DE ÁJK): Kormányzati tulajdonosi igazgatás

Dr. Dúl János (tudományos segédmunkatárs, NKE ÁKK): Az állam társasági részesedései és az öröklési jog kapcsolata

Dr. Lehoczki Zóra Zsófia (PhD hallgató, NKE ÁKK): A társasági vagyon szerepe a közfeladatok ellátásában

 

A konferenciáról készített összefoglaló a Debreceni Egyetem honlapján olvasható:

http://hirek.unideb.hu/hu/node/5706

Az eseményről a Debreceni TV Siker című műsorában is beszámoltak, amelyet az alábbi linken nézhető meg:

http://www.dehir.hu/dtv/siker-2018-09-21/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete kerekasztal megbeszélést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A kerekasztal megbeszélésen Dr. Dúl János „A vagyonkezelési szerződés alapjairól” című tanulmányát elemzi ki az Intézet és a felkért hozzászólók.

 A rendezvény időpontja: 2018. május 9. (szerda) 16.00 óra

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

 

PROGRAM:

16:00 - 16:30             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, intézetvezető, egyetemi tanár

16:30 - 17:20             Vitaindító
                                   Dr. Dúl János, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar,
                                   Civilisztikai Intézet

                                   Felkért hozzászólók:
                                   Dr. habil Boros Anita egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és
                                   Közigazgatási Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet oktatója
                                   Dr. Molnár Hella egyetemi adjunktus, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének oktatója

17:20 - 18:00             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

 

Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető, egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

 

Az eseményről készült összefoglaló ezen a linken keresztül olvasható.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

TUDOMÁNYOS VITAÜLÉS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A vitaülésre érkező vendégelőadó Dr. Cseh Attila kúriai bíró.

Előadásának címe: Társasházi jogviták aktuális kérdései (joggyakorlat elemzés)

 

A rendezvény időpontja: 2018. április 18. (szerda) 16.30 óra

A rendezvény helyszíne: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Oktatási épület 509. iroda

 

PROGRAM:

16:30 - 16:45            Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

16:45 - 17:30            Vitaindító
                                  Dr. Cseh Attila előadása

17:30 - 18:00             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

 

Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető, egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

 

Az eseményről készült összefoglaló ezen a linken keresztül olvasható.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance –köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.
A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).
A workshopon a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszéke, a Budapesti Műszaki Egyetem Üzleti Jogi Tanszéke és a Neumann János Egyetem Közgazdaságtan és Jog Tanszék munkatársai vesznek részt.

A rendezvény időpontja: 2018. április 11.    14.00 – 16.00
A rendezvény helyszíne: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Oktatási épület, (1083 Budapest, Üllői út 82.) 402-es terem

PROGRAM:

14:00 - 14:15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár

14:15 - 15:00             Vitaindító
                                   Dr. Pázmándi Kinga, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Grad-Gyenge Anikó, a  BME Üzleti Jogi Tanszék vezetője és Dr. Bodzási Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdsági Jogi Tanszék vezetője

15:00 - 16:00             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!


Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

TUDOMÁNYOS VITAÜLÉS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A vitaülésre érkező vendégelőadó Dr. Vecsey Márk ügyvéd Ausztriában (Gálffy és Vecsey Rechtsanwalte) és a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetem magyar jogért felelős elemzője.

Előadásának címe: Válságban lévő cégek restrukturálásának jogi kerete Magyarországon és Ausztriában

 

A rendezvény időpontja: 2018. március 21. (szerda) 17.00 óra

 A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Oktatási épület 510. iroda

 

PROGRAM:

17:00 - 17:15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

17:15 - 18:00             Vitaindító
                                  Dr. Vecsey Márk előadása

18:00 - 18:30             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!


Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető, egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

 

Az eseményről készült összefoglaló ezen a linken keresztül olvasható.

Szöveg: Lehoczki Zóra Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance –köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A workshopon a győri Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék  ill. a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék munkatársai vesznek részt.

 

A rendezvény időpontja: 2018. március 9.    10.00 – 12.00

 

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Oktatási épület, (1083 Budapest, Üllői út 82.)  509. iroda

 

PROGRAM:

10:00 - 10:15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár

10:15 - 11:00             Vitaindító
                                   Dr. Glavanits Judit tanszékvezető egyetemi docens, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék

11:00 - 11:45             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ CÉGALAPÍTÁSI KÉRDŐJELEK A VERSENYKÉPESSÉG PERSPEKTÍVÁJÁBAN - „ALLEGRO RUBATO”


A Jó Állam Jelentés 2017 versenyképességi indikátorként (H 2.2.) határozza meg a cégalapítás gyorsaságát. A Világbank Doing Business jelentése rendszeresen méri azokat az indikátorokat, amelyek a cégalapítás gyorsaságát megítélik, és ezek alapján rangsorolja az egyes nemzetállamokat. A magyar jogalkotó 2006-ban alkotta meg azokat a törvényeket, amelyek a cégalapítás versenyképességét javították. Több, mint tíz évvel ezen szabályok bevezetése után érdemes megvizsgálni ezt a kérdéskört: vajon gyorsabb lett-e a cégalapítás? Vannak-e olyan jogi kockázatok melyek árnyalják ezt a gyorsaságot? A jogszabálykörnyezet kapcsán milyen változások voltak, milyen de lege ferenda javaslatok lennének ezen a területen?

A rendezvény időpontja: 2018. március 1., csütörtök 9:00 óra
A rendezvény helyszíne: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Az étkezések helyszíne: NKE Ludovika Főépület, Zsibongó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

PROGRAM:
08.30-9.00 Regisztráció
09.00-9.15 Megnyitó Prof. Dr. Kis Norbert dékán NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
09.15-9.30 Szakmai megnyitó Dr. Auer Ádám egyetemi adjunktus, szervezési igazgató NKE ÁKK, ÁKFI
09.30-9.50 Mennyi van beleírva?! Mutatószámok a közigazgatási teljesítmény mérésére Dr. Kádár Krisztián címzetes egyetemi docens, Jó Állam Jelentés hatásterületi vezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
09.50-10.10 Egyszerűsített cégeljárás - versenyképesség, elméleti szemszögből Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető egyetemi tanár NKE ÁKK Civilisztikai Intézet
10.10-10.30 Cégeljárási tapasztalatok és a fejlesztés lehetséges irányai Dr. Gál Judit egyetemi docens, tanácselnök Fővárosi Ítélőtábla
10.30-10.50 A cégeljárás kiszámíthatósága a gyakorlatban Dr. Horváth Dóra ügyvédi irodai tag Réti, Antall, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal
10:50-11:10 Szünet

11.10-11.30 Algoritmusok és humán elem a cégeljárásban, avagy a „konvertálható emberi tudás” Dr. Parti Tamás közjegyző, elnök Budapesti Közjegyzői Kamara
11.30-11.50 A cégalapítás és eljárása Szerbiában, és hatása a versenyképességre Prof. Dr. Branislaw Malagurski Educons University, Újvidék
11.50-12.10 Cégeljárás Romániában: eredmények és problémák Prof. Dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár
12.10-13.00 Kérdések, vita
13.00 - Ebéd


A rendezvényen való részvétel a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérjük, az alábbi linken jelezze 2018.02.27-ig:
#Allegro Rubato
Öltözet: Alkalomhoz illő.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance –köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A workshopon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Polgári Jogi Tanszék munkatársai vesznek részt.

 

A rendezvény időpontja: 2018. február 21.    15.00 – 17.00

 

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Oktatási épület, (1083 Budapest, Üllői út 82.)  509. iroda

 

PROGRAM:

15:00 – 15:15            Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető, egyetemi tanár

15:15 - 16:00             Vitaindító
                                   Dr. Koltay András tanszékvezető, egyetemi docens

16:00 - 16:45             Hozzászólások, megbeszélés

 

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla

intézetvezető egyetemi tanár

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar

Civilisztikai Intézet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSRE

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete kerekasztal megbeszélést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A kerekasztal megbeszélés vendégei az NKE ÁKK Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet vezetője, Dr. Nyikos Györgyi és kollégái. Cél az intézeti kutatási profilok egyeztetése és a jövőbeli kooperáció kidolgozása.

A rendezvény időpontja: 2018. február 6.        14.00 – 16.00

A rendezvény helyszíne: NKE Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

 

PROGRAM:

14.00 – 14.15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, intézetvezető, egyetemi tanár

Dr. habil Nyikos Györgyi intézetvezető, egyetemi docens                         

14.15 – 15.10             Vitaindító 

15.10 – 15.45             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

 

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

„Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében -nemzetközi vonások és joggyakorlat”

konferencia és tudományos ülés

Az „Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében – nemzetközi vonások és joggyakorlat” címmel, a Ludovika Campuson megrendezendő szakmai esemény a gondolati folytatása a 2015. évben sikerrel megrendezett konferenciának.”

A rendezvény időpontja: 2017. november 23. 9.00 óra
A konferencia helyszíne: NKE Oktatási épület 510. tárgyaló, 1083 Bp. Üllői út 82.

PROGRAM:

KONFERENCIA:

 • 8:00 - 8:30 Regisztráció
 • 8:30 - 8:40 Megnyitó Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora
 • 8:40 - 8:50 Dékáni köszöntő Prof. Dr. Kis Norbert, az NKE ÁKK dékánja

I. szekció

 • 8:50 - 9:10 Az állam jogalanyiságának heterogenitása és korlátai Prof. Dr. Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK dékánja, egyetemi tanár, ELTE ÁJK
 • 9:10 - 9:30 Az eltűnt határidő nyomában, avagy van-e a hatáskörnek időbeli korlátja? Dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke
 • 9:30 - 9:50 Adalékok a public trust doktrínájához, különös tekintettel egyes angolszász államok . . szabályozására Dr. habil. Sándor István, egyetemi docens, ELTE ÁJK
 • 9:50 - 10:10 Hozzászólások, vita
 • 10:10 - 10:30 Kávészünet

II. szekció

 • 10:30 - 10:50 A közhatalmi felelősség a közigazgatási bíró szemszögéből . . Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője
 • 10:50 - 11:10 A magyar és az uniós közszolgálat, különösen a lojalitás kérdése Tálné Dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezető helyettese
 • 11:10 - 11:30 A közigazgatási jogkörben okozott károkért való . felelősség . változása a közigazgatási .perrendtartásról szóló .2017. évi I. törvény .hatályba lépését követően Dr. Sipos Balázs, a Dél-Dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője
 • 11:30 - 11:50 Hozzászólások, vita Felkért hozzászóló: Dr. Uttó György, a Kúria ny. Tanácselnöke
 • 11:50 - 12:40 Ebéd

III. szekció

 • 12:40 - 13:00 A jogalkotással okozott kár néhány kérdése
 • Prof. Dr. Kiss László, volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, PTE ÁJK
 • 13:00 - 13:20 A jogalkotással okozott kár uniós jogi kérdései
 • Dr. habil. Gombos Katalin, a Kúria bírája, intézetvezető egyetemi docens, NKE
 • NETK
 • 13:20 - 13:40 Jóvátétel vagy igazságtétel? A rendszerváltozás problematikái
 • Prof. Dr. Horváth Attila, alkotmánybíró, egyetemi tanár, NKE ÁKK
 • 13:40 - 14:00 A jogalkotásért viselendő felelősségről
 • Prof. Dr. Tamás András, az MTA doktora, egyetemi tanár, NKE ÁKK
 • 14:00 - 14:30 A jogellenesség és alkotmányosság egyes problémái a közhatalmi kártérítési
 • perekben
 • Prof. Dr. Varga Zs. András, alkotmánybíró, egyetemi tanár, PPKKE JÁK
 • 14:30 - 14:50 Kávészünet

IV. szekció

 • 14:50 - 15:10 A tisztviselők hivatali felelőssége, uniós kitekintéssel
 • Dr. habil. Fábián Adrián, egyetemi docens, PTE ÁJK
 • 15:10 - 15:30 Normaalkotás, jogalkotás a társasági jogban
 • Dr. Auer Ádám, adjunktus, NKE ÁKK
 • 15:30 - 15:50 Törvényhozási eljárás, mint a megfontolt jogalkotásért való alkotmányos felelősség
 • Dr. Orbán Balázs, adjunktus, NKE ÁKK
 • 15.50 – 16.10 Az állami kárfelelősség hazai és uniós gyakorlata
 • Dr. Borbás Beatrix, adjunktus, NKE ÁKK
 • 16.10 - 16:20 Hozzászólások, vita
 • Felkért hozzászóló: Dr. Udvary Sándor, tanszékvezető egyetemi docens KRE ÁJK
 • 16:20 Zárás, összegzés

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2017. november 20-ig jelezze az alábbi linken: Regisztráció

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

tudományos vitaülés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A vitaülésre érkező vendégelőadó Kecskemét város aljegyzője

Előadásának címe: Önkormányzati corporate governance: felelős társaságirányítási joggyakorlatok Kecskeméten

A rendezvény időpontja: 2017. november 21. (kedd) 11.00 óra 

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Oktatási épület 509. iroda

PROGRAM:

11:00 - 11:15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

11:15 - 11:50             Vitaindító
                                   Dr. Mayer Endre előadása

11:50 - 12:30             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!


Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A workshopon a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Oktatási Dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék ill. a Polgári Jogi Tanszék munkatársai a résztvevők.

A rendezvény időpontja: 2017. november 15.        16.00 – 18.00 

A rendezvény helyszíne: : NKE Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

PROGRAM:

16.00 - 16.15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

16.15 – 16.50            Vitaindító
                                  Dr. habil. Szuchy Róbert a KRE Állam- és Jogtudományi Karának Oktatási dékánhelyettese, Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter egyetemi tanár, a KRE Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi                                                Jogi tanszék vezetője és Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, a KRE Polgári Jogi Tanszék vezetője

16.50 – 17.30            Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

tudományos vitaülés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A vitaülésre érkező vendégelőadó Szerbiából érkezik.

Előadásának címe: „A készülő új szerb polgári törvénykönyvről”

A rendezvény időpontja: 2017. november 14. (kedd) 11.00 óra
A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási épület 509. iroda

PROGRAM:

11:00 - 11:15             Megnyitó
                                  Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

11:15 - 11:50             Vitaindító
                                   Dr. Dudás Attila előadása

11:50 - 12:30             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A workshopon a Szegedi Tudományegyetem Civilisztikai Tudományok Intézetének munkatársai a résztvevők.

A rendezvény időpontja: 2017. október 25.        14.00 – 16.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

PROGRAM:

14:00 - 14:15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

14:15 - 14:50             Vitaindító
                                   Prof. Dr. Görög Márta  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, intézetvezető egyetemi tanár

14:50 - 16:00             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

Beszámoló

2017. október 10-én került sor az Intézet doktoranduszának, dr. Lehoczki Zóra Zsófiának az Opuscula Civilia hasábjain Fogalmi tévedések vígjátéka – a tulajdonjog közvetett tárgyának szerepében: a jogi személy címmel megjelentetett tanulmányának (elérhető az alábbi címen: https://akk.uni-nke.hu/intezetek/civilisztikai-intezet/opuscula-civilia) kerekasztal-beszélgetésére.

Papp Tekla intézetvezető egyetemi tanár köszöntő szavai után a beszélgetés elején a szerző röviden összefoglalta a tanulmány lényegét: elmondta, hogy a téma mind a doktori értekezésének, mind pedig a Papp Tekla professzor asszony által vezetett, az Intézet munkatársai közreműködésével működő Corporate governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatási témájába illeszkedik. Egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a releváns jogszabályokban és a jogirodalomban fellelhető fogalomhasználatot a magyar magánjogi dogmatikai hagyományokkal összeegyeztesse az állam, illetve helyi önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részesedései vonatkozásában. Eszerint az Alaptörvény 38. cikkének (5) bekezdésében, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben szereplő „tulajdon” kifejezés a korábbi bírói gyakorlatbeli, valamint szakirodalmi állásfoglalásoknak ellentmond, miután a gazdasági társaságok abszolút jogalanyisággal rendelkező jogi személyek, jogalanyon pedig nem állhat fenn tulajdon. Ezt az álláspontját a beszélgetés alapjául szolgáló munkában a személyek joga és a dologi jog felől kívánta alátámasztani, utóbbi körében a tulajdonost megillető egyes részjogosítványok vonatkozásában, ez a típusú megközelítés pedig újdonság a magyar jogirodalomban. Tanulmányát összegezve kiemelte, hogy ez alapvetően dogmatikai kérdésnek minősül, a konkrét gyakorlatra azért nincs hatása, mert ugyanazt a típusú jogviszonyt írják le, ugyanarra gondolnak, viszont a jogtudománynak és a jogalkotásnak megfelelő dogmatikai alátámasztás szükséges, ennek megteremtésére törekedett.

Török Gábor professzor úr, a Civilisztikai Intézet emeritus professzora előzetesen felkért hozzászólásában kiemelte, hogy a cím is, és a téma is egyáltalán nem unalmas, nem száraz; ellenkezőleg, nagyon érdekes elgondolkodni azon, hogy ugyanarra a dologra, fogalomra csak egy adott kifejezést szabad alkalmazni, ami ugyan „lapossá” teheti a jogszabályt, de nem lehet pusztán a köznyelvben egyébként használt szinonimát egy az egyben átvenni, mert nem feltétlen ugyanarról a tartalomról lenne már szó. A pontos fogalomhasználat vonatkozásában kiemelte, hogy például a római jogban is alapelv volt az, hogy jogalanyon nem állhat fenn tulajdon, a rabszolgákat is csak azért lehetett adni-venni, mert dologként kezelték ezeket az embereket. Különös figyelmet érdemel az, hogy elképzelhető az a helyzet, miszerint kialakul egy, a tagoktól teljesen független döntéshozó szerv, és nem a közgyűlés határoz fontos kérdésekről, miképp lehetne kezelni ezt, ha csupán a tulajdon felől közelítenénk meg.

Pusztahelyi Réka, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének adjunktusa elmondta, hogy a tanulmány olvasóját egy alaptételként lefektetett tézisből kiindulva alapos gondolatmeneten keresztül vezeti a szerző, melyet annak pontossága miatt nehéz kritikai szempontból nézni. Maga a munka teljesen egységes, de más, további irányvonalak is lehetnek, ilyen például az ún. uralmi típusú elemzés, ebből a szempontból érdemes megvizsgálni a közgazdaságtani irányzatokat is. Az uralmi elemzésből kiindulva (ki az, aki ténylegesen ellenőriz) magasabbra kell emelni a nézőpontot, mert a főleg a gazdasági társaságoknál megfigyelhető sajátos többszörözött tulajdonhoz hasonlítva (egy jogalany a tulajdonában álló dolgot, vagy a jogai közé tartozó követelést, stb. átruházhatja a társaság részére, amelynek konstitutív hatályú bejegyzésével a tagjává válik, részesedése lesz a társaság vagyonából, holott a társaság a vagyonával szabadon rendelkezhet, a társaság a vagyonának tulajdonosa) haszonélvezet tárgya is lehet jog, követelés, nemcsak dolog, és eltérő személy a tulajdonos és a haszonélvező is. A társaság vagyonának keletkezésére hasznos kiindulópont lehet az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslat közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai, amelyek az ún. jogközösség felől közelítenek, mintegy felajánlva a vagyont a közösség számára.

A felkért hozzászólásokat követően az Intézet megjelent munkatársai és a felkért hozzászólók között intenzív, több szempontbeli megközelítésű, kellemes hangvételű szakmai beszélgetés indukálódott.

MEGHÍVÓ

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete kerekasztal megbeszélést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A kerekasztal megbeszélésen dr. Lehoczki Zóra Zsófia „Fogalmi tévedések vígjátéka – a tulajdonjog közvetett tárgyának szerepében: a jogi személy” című tanulmányát elemzi ki az Intézet és a felkért hozzászólók. A tanulmány az Opuscula Civilia c. folyóirat 2017. évi 3. számában jelent meg és elérhető a Civilisztikai Intézet honlapján a folyóirat címével megegyező menüpont alatt.

A rendezvény időpontja: 2017. október 10.        13.30 – 16.00 

A rendezvény helyszíne: : NKE Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

PROGRAM:

13:30 - 13:45             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

13:45 - 14:20             Vitaindító  dr. Lehoczki Zóra Zsófia, PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet
                                    Felkért hozzászólók: Prof. Dr. Török Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának professor emeritusa és Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa

14:20 - 15:30             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke az NKE ÁKK Civilisztikai Intézetével együttműködésben konferenciát szervez a „350 éves az ELTE Jogi Kara” című rendezvénysorozat keretében.

A konferencia témája: Az állam szerepe a magánjogi jogviszonyokban

A konferencia időpontja: 2017. október 5.

Az állam szerepéről a magánjogi jogviszonyokban – egy konferencia margójára

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A workshopon a Pécsi Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszékének és a Gazdasági- és Kereskedelmi Jogi Tanszék munkatársai a résztvevők.

A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 13.        14.00 – 16.00 

A rendezvény helyszíne: : NKE Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem

PROGRAM:

14:00 - 14:15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

14:15 - 14:50             Vitaindító
                                   Prof. Dr. Nochta Tibor Pécsi Tudománygyetem,  Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. habil Kecskés András Pécsi Tudományegyetem Gazdasági- és Kereskedelmi Jogi                                        Tanszék tanszékvezető egyetemi docens

14:50 - 16:00             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet
______________________________________________________________________________________________________

Fogyasztóvédelem: közjog és a magánjog metszetében

A fogyasztóvédelem aktuális kérdéseivel kapcsolatban szervezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete a Ludovika Campuson. A rendezvényen egyaránt részt vettek a terület tudományos és gyakorlati szakemberei, akik előadások és viták alkalmával folytattak diskurzust a fogyasztóvédelem komplex közjogi és magánjogi tudományos kérdéseiről, a fogyasztóvédelemi gyakorlatról és fejlesztési lehetőségekről.

„A fogyasztóvédelem az egy olyan terület, ahol az állam feladata– szerepkörében és kormányzati felelősséget tekintve– a legszélesebb spektrumban van jelen” – fejtette ki nyitóbeszédjében Prof. Dr. Kis Norbert, az NKE ÁKK dékánja. Kiemelte, itt nemcsak egy jogtudományi problémáról van szó, hanem az állam beavatkozásának és felelősségének horizontális szerepéről. A fogyasztóvédelem túlmutat a jogi szabályozás és jogi szankcionálás témakörén: egy komplex problémát kell megoldania az államnak, amely közjog, magánjog vetület mellett gazdaságtani, pszichológiai és szociológiai tudományos szempontú megközelítést igényel.  A téma egyik alapkérdése, hogy hogyan és milyen módon változik az állam szerepe és feladata ezen a területen. Példaként az internetes kereskedelem fogyasztóvédelmi problematikáját vetette fel, ahol a jogi kérdések mellett megjelennek az adatvédelmi és adatbiztonsági problémakörök is.

A fogyasztóvédelem modern jogrendszeri komplexitásáról Dr. Darázs Lénárd, az ELTE Polgári Jogi Tanszék és az NKE Civilisztikai Intézet habilitált egyetemi docense tartott előadást. „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait” – idézte az Alaptörvényt, amelyben a jogalkotó már beemelte a fogyasztók védelmét mint alkotmányos államcélt. Kiemelte, hogy a fogyasztóvédelem megjelenik mind a hazai, mind a nemzetközi jogforrásokban és politikában egyaránt. Ismertette, hogy nem beszélhetünk egyszerű jogágról, egyetlen vonatkozó törvényről a fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatban: „Horizontális jogágról van szó, amely számos aspektusból, számos területen érinti a fogyasztók védelmét.”

Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára ismertette a fogyasztóvédelem átalakult hatósági szervezetrendszerét és állami irányítását. 2017. január elsejétől a fogyasztóvédelem elsőfokú pillére átkerült a járási hivatalokhoz, míg a másodfokot országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz helyezték. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a minisztériumba integrálódott a stratégiai és szakmai irányítási területekkel, míg a hatósági ügyek egy része a már említett kormányhivatalhoz került. Rávilágított, hogy az év kihívása az internetes kereskedelem szabályozása. Az eladás során bemutatta az EVP-t, az ellenőrzési és vizsgálati programot, amelynek keretében a járási hivatalok kollégái járják a különböző üzlethelységeket, majd a helyettes államtitkár kitért a bírságolási gyakorlatra is. „A fogyasztóvédelemi hatóságoknak nem az a feladata, hogy bírságoljanak, hanem hogy jogkövető vállalkozási rendszer és kereskedelmi kultúra alakuljon ki Magyarországon” – mondta.

Dr. Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke az élelmiszerbiztonság és a fogyasztók személyi védelméről tartotta meg szakmai előadását. Kiemelte, hogy a NÉBIH struktúraváltáson esett át az elmúlt években közel 40 szerv összeolvadásával. Ahogy a nevében is jelzi, nagyobb hangsúlyt fektettek az élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozásra. A hivatal főbb szakterületei az élelmiszerlánc, növénytermesztés, talajvédelem, erdészet, vadászat, halászat, mezőgazdaság, borászat, valamint a pálinka ellenőrzése és felügyelete. Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiáról elmondta, hogy egy hármas pilléren, felelősségi rendszeren nyugszik, amelynek alapja a vállalkozások, a vásárlók, valamint az állam. Felhívta a figyelmet, hogy a NÉBIH küldetésének tekinti a fogyasztók védelmét és képviseletét, amelyben döntő szerepet játszanak a hivatali kommunikációs kampányok. Kiemelte, rengeteg energiával jár, hogy a szükséges és fontos információ megfelelően célba érjen: „Közérthetőnek kell lenni. Nem elég jogi nyelven megfogalmazni az üzenetet, a fiatalokat a fiatalok nyelvén, az idősebbeket pedig az idősek nyelvén kell megszólítani” – fejtette ki.

Dr. Tóth András, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, valamint a Versenytanács elnöke a fogyasztók mint piaci szereplők védelméről, a tisztességtelen kereskedelem elleni fellépésről, valamint a GVH gyakorlatáról tartott előadást. „Az, hogy a fogyasztók döntéshozatalát befolyásolják a vállalkozások, egy teljesen természetes folyamat. Ha tisztességes eszközökkel történik, akkor hasznos és jó a fogyasztó számára. Azonban akkor nem az, ha ez a gyakorlat a fogyasztói döntéshozatal eltérítésének az eszköze lesz, megtévesztő információkat állítva” – mondta. Legfőbb kérdés, hogy vajon mi az a mérce, ahol a vállalkozások ésszerűen tájékoztatják a fogyasztókat. Az előadás alkalmával Tóth András ismertette a legújabb reklámpszichológiai trendeket is, amelyek már nem explicit módon szólítják meg a vásárlókat, hanem csak sugalmaznak, mivel így sokkal erősebb hatást tud kifejteni egy reklám a fogyasztóra. A GVH szerint ez a gyakorlat sokszor feszegeti a fogyasztói megtévesztés határát, a szabályozás kérdése jelenleg a Kúria előtt van. 2017 kihívásai közé sorolta a celebek online közösségi oldalakon megosztott posztjaiban elrejtett, fizetett hirdetések szabályozásának kérdését, továbbá bemutatott egy jelenleg is folyó vitát, ahol a GVH az eddigi legnagyobb, 600 millió forintos büntetést szabta ki az egyik legnagyobb telekommunikációs cégre a megtévesztő reklámja miatt.

A konferencia délutáni óráiban könyvbemutatókra került sor, ahol Auer Ádám „Corporate Governance – A felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói” c. tudományos munkásságát, valamint a Pro Publico Bono – Public Administration legújabb kötetében megjelenő „Corporate Governance ol State-owned enterprises in central and eastern Europe Special Edition” szakanyagot Prof. Dr. Nochta Tibor, Prof. Dr. Kiss György, valamint Dr. Szuchy Róbert mutatta be és méltatta.

A rendezvény a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

__________________________________________________________________________________________________________

KONFERENCIA MEGHÍVÓ

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet a fogyasztóvédelem közjogi és magánjogi szempontjait vizsgáló konferenciát szervez.

FOGYASZTÓVÉDELEM A KÖZJOG ÉS A MAGÁNJOG METSZETÉBEN

2017. június 16. (péntek) 09.00 – 13.15 óra

NKE Ludovika Campus, Zrínyi Terem

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

PROGRAM

A konferencia levezető elnöke:

Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető, egyetemi tanár, NKE ÁKK Civilisztikai Intézet

 • 08.45-08.55        Érkezés, regisztráció
 • 09.00-09.10        Köszöntő

Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, az NKE rektora (szervezés alatt)

 • 09.10-09.20        Megnyitó

Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, az NKE ÁKK dékánja

 • 09.20-09.35        Szakmai megnyitó: A fogyasztóvédelem komplexitása a modern jogrendszerekben

Dr. Darázs Lénárd habilitált egyetemi docens, ELTE Polgári Jogi Tanszék, NKE Civilisztikai Intézet

 • 09.35-10.00.       A fogyasztóvédelem átalakult hatósági szervezetrendszere és állami irányítása

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • 10.00-10.25        Élelmiszerbiztonság és a fogyasztók személyének védelme

Dr. Oravecz Márton elnök, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

 • 10.25-10.40        Kérdések, vita
 • 10.40-11.00        Kávészünet
 • 11.00-11.30        A fogyasztó, mint piaci szereplő védelme, fellépés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben

Dr. Tóth András egyetemi docens (KRE), a GVH elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke

 • 11.30-12.00        A fogyasztók magánjogi védelme, a fogyasztóvédelmi magánjog dimenziói

Dr. Darázs Lénárd habilitált egyetemi docens, ELTE Polgári Jogi Tanszék, NKE Civilisztikai Intézet

 • 12.00-12.15        Kérdések, vita
 • 12.15-13.15        Kapcsolódó program - könyvbemutató

Auer Ádám: Corporate Governance – A felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói

Dialóg Campus Bp. 2017.

Corporate Governance of State-owned enterprises in Central and Eastern Europe

Pro Publico Bono- Public Administration, Special Edition 2017/1.

A könyveket bemutatja:

Prof. Dr. Nochta Tibor a Pécsi Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezetője

Dr. Szuchy Róbert dékánhelyettes, Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője

 • 13.15-14.00 Állófogadás

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk!

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrációt 2017. június 12-ig várjuk a civilisztikaiintezet@gmail.com email címen.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

TUDOMÁNYOS VITAÜLÉS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A vitaülésre érkező vendégelőadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora.

Előadásának címe: Az állami vállalat Romániában – kérdések és válasz kísérletek

A rendezvény időpontja: 2017. június 6.   10.00 – 12.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1118 Budapest, Ménesi út 5., kollégiumi épület 515. iroda

PROGRAM:

10:00 - 10:15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár                            

10:15 - 10:50             Vitaindító
                                   Prof. Dr. Veress Emőd a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem   professzorának               előadása

10:50 - 12:00             Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

TUDOMÁNYOS VITAÜLÉS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete tudományos vitaülést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

Az előadást a Debreceni Egyetem Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Tanszékének munkatársai tartják. Az előadás címe: Rendelkezés és láthatóság. A Corporate governance feszültségei köztulajdonú gazdasági társaságoknál

A rendezvény időpontja: 2017. május 31. 14.00 – 16.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1118 Budapest, Ménesi út 5.,   Dékáni  tanácsterem

PROGRAM:

14:00 - 14:15               Megnyitó
                                     Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

14:15 - 14:50               Vitaindító
                                     Prof. Dr. Horváth M.Tamás a Debreceni Egyetem Pénzügyi Jog és Közmenedzsment  Tanszék vezetőjének előadása

14:50 - 16:00               Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A harmadik workshopon a Debreceni Egyetem Polgári Jogi Tanszékének munkatársai a résztvevők.

A rendezvény időpontja: 2017. május 10. 14.00 – 16.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1188 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda

PROGRAM:

14:00 - 14:15                   Megnyitó
                                         Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

14:15 - 14:50                   Vitaindító
                                         Prof. Dr. Csécsy György a Debreceni Egyetem Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető,  egyetemi tanár, Dr. habil   Szikora Veronika a Debreceni Egyetem Jogi Karának dékánja

14:50 - 16:00                   Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető, egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

Meghívó

Az NKE szervezésében az Államtudományi és Közigazgatási Karra érkezik és vendégelőadást tart Olga Lvova, a Lomonosov Moscow State Universityről Oroszországból, ERASMUS oktatóként.

Az előadás időpontja: 2017. április 26-án 13.30 óra

Helyszíne: kollégiumi épület 317. iroda

Az előadás témája a következő lesz: Corporate Governance in state - owned enterprises in Russia

__________________________________________________________________________________________________________

Civilisztikai Intézet

BESZÁMOLÓ

2017. április 26-án látta vendégül a Civilisztikai Intézet Olga Lvova (PhD) adjunktus asszonyt, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Közigazgatási Iskola Pénzügyi Menedzsment Tanszékének munkatársát. Olga Lvova több, fizetésképtelenségi joggal foglalkozó nemzetközi szervezet tagja, ezen kívül vállalati finanszírozással, krízismenedzsmenttel, társasági joggal, valamint kőolajjal és földgázzal kapcsolatos tevékenységet ellátó orosz állami tulajdonú társaságokkal foglalkozik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Erasmus+ mobilitási program alkalmával részt vevő kutató az Intézet, valamint a Corporate governance magyar sajátosságai, különös tekintettel a köztulajdonban lévő gazdasági társaságokra elnevezésű Ludovika Kiemelt Műhely munkatársai számára Corporate Governance in state-owned enterprises in Russia címmel tartott előadást. Ennek keretei között az alapvető fogalmak (corporate management és a corporate governance egymástól való elhatárolása, az állami tulajdonban lévő vállalatokra irányadó OECD-besorolás az állam és a vállalat közötti kapcsolat alapján) után a témával összefüggő orosz vonatkozású alapvetéseket mondta el. Az orosz állami vállalatok jelentős többségének tevékenységei között szerepel a gáz-, üzemanyag-, áramszolgáltatás, de a személyszállításban is jelentős kapacitással rendelkeznek. A vendégelőadó beszélt személyes tapasztalatairól a Rosatomnál, ahol a többi, gyakornoki programban résztvevővel együtt az volt a feladata, hogy lehetőség szerint megmagyarázzák és elemezzék a társaságnál jelentkező főbb fejlődési tendenciákat, lehetőségeket.

Ezután bemutatta az orosz állami tulajdonú vállalatokra irányadó alapvető szabályokat, azok típusait, kiemelve azt, hogy több ilyen társaság kap költségvetési támogatást a fizetőképességének megőrzése érdekében annak ellenére, hogy egyébként nem nyereségesek. Ennek egyik indoka az, hogy több állami cég egy adott település vagy kisebb régió lakosságának jelentős részét foglalkoztatja, e cégek megszűnése e vidékekre nézve hátránnyal járna, ugyanakkor ezek a támogatások bizonyos mértékben adók, illetékek formájában visszajutnak a központi költségvetésbe.

Részletesebben került prezentálásra, példaként kiemelve a Gazprom, a Rosatom, a Rosneft, az Alrosa, a RusHydro és az Aeroflot vállalatok tevékenysége, további főbb jellemzőik, szervezeti struktúrájuk ismertetése.

Az előadás a kutatóműhely szempontjából is fontos volt, nemcsak önmagában az adjunktus asszony által ismertetett corporate governance miatt, hanem mert a téma orosz vonatkozásairól első kézből értesülhettek a megjelentek.

__________________________________________________________________________________________________________

fokep

A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén

„Az Európai Uniós nagyvállalkozások igazgatótestületeit a nemek közötti egyensúly tartós és nyilvánvaló hiánya jellemzi, a státusz-inkonzisztencia kézzelfogható, az Európai Unió Bizottsága ezt az alulreprezentáltságot kifejezetten elszalasztott lehetőségként minősíti az uniós humántőke kiaknázása szempontjából, amely miatt az egész gazdaságra kiható pozitív externáliák vesznek el” - mondta Dr. Borbás Beatrix, akinek a „Felelős társaságirányítás és női participáció a gazdasági döntéshozatalban, Európában és Magyarországon, elméletben és gyakorlatban” című tanulmánya alapján tartott „A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén” című workshopot és szakmai ülést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete 2017. március 22-én a Ménesi úti Campus Dékáni tanácstermében.

Az eseményt Prof. Dr. Papp Tekla intézetvezető asszony nyitotta meg, aki a Civilisztikai Intézet nevében köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette, hogy az újdonságként, de hagyományteremtő jelleggel megrendezett workshop ötlete az előadótól, Dr. Borbás Beatrix adjunktustól származik. Ő vetette fel, hogy a honlapon 2016 márciusa óta megjelenő, az intézet munkatársainak kutatási eredményeit publikáló Opuscula Civilia címszó alatt működő havi periodika tanulmányai közül válasszanak ki mindig egyet, amit egy workshop keretén belül megvitatnak, hogy mindenki el tudja mondani a szakmai véleményét az adott témához kapcsolódóan.

Dr. Borbás Beatrix PhD. egyetemi adjunktus „Az esélyegyenlőség női esélyei” és a „Felelős társaságirányítás és női részvétel a gazdasági döntéshozatalban - egykor és most - Európában és Magyarországon” című előadásait tartotta meg a program keretében. Az előadó  megköszönte a szakmai esemény házigazdájának, Prof. Dr. Papp Teklának, hogy a kezdetektől fogva mellette állt és a női jogegyenlőségi kutatási terveit megalapozott tudományos témaként kezelte és támogatta. Az esemény házigazdajaként mutatta be Dr. Peres Zsuzsannát, az Államtudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettesét, akivel a női jogegyenlőség támogatójaként és művelőjeként a Kutatók Éjszakáján egy nagyon sikeres közös előadást is tartottak. Köszöntötte továbbá a European Women Lawyers Association magyar tagszervezeteként működő Magyar Ügyvédnő Egyesület tagjait, köztük Dr. Szűcs Andrea elnököt és Dr. Bánátiné dr. Makray Ilona tiszteletbeli elnököt, akikhez tizenhárom évnyi, a női jogérvényesítés gyakorlatában eltöltött közös munka fűzi. Közösen dolgoznak azon, hogy az ügyvédi szakma berkein belül szervezett fóruma legyen a női érdekképviseletnek. Külön köszöntötte a workshopon részt vevő férfi kollegáit, akiknek részvételét különösen fontosnak tartja, hiszen elvi jelentősége van annak, hogy ahogy a jogegyenlőség általános kérdése, úgy a női jogegyenlőség kérdése is az egész humán társadalom ügyeként kerüljön megközelítésre, kiemelte, hogy enélkül „az egyenlőtlenségek nem vagy csak nagyon lassan fognak eltűnni, illetve az egyenlőség nem, vagy csak nagyon lassan fog társadalmi valósággá válni.”

„Gender equality is not a women’s issue, it’s human issue, it affects us all”- ezzel a gondolattal előadását Dr. Borbás Beatrix. Ez a témakör ugyanis nem egy nőknek szóló női téma, hanem az egész társadalmat érintő ügy. Nemzetközi példaként Carlos Moedast, a European Women Rectors Association kutatási biztosának alig egy éve elhangzott beszédét idézte, amelynek szintén ez a mondat volt a mottója, és amelyben sorra tisztázta azokat az elértéseket, amelyek a nemi egyenlőség kérdését kísérik - ahogy ő látja, az a valódi feminizmus egyszerűen csak az egyenlőségért való kiállást jelenti. A téma interdiszciplináris jellegét taglalta a különböző tudományágak megközelítését felvonultatva, majd a nemzetközi, az európai és hazai jogszabályi környezet a bemutatására került sor a vonatkozó kormányzati stratégiák és szakpolitikák tükrében. Ebben a körben került sor az ENSZ és az Európai Unió keretében végzett munka részletezésére, és olyan jelenségek megvilágítására, mint a státusz-inkonzisztencia, a vertikális és horizontális szegregáció, a női participációs jogok a politikai, gazdasági és szakmai – szakmai kamarai vagy akár akadémiai - döntéshozatalban is. Az európai és magyar statisztikai adatok – amelyek azok több évtizedes változásaival kerültek bemutatásra - a nők megbecsültségének és reprezentáltságának alacsony szintjét tükrözték az előadásban.

Dr. György István, az NKE mesteroktatója gratulált az előadáshoz, ugyanakkor kifejezte aggályait is a pozitív diszkriminációval kapcsolatban, majd építő kritikai jelleggel felhívta a figyelmet a nemi alapú jogegyenlőtlenség mellett a származási, a vagyoni és a politikai jellegű jogegyenlőség fontosságára is, mely sok esetben nemtől függetlenül ugyanúgy érinti az embereket.

 „Az egyenjogúság, egyenrangúság kérdését össze szokták mosni, pedig a kettő nem ugyanaz: az egyenjogúság az a jogegyenlőség, a de iure, az egyenrangúság, az a de facto és az esélyegyenlőség a de facto megvalósulása” - mondta Dr. Gyergyák Ferenc, az NKE mesteroktatója.

Dér Ágnes, a közszolgálati média új kulturális, tudományos és ismeretterjesztő M5 csatornájának igazgatója azt fejezte ki, hogy ennek a témának a fontossága megköveteli, hogy közérthetően beszéljünk róla, ezért meghívta Dr. Borbás Beatrixot a „Mindenki Akadémiája” című műsorba, hogy ott is ismertesse tudományos kutatásának eredményét.

Dr, Szűcs Andrea, mint az ügyvédi kamarában mintegy négy évtizedes vezetői munkája tapasztalatairól beszélt és arról, hogyan találták meg az alkalmas női vezetők a helyüket egy, egyértelműen férfi-dominanciát hordozó szakmában és a kamarai vezetésben egyaránt.

Románné Dr. Kolozsi Klára ügyvéd az egyesület tagjaként mesélt a MÜE tavalyi európai szintű kutatási projektjéről, a European Women Shareholders Demand Gender Equality projektről, amelynek hazai végrehajtásában Borbás Beatrix előadóval közösen vettek részt, és a Franciaországban elfogadott 40%-os kvótáról.

Dr. Paksi Piroska, egy 1800 főt foglalkoztató nagyvállalat értékesítési és ügyfélszolgálati igazgatójaként, a gazdasági szektort képviselve volt jelent a workshopon, és a saját vállalata példájával támasztotta alá adjunktus asszony által hivatkozott, makroökonómiai alapú státusz-inkonzisztencia elméletet.  

Komlós Attila, az Ügyvédek Lapja című folyóirat főszerkesztője és lapigazgatója szólt hozzá a szakmai vitához: ismertette a kereszténységhez köthető, bibliai teremtéstörténet jelentőségét az emberről és a számára teremtett társról, a férfi és nő egyenlőségéről, mely a katolikus egyházban úgy jelenik meg, hogy a férfiak válhatnak egyházi méltósággá, a nők tiszteletét pedig a Szűz Mária-kultusz alapozta meg, míg a protestáns egyházakban már a nők is vállalhatnak papi hivatást.

Utolsó hozzászólóként Dr. Barzó Tímea, a Civilisztikai Intézet munkatársa azon álláspontjának adott hangot, hogy az említett szerepelosztásnál figyelembe kell venni, hogy a nők adottságai mennyit fejlődtek az idők során; figyelembe kell venni, hogy már egyszerre lehetnek jó anyák, feleségek, szakemberek és vezetők is.

Végezetül Dr. Borbás Beatrix megköszönte a jelenlévőknek a szakmai workshopon való értékes részvételüket, hozzászólásaikat és megtisztelő szakmai figyelmüket, amellyel a női jogegyenlőség témáját, egyben az ő személyes kutatási munkáját támogatják, és a jövőre nézve ehhez hasonló szakmai megbeszélések, viták folytatását szorgalmazta.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes 
__________________________________________________________________________________________________________

A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén

MEGHÍVÓ

A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén c. szakmai ülés és workshop

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézete

ezúton meghívja Önt a 2017. március 22. napján (szerdán) délután 17.00. órakor az NKE ÁKK Ménesi úti Campusán tartandó (1118 Budapest, Ménesi út 5., Dékáni tanácsterem) workshopra és szakmai ülésre.

Szakmai program

 • 16.30. – 17.00. – Regisztráció
 • 17.00. – 17.10. – Prof. Dr. Papp Tekla megnyitója
 • 17.10. – 17.30. – Dr. Borbás Beatrix Ph.D. egyetemi adjunktus előadása „Az esélyegyenlőség esélyei” címmel
 • 17.30. – 17.40. – kávészünet
 • 17.40. – 18.00. – Dr. Borbás Beatrix Ph.D. egyetemi adjunktus tanulmányismertetője az Opuscula Civilia folyóiratban megjelent „Felelős társaságirányítás és női részvétel a gazdasági döntéshozatalban – egykor és most – Európában és Magyarországon”
 • 18.00. – 18.40.  – hozzászólások, vita

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

A második workshopon az ELTE jogi kar Polgári Jogi Tanszékének munkatársai a résztvevők.

A rendezvény időpontja: 2017. március 9. 14.00 – 17.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1188 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda

PROGRAM:

14:00 - 14:15 Megnyitó
Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

14:15 - 14:50 Vitaindító
Prof. Dr. Menyhárd Attila dékán, ELTE Állam és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék vezetője

14:50 - 17:00 Hozzászólások, megbeszélés

Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

PTK. MÓDSZERTANI WORKSHOP

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Ptk. módszertani workshopot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance –köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely fontos küldetése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban lévő egyedülálló profilú civilisztikai képzést alakítsunk ki.

A workshop célja, hogy megismertessük a jogi kari társtanszékekkel az államtudományi képzésben az intézet által kezelt és oktatandó tárgyakat, valamint az új Ptk. oktatásának módszertani megbeszélése (egyetemi jegyzetek és tankönyvek tartalma, mi az előadások, a szemináriumok, a gyakorlatok, a tehetséggondozás, a szakdolgozatok tárgya).

Az első workshopon a miskolci jogi kar Polgári Jogi és Kereskedelmi Jogi Tanszékei munkatársai is részt vesznek.

A rendezvény időpontja: 2017. február 15. 14.00 – 17.00

A rendezvény helyszíne: : NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1188 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda

PROGRAM:

14:00 - 14:15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár

14:15 - 14:50             Vitaindító
                                   Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Barta Judit  tanszékvezető egyetemi docens

14:50 - 17:00             Hozzászólások, megbeszélés

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

TÁRSASÁGI JOGI KISLEXIKON

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete Társasági Jogi Kislexikon Nemzetközi kerekasztal megbeszélést szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A 2016/96/NKE-ÁKK Corporate Governance –köztulajdonban lévő gazdasági társaságok elnevezésű kutatóműhely alapvető célkitűzése, hogy az államtudományi képzéssel összhangban levő a XXI. századi kihívásoknak megfelelő modern társasági jogi képzés alapjait rakja le. Ennek része a társasági jogi jogintézmények – beleértve az állami és önkormányzati érintettségű (tagságú, befolyású, részesedésű etc.) gazdasági társaságokkal kapcsolatos definíciókat is – cizellált lexikonszerű tisztázása és közzététele.

A nemzetközi kerekasztal megbeszélés résztvevői e tekintetben is szakmai tapasztalatokkal rendelkező külföldi kollégák és a kislexikon leendő szerzői.

A kerekasztal megbeszélés időpontja: 2017. február 3.  11.00 – 14.00

Helyszíne: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, 1188 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda

PROGRAM:

 11:00 - 11:15             Megnyitó
                                   Prof. Dr. Papp Tekla, Intézetvezető, egyetemi tanár

 11:15 – 11:30            Vitaindító
                                   Prof. Dr. Veress Emőd Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet,  intézetvezető egyetemi tanár

11:30 - 14:00              Hozzászólások, megbeszélés


Megtisztelő megjelenésére számítunk!

Prof. Dr. Papp Tekla
intézetvezető egyetemi tanár
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

Nemzetközi konferencia a Civilisztikai Intézet szervezésében

2016. október 14-én pénteken, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-án az Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézete, valamint a Societas – Central and Eastern European Company Law Research Network közös szervezésében került megrendezésre a „Corporate Governance of State-owned Enterprises in Central and Eastern Europe” című nemzetközi konferencia, melynek fő szervezői Prof. Dr. Papp Tekla, az Intézet vezetője, illetve Dr. Auer Ádám, az Intézet adjunktusa voltak.

A rendezvényt Prof. Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte a konferencia témájának a fontosságát az egyetem profiljának, illetve az állami vállalatok megfelelő szabályozásának a szempontjából és leszögezte, hogy az előadások nem csak a hallgatók, hanem az oktatók számára szintén hasznos ismereteket tartalmaznak. Ezt követően dr. Szutrély Gergely, az MNV Zrt. jogi főigazgatója előadásában bemutatta az állam, valamint az állami vállalatok kapcsolatát Magyarországon, ismertette az MNV Zrt. működésének legfőbb alapelveit, a Nemzeti Vagyonkezelő társasági portfólióját, a legfontosabb állami tulajdonban lévő vállalatokat, valamint felhívta a figyelmet az átláthatóság, a transzparencia biztosításának fontosságára.

Prof. Martin Winner előadásában az autonómia és a függetlenség elveinek az érvényesülését vizsgálta az állami tulajdonban lévő vállalatok vonatkozásában, felhívta a figyelmet arra, hogy mivel ezek a vállalatok jelentős pénzügyi, gazdasági befolyással bírnak, így fontos, hogy valamennyi részvényesre azonos szabályok vonatkozzanak, kiemelte a transzparencia, valamint a politikai befolyásmentesség érvényesülésének a fontosságát. Véleménye szerint annak ellenére, hogy a legfontosabb, alapvető szabályokat a kormány állapítja meg, a mindennapi működés során, az egyes döntések meghozatalakor engednie kell az autonómia érvényesülését, ezt a követelményt azonban nehéz teljesíteni, leszögezte azonban, hogy a beavatkozás tilalma és a passzivitás nem szinonim fogalmak. Winner professzor ezt követően ismertette az elmúlt években lezajlott szabályozásbéli változásokat és ezek hatásait, majd kiemelte, hogy a legfontosabb feladat megtalálni az egyensúlyt a függetlenség és az irányítottság között és az állami tulajdonban lévő vállalkozások megfelelő működéséhez nem csak a jogi szabályok betartása, hanem a megfelelő, kompetens vezetők kiválasztása lenne a legfontosabb.

Kateřina Eichlerová előadásában a kérdéskör csehországi vonatkozásait ismertette a hallgatósággal. Bemutatta az állami érintettséggel működő vállalatok rendszerét, valamint komplex szempontrendszer alapján összehasonlította az állami vállalatokat, illetve az állami tulajdonban lévő részvénytársaságokat, külön kiemelve, hogy az állami vállalatok nem rendelkeznek saját tulajdonnal, az állami vállalatok minden vagyona állami tulajdon.

Ezt követően Kaja Zaleska-Korziuk és Bartłomiej Gliniecki közös prezentációjában mutatta be a lengyel szabályozásban alig egy hónapja bekövetkezett, jelentős változásokat. Az előadás első felében Kaja Zeleska-Korziuk felhívta a figyelmet, hogy Lengyelországban az állami tulajdonban lévő vállalatok jelentős politikai befolyás alatt állnak, néhány évvel ezelőtt született egy kezdeményezés, hogy az operatív szerv tagjait egy független jelölőbizottság nevezze ki, azonban a javaslat nem vezetett eredményre, többek között az előzőekben kifejtettek miatt is az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek nem vonzzák a befektetőket sem. Az előadás második felében az igazgatótanács tagjainak a díjazására vonatkozó szabályokat és a rendelkezésekben bekövetkezett változásokat ismertette Bartłomiej Gliniecki. Az új törvény az állami részesedéssel működő vállalatokat öt kategóriába sorolja és minden kategóriánál meghatározza, hogy a havi átlagkereset milyen mértékű többszöröse adható az igazgatótanács tagjainak. Az előadók kiemelték, hogy az átlagkereset többszörösét jelentő bér is jelentősen elmarad a versenyszférában alkalmazott bérekhez képest, így a jól képzett szakemberek számára továbbra sem vonzó az igazgatótanácsi pozíció.

Edvardas Juchnevicius a litván szabályozás sajátosságait ismertette, kiemelte, hogy Litvániában a gazdasági válságot követően szigorúbb a szabályozás és az állami tulajdonban lévő vállalkozások vonatkozásában az irányítási és döntéshozatali jogosultságok decentralizáltak. Az előadást követően lehetőség nyílt a hallgatóság számára kérdéseik feltételére, majd rövid szüntet követően folytatódtak az előadások.

Professzor Branislav Malagurski a téma szerbiai vonatkozásait ismertette, különös tekintettel az OECD Ajánlás C és F pontjainak az érvényesülésére. Kiemelte, hogy Szerbiában számtalan, különböző szinten elhelyezkedő jogszabályi rendelkezés vonatkozik az állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetekre és ezek a szabályok folyamatosan változnak. Előadásában rámutatott továbbá, hogy azáltal, hogy a legfontosabb döntések nem a részvényesek kezében, hanem az állam által kinevezett személyek kezében vannak, így jelentős a politikai befolyás, illetve az ellenőrzés sem a legmegfelelőbb, mivel a beszámolók mindig csak egy év adatait tartalmazzák és sok esetben nem objektívek.

Veress Emőd professzor ismertette a Romániában 2011-ben bevezetett, állami vállalatokra vonatkozó rendeleti szabályozás lényegét, illetve a rendelet 2016. nyarán bevezetett módosításait is és kiemelte, hogy az új rendelkezések célja a transzparencia biztosítása.

A konferencia utolsó előadásában Prof. Dr. Papp Tekla és Dr. Auer Ádám a téma magyarországi vonatkozásait mutatták be, kiemelve, hogy rengeteg a nyitott kérdés a problémakör kapcsán, amelyek még megválaszolásra várnak. A hazai jogszabályi környezet problematikája, hogy nagyon kevés szabályt tartalmaz az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek működésére, illetve Magyarországon nem alakult ki olyan sajátos társasági forma, amely formában kizárólagosan az állami vállalatok működnének. Az irányadó előírások összefoglaló ismertetése mellett az előadók kételyüket fejezték ki a transzparencia követelményének tényleges megvalósulása kapcsán hazánkban.

Az utolsó előadást követően a hallgatóság tagjainak ismét lehetősége nyílt kérdéseik feltételére, amelyekre az előadók örömmel válaszoltak. Összegzésként elmondható, hogy a nemzetközi konferencia kiváló alkalmat biztosított a környező országokban működő állami tulajdonban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályoknak, valamint azok gyakorlatban történő megvalósulásának megismerésére, remek lehetőség volt az ismeretszerzésre és a meglévő ismeretek további bővítésére, valamint jól példázta a téma aktualitását és fontosságát, hiszen továbbra is rengeteg a nyitott kérdés és az ellentmondás a kérdéskör kapcsán.

Budapest, 2016. 10. 14.       

Civilisztikai Intézet

__________________________________________________________________________________________________________

Invitation

„CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE” conference

14 October 2016
9.30 a.m. – 2.00 p.m. National University of Public Service, Ludovika Campus, Hunyadi Hall
(H-1083, Budapest, Ludovika tér 2.)

 • 9:30–9:40 Welcome and Opening Norbert KIS,Professor, Vice-Rector for Continuing Education and International Affairs, National University of Public Service
 • 9:40–10:20 Keynotes State as Owner – The State and SOEs Relations in Hungary Anita BOROS, Associate Professor Deputy State Secretary of the Ministry of National Development responsible for asset management Autonomy and Independence in SOEs Martin WINNER, Professor Vienna University of Economics and BusinessTopics
 • 10:20–10:40 Corporate Governance of State-Owned Enterprises in the Czech Republic Katerina EICHLEROVÁ, Assistant Professor Charles University in Prague
 • 10:40–11:00 Current Fundamental Changes of the Ownership Policy and Boards’ Remuneration in Poland Kaja ZALESKA-KORZIUK, Research and teaching assistant University of Gdansk Bartłomiej GLINIECKI, Post-doctoral fellow University of Gdansk
 • 11:00–11.20 OECD Principles of Corporate Governance in the Light of Lithuanian Law Edvardas JUCHNEVICIUS, Associate Professor University of Gdansk
 • 11:20–11:40 Discussion
 • 11:40–12:00 Break
 • 12:00–12:20 Challenges of Serbian Public Enterprises in the Light of Points C and F of OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises Branislav MALAGURSKI, Professor University of Educons, Novi Sad
 • 12:20–12:40 The State’s Role as Owner of Enterprises: Mandatory Rules of Corporate Governance in Romania Emod VERESS, Professor Sapientia University
 • 12:40–13:00 Corporate Governance in State-owned Companies in Hungary Tekla PAPP, Professor National University of Public Service Ádám AUER, Assistant Professor National University of Public Service
 • 13:00–13:40 Discussion
 • 13:40– Farewell Reception

For further information and registration follow the website of National Universtiy of Public Service at http://en.uni-nke.hu.
Registration is open until 4 October 2016. https://goo.gl/forms/RRjhzJLKDxd6hTfJ2
The conference is organized in cooperation with Societas-Central and Eastern European Company Law Research Network.