NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Opuscula Civilia

Kedves Olvasó!

Az Opuscula Civilia – ahogy neve is jelzi: civilisztikai tanulmányocskák – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszéke által közzétett, jogtudománnyal foglalkozók kutatási eredményeit jeleníti meg fő profilként.

Célunk egyrészt az, hogy a tanszéken folyó, nagyobb publicitást nem kapó tudományos munkákat, valamint hosszabb kutatási projektek részeredményeit mutassuk be. Tanszéki profilunk a magánjogi oktatásból és kutatásból tevődik össze, amelyek hallgatók felé átadása során az állam és a helyi önkormányzatok magánjogi jogviszonyokban való megjelenésére különös figyelmet fordítunk. Ez az Opuscula Civilia lapszámaiban is nyomon követhető. A tanszéki rendezvényeinken elhangzó előadások szerkesztett változatai, továbbá a Magánjogi Kutatóműhely produktumai is helyet kapnak elektronikus folyóiratunk hasábjain. Mindezek mellett nyitottak vagyunk a fenti diskurzusokhoz kapcsolódó további írásokra is.

Másrészt küldetésünknek tartjuk a jogtudományt művelő kollégák fenti tárgykörökhöz illeszkedő írásainak megjelentetését is; várjuk a tisztelt kollégák szakmai igényességgel elkészített írásműveit.

Az Opuscula Civilia az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottsága folyóiratlistáján D kategóriás.

Prof. Dr. Papp Tekla
tanszékvezető

 

Auer Ádám - Dúl János (szerk.): Opuscula Civilia 2016-2017

Dúl János - Köblös Adél (szerk.): Opuscula Civilia 2018-2019

 

Impresszum

Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszék

A kiadásért felel: Dr. Deli Gergely rektor

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Postacím: 1441 Budapest, Pf. 60.

E-mail: asztalos.zsofia.agnes@uni-nke.hu

Weboldal: https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/civilisztikai-tanszek/opuscula-civilia/az-opuscula-civilia

ISSN: 2560-2039 (online)

 

Felelős szerkesztő: Dúl János

 

Szerkesztők:

Muzsalyi Róbert 2023/1-

Köblös Adél 2021-2022

Dúl János 2018/4-2020.

Auer Ádám 2016-2018/3.

 

A szerkesztőbizottság elnöke: Vékás Lajos akadémikus

A szerkesztőbizottság tagjai: Fézer Tamás egyetemi tanár, Fuglinszky Ádám egyetemi tanár, Leszkoven László egyetemi docens, Papp Tekla egyetemi tanár, a Civilisztikai Tanszék mindenkori vezetője

A szerkesztőbizottság titkára a mindenkori szerkesztő

 

Információk

Az Opuscula Civilia – ahogy neve is jelzi: civilisztikai tanulmányocskák – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszéke által közzétett, jogtudománnyal foglalkozók kutatási eredményeit jeleníti meg fő profilként.Célunk egyrészt az, hogy a tanszéken folyó, nagyobb publicitást nem kapó tudományos munkákat, valamint hosszabb kutatási projektek részeredményeit mutassuk be. Tanszéki profilunk a magánjogi oktatásból és kutatásból tevődik össze, amelyek hallgatók felé átadása során az állam és a helyi önkormányzatok magánjogi jogviszonyokban való megjelenésére különös figyelmet fordítunk. Ez az Opuscula Civilia lapszámaiban is nyomon követhető. A tanszéki rendezvényeinken elhangzó előadások szerkesztett változatai, továbbá a Magánjogi Kutatóműhely produktumai is helyet kapnak elektronikus folyóiratunk hasábjain. Mindezek mellett nyitottak vagyunk a fenti diskurzusokhoz kapcsolódó további írásokra is.Másrészt küldetésünknek tartjuk a jogtudományt művelő kollégák fenti tárgykörökhöz illeszkedő írásainak megjelentetését is; várjuk a tisztelt kollégák szakmai igényességgel elkészített írásműveit.Az Opuscula Civilia az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottsága folyóiratlistáján D kategóriás.

Az Opuscula Civilia a Civilisztikai Tanszék kiadásában jelenik meg. A folyóirat kiadásáért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora felel.

 

ISSN (online) 2560-2039

A folyóirat évente hat alkalommal jelenik meg.

 

Az Opuscula Civilia küldetése

Az Opuscula Civilia célja olyan kutatási eredmények közzététele, amelyek a magánjogi tudományos vitákba illeszkedve közjogi kapcsolódási pontokat is érintenek.

 

Kötelezettségek

Szerkesztő

A Szerkesztő elvégzi a beérkezett kézirat nyelvi és szakmai gondozását, gondoskodik az egységes arculatról.

Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság tagjainak feladata a folyóirat szakmai irányainak és tudományos célkitűzéseinek meghatározása, minőségbiztosítási tevékenységet is ellátnak a kéziratok lektorálása révén.

Szerzők

A szerzők kötelesek a közlésre benyújtott kéziratukat a folyóirat szerkesztési szabályaival összhangban előkészíteni, kötelesek nyilatkozni arról, hogy az általuk közlésre benyújtott mű saját szellemi alkotásuk, saját eredeti kutatásukon alapul. Közös mű esetén a kapcsolattartó szerző köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi szerző hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.

 

Etikai szabályok

A Szerkesztő és a Szerkesztőbizottság tagjai mindent megtesznek annak érdekében, hogy kizárólag tudományosan megalapozott, hiteles állítások jelenjenek meg a folyóiratban. A Szerkesztőség mindennemű etikai visszaéléssel szemben határozottan fellép és zéró toleranciát gyakorol.

Panaszbejelentések kivizsgálása

A szerkesztőkkel és a szerkesztőbizottsági tagokkal szembeni panaszokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora vizsgálja ki.

Szerzőség

Szerzőként az tüntethető fel, aki a közlemény elkészítésében és az alapjául szolgáló kutatásokban tevékeny részt vállalt és megfelel az alábbi kritériumoknak:

  1. Jelentősen hozzájárult a kutatáshoz, vagy a kutatás alapjául szolgáló adatok elemzéséhez.
  2. Részt vállalt a kézirat elkészítésében.
  3. Hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.
  4. A kéziratban foglalt valamennyi állításért felelősséget vállal.

Díjak és költségek

A folyóirat nem számol fel díjat vagy költséget a kéziratok közléséért.

Finanszírozás

A szerzők kötelesek minden olyan forrást feltüntetni, amelyek a közlemény elkészítését közvetlenül finanszírozták.

Szellemi tulajdonjog

A szerző szavatol azért, hogy az általa közlésre benyújtott kézirat más szellemi tulajdonjogát nem sérti.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A kézirat beküldésével a szerzők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a folyóirat megszerezze a közlemény első közlésének jogát. A szerzők jogosultak harmadik személyekkel felhasználási szerződést kötni, amely alapján kizárólagos felhasználási jogot a folyóiratban már közölt közleményeik vonatkozásában azonban nem tehetnek. A közlemény utóközléséhez minden esetben szükséges a folyóirat szerkesztőségének előzetes hozzájárulását kérni.

 

Open Access nyilatkozat

A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány azonnal, minden korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető minden felhasználó számára.

 

Adatkezelési nyilatkozat

A szerkesztő és a szerkesztőbizottság tagjai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes ideje alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik. Az adatkezelésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kiadott mindenkori adatvédelmi szabályozás irányadó.