Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorjelölt Disszertáció címe Témavezető(k) Időpont Helyszín Meghívó
Lehoczki Zóra Zsófia A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti és vagyoni sajátosságai Dr. Papp Tekla 2022. október 4. (kedd) 14:30 Ludovika Főépület Zrínyi terem Meghívó

 

 

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz Disszertációtervezet címe Témavezető(k) Időpont Helyszín
   

 

   

 

 

 

 

 

 

Korábbi doktori védések

Doktorjelölt Disszertáció címe Témavezető(k)
  2022  
dr. Orbán Anna E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal Dr. Tózsa István
Rácz Anita Mária Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának foglalkoztatásában különös tekintettel a Kttv.-re és a Kit.-re  Dr. Gellén Márton
Gát Ákos Bence Az európai uniós jogállamiság-közpolitika kialakulásának átfogó jogi és politikatudományi elemzése Dr. Téglási András
SHI Jiandong Sino–US Trade Imbalance Dr. Pásztor Szabolcs
dr. Szuhai Ilona A migrációs igazgatás reformja Törökországban a 21. században - lehetőségek, kihívások és eredmények Dr. Halász Iván
Ruslan SEITKAZIN Civic Engagement in the Digital Age: The Case of Hungary Dr. Téglási András
Dr. Török Bernát
dr. Makkos Nándor Egyenlő bánásmód a közszolgálatban Dr. Kiss György
Hajnal Virág Helymárkázás és szülőföldön maradás. A helymárkázásnak a szülőföldön maradásban alkalmazható eszköz-készletének elméleti és módszertani feltárása Dr. Tózsa István
Czeczeli Vivien A monetáris politika lehetőségei a 2008-as globális pénzügyi válság után Dr. Halmai Péter
  2021  
Hollósy-Vadász Gábor A közszolgálati motiváció (PSM) elmélet jelentősége és
alkalmazhatósága a magyar civil közszolgálatban
Dr. Szabó Szilvia (METU)
Oltay Edith From Status Law to Citizenship:
The Redefinition of the Hungarian Nation Concept
Dr. Egedy Gergely
Menyhárt Zsolt A transznacionális együttműködésben rejlő potenciál vizsgálata a makroregionális stratégiák szempontjából Dr. Kaiser Tamás
Fási Csaba A tisztviselők felkészültségének komplex vizsgálata a versenyképességgel és a digitalizációval való összefüggésrendszer tükrében Dr. Csath Magdolna
Csutorás Gábor Ákos Az Y generációs munkatársak megtartási lehetőségei a közigazgatási szerveknél Dr. Linder Viktória
Saqer SULAIMAN The Engagement of Highly Skilled Migrants in Knowledge Transfer to their Home Country: The Case of Palestine Dr. Pásztor Szabolcs
Erdősi Péter Máté Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban Dr. Muha Lajos
Varjasi Gábor A versenyszféra kompetenciamenedzsment alapú humánerőforrás gazdálkodás modelljének alkalmazási lehetőségei a közszférában Dr. Szabó Szilvia (METU)
M. Balázs Ágnes Plurális választójog és nemzetiségek tegnap és ma Dr. Halász Iván
  2020  
Máthé Réka Zsuzsánna Európai uniós intézményekkel vagy politikákkal kapcsolatos transznacionális tiltakozó mozgalmak vizsgálata kvantitatív elemzési eszközökkel Dr. Hajnal György (BCE)
  2019  
Dr. Pollák Kitti A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata Dr. Patyi András
Aggod-Fekó Adrienn Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján Dr. Nemeslaki András
(BME GTK)
Szablics Bálint Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat Dr. Török Gábor
CHUM Chandarin Deepening democracy through political decentralization: the Cambodia’s case Dr. Kaiser Tamás
Megyesi Csilla A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe Dr. Szakács Gábor
Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében Dr. Szakács Gábor
Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel Dr. Nemeslaki András
Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) Dr. Peres Zsuzsanna
Dr. Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés Dr. Papp Tekla
Arnousz-Juhász Lilla A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai Dr. Kis Norbert
  2018  
Catherine Enoredia ODORIGE The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies Dr. Koller Boglárka
Paiman Ramazan AHMAD Good Governance in the “Oil Sector” and its Effect on Economic Development: a Case Study of the Kurdistan Region

Dr. Bordás Mária
Dr. Lentner Csaba

Gulyás Éva Etnikai konfliktusok a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium Dr. Egedy Gergely
Dr. Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective Dr. Gombos Katalin
  2017  
Buda Lorina Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül Dr. Marján Attila
Dr. Klotz Péter Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére Dr. Gregóczki Etelka
Paksi-Petró Csilla A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana. Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés al-kalmazási lehetőségeinek vizsgálata Dr. Kis Norbert
Domokos László A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység meg-újításán keresztül  Dr. Lentner Csaba
Miletics Pál A mobiltechnológia beilleszkedésének vizsgálata a szakigazgatási rendszerekbe, különös tekintettel az e-health közszolgáltatásokra Dr. Budai Balázs Benjámin
Sutka Barbara Éva A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata Dr. Budai Balázs Benjámin
  2015  
Potóczki György A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében Dr. Bukovics István
Kristó Katalin Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Dr. Tamás András
  2014  
Mandák Fanni A politika prezidencializációja - Magyarország, Olaszország Dr. Cserny Ákos
Dr. Szente Zoltán
Péterfalvi Attila Átláthatóság a védelmi igazgatásban
Dr. Bukovics István
Dr. Solymosi József
Hutkai Zsuzsanna Az Uniós források felhasználásának gyakorlata Magyarországon regionális dimenzióban Dr. Török Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi műhelyviták

Doktorandusz Disszertációtervezet címe Témavezető Időpont
Holló Krisztina A biztonságtudatosság hiánya, mint kockázati tényező vizsgálata
különös tekintettel az adatvédelmi és információbiztonsági szabályok
alkalmazására
Dr. Leitold Ferenc
Dr. Péterfalvi Attila
2022.07.12.
Magasvári Adrienn A pénzügyőri szolgálat empirikus vizsgálata a hivatáskutatások tükrében Dr. Hazafi Zoltán 2022.06.29.
Szakács Édua Kompetencialapú karrierindítás a közszolgálatban
– avagy a pályamotiváció, a kompetenciamegfelelés és a mentorálás összefüggései a közigazgatási karrierindítással
Dr. Szabó Szilvia (METU) 2022.05.25.
Weghofer-Vad Erna Kisebbségi nyelvi jogok érvényesülése állami szinttől a helyi közigazgatásig Romániában
Kisebbségi nyelvhasználat Szatmár megyében, különös tekintettel a gazdasági életre
Dr. Tonk Márton (SEMTE) 2022.05.10.
Erdei-Derschner Katalin Közbeszerzések hatékonyságának mérése Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Sasvári Péter
2022.04.20.
Stréhli Georgina Új utakon a közszolgálati vezetőképzés
– az action learning módszerének alkalmazási lehetőségei a közigazgatásban és a rendvédelemben
Dr. Kovács Gábor
Dr. Szabó Szilvia
2022.02.04.
Maróti Dávid Az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság államépítése, alkotmány- és közigazgatás-története 1945–1955 között Dr. Schweitzer Gábor 2021.12.07.
dr. Lehoczki Zóra Zsófia A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti és vagyoni sajátosságai Dr. Papp Tekla 2021.11.10.
Som Zoltán Információbiztonsági tudatosság kérdései a közigazgatásban Dr. Szádeczky Tamás (BME) 2021.10.11.
Józsa Attila A városfejlesztés magyarországi és romániai tervezési eszközeinek összehasonlító elemzése az erdélyi Barót Város fejlesztési tervei tükrében Dr. Bajnai László 2021.07.12.
Szendrő Éva Az élelmiszerlánc, mint kritikus infrastruktúra és védelme Dr. Bukovics István 2021.07.08.
Emmanuel Abeku ESSEL Taboos and Governance in Asanta, Fante and Ga Dr. Bordás Mária 2020.11.02.
Dömötör Ildikó Kistérségi innováció a helyi közigazgatás fejlesztésében Dr. Tózsa István
Dr. Sikos T. Tamás
2020.09.28.
Szarvas Hajnalka Helyi demokrácia fejlesztés Magyarországon Dr. Szmodis Jenő 2019.11.18.