NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorjelölt Disszertáció címe Témavezető(k) Időpont Helyszín Meghívó
     
 
 

 

 

 

 

 

 
Tájékoztatás a műhelyviták szervezésének rendjéről_2023

Soron következő doktori műhelyviták

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe Témavezető(k) Időpont Helyszín
Yezhova Anastasiia Exploring the role of city marketing in urban governance: a case study of the Ukranian city sumy

 Dr. Kis Norbert 

Dr. Bajnai László 

2024. június 13. 14:00 NKE, Oktatási épület 125. terem
Kocsis Lóránt Zsombor Regionális gazdaságfejlesztés a globalizmusban- Székelyföld fejlesztési irányvonalai

Dr. habil. Artner Annamária

Társ-témavezető:

Dr. Pásztor Szabolcs

2024.június 24.

14: 00 

NKE, Oktatási épület 510. tárgyaló 
dr. Soós Gábor Gergely Szabálytalanságok az európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzésekben

Dr. Papp Tekla

Dr. Gregóczki Etelka 

2024. június 27. 13:00 NKE, Oktatási épület 509. tárgyaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi doktori védések

Doktorjelölt Disszertáció címe Témavezető(k) Meghívó
  2024    
Potóczki Judit Súlyok és ellensúlyok a pénzügyi fogyasztóvédelmi igazgatásban, a fenntarthatóság, a pénzügyi kultúra és az öngondoskodás tükrében Dr. Patyi András Meghívó
Nesterowicz Krzysztof Validating e-Learning in Continuing Education for Public Servants and Pharmacists Dr. Szádeczky Tamás Meghívó
Oroszi Eszter Diána A biztonságtudatossági szint fejlesztése gamifikációs módszerek alkalmazásával Dr. Leitold Ferenc Meghívó
Holló Krisztina A biztonságtudatosság hiánya, mint kockázati tényező vizsgálata Dr. Leitold Ferenc, 
Dr. Péterfalvi Attila
Meghívó
Abeku Essel Emmanuel Taboos and Governance in Fante Asante and Ga Societies in Ghana Dr. Bordás Mária Meghívó
Szabadi Ernő-Loránd Székelyföld közigazgatása és székely kérdés a világháborúk közötti Romániában
Székelyföld és Dobrudzsa összehasonlítása
Bodó Barna Meghívó
  2023    
Veress Csongor Balázs Migráció mint az államok hibrid hadviselési eszköze – két biztonságpolitikai esettanulmány perspektívájából Dr. Lattmann Tamás Meghívó
Erdei-Derschner Katalin Közbeszerzések hatékonyságának mérése Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Sasvári Péter
Meghívó

 

Szakács Édua

Kompetencia alapú karrierindítás a közszolgálatban – avagy a pályamotiváció, a kompetenciamegfelelés és a mentorálás összefüggései a közigazgatási karrierindítással Dr. Szabó Szilvia (METU) Meghívó
Szakos Judit Az állam innovációt ösztönző szerepe: az üzleti inkubátorok példája Dr. Makó Csaba Meghívó
dr. Kovács László A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének szervezetrendszere Magyarországon, a racionalizálás lehetséges iránya Dr. Boros Anita Meghívó
Stréhli Georgina Új utakon a közszolgálati vezetőképzés - az action learning módszerének alkalmazási lehetőségei a közigazgatásban és a rendvédelemben Dr. Szabó Szilvia (METU)
Dr. Kovács Gábor
Meghívó
Marton Ádám A fiskális politika az európai növekedési kilátások és makrogazdasági egyensúlytalanságok perspektívájából Dr. Halmai Péter Meghívó
  2022    
Magasvári Adrienn A pénzügyőri szolgálat empirikus vizsgálata az utánpótlás- és hivatáskutatások tükrében Dr. Hazafi Zoltán Meghívó
Józsa Attila A városfejlesztés magyarországi és romániai tervezési
eszközeinek összehasonlító elemzése az erdélyi Barót város
fejlesztési tervei tükrében
Dr. Bajnai László Meghívó
Szendrő Éva Mónika Az élelmiszerlánc, mint kritikus infrastruktúra és védelme Dr. Bukovics István Meghívó
Som Zoltán Az információbiztonsági tudatosság
kérdései a közigazgatásban
Dr. Szádeczky Tamás (BME) Meghívó
Maróti Dávid Az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság államépítése, alkotmány- és közigazgatás-története 1945-1955 között Dr. Schweitzer Gábor Meghívó
Lehoczki Zóra Zsófia A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti és vagyoni sajátosságai Dr. Papp Tekla Meghívó
dr. Orbán Anna E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal Dr. Tózsa István Meghívó
Rácz Anita Mária Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának foglalkoztatásában különös tekintettel a Kttv.-re és a Kit.-re  Dr. Gellén Márton Meghívó
Gát Ákos Bence Az európai uniós jogállamiság-közpolitika kialakulásának átfogó jogi és politikatudományi elemzése Dr. Téglási András Meghívó
SHI Jiandong Sino–US Trade Imbalance Dr. Pásztor Szabolcs Meghívó
dr. Szuhai Ilona A migrációs igazgatás reformja Törökországban a 21. században - lehetőségek, kihívások és eredmények Dr. Halász Iván Meghívó
Ruslan SEITKAZIN Civic Engagement in the Digital Age: The Case of Hungary Dr. Téglási András
Dr. Török Bernát
Meghívó
dr. Makkos Nándor Egyenlő bánásmód a közszolgálatban Dr. Kiss György Meghívó
Hajnal Virág Helymárkázás és szülőföldön maradás. A helymárkázásnak a szülőföldön maradásban alkalmazható eszköz-készletének elméleti és módszertani feltárása Dr. Tózsa István Meghívó
Czeczeli Vivien A monetáris politika lehetőségei a 2008-as globális pénzügyi válság után Dr. Halmai Péter Meghívó
  2021    
Hollósy-Vadász Gábor A közszolgálati motiváció (PSM) elmélet jelentősége és
alkalmazhatósága a magyar civil közszolgálatban
Dr. Szabó Szilvia (METU) Meghívó
Oltay Edith From Status Law to Citizenship:
The Redefinition of the Hungarian Nation Concept
Dr. Egedy Gergely Meghívó
Menyhárt Zsolt A transznacionális együttműködésben rejlő potenciál vizsgálata a makroregionális stratégiák szempontjából Dr. Kaiser Tamás Meghívó
Fási Csaba A tisztviselők felkészültségének komplex vizsgálata a versenyképességgel és a digitalizációval való összefüggésrendszer tükrében Dr. Csath Magdolna Meghívó
Csutorás Gábor Ákos Az Y generációs munkatársak megtartási lehetőségei a közigazgatási szerveknél Dr. Linder Viktória  
Saqer SULAIMAN The Engagement of Highly Skilled Migrants in Knowledge Transfer to their Home Country: The Case of Palestine Dr. Pásztor Szabolcs  
Erdősi Péter Máté Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban Dr. Muha Lajos  
Varjasi Gábor A versenyszféra kompetenciamenedzsment alapú humánerőforrás gazdálkodás modelljének alkalmazási lehetőségei a közszférában Dr. Szabó Szilvia (METU)  
M. Balázs Ágnes Plurális választójog és nemzetiségek tegnap és ma Dr. Halász Iván  
  2020    
Máthé Réka Zsuzsánna Európai uniós intézményekkel vagy politikákkal kapcsolatos transznacionális tiltakozó mozgalmak vizsgálata kvantitatív elemzési eszközökkel Dr. Hajnal György (BCE)  
  2019    
Dr. Pollák Kitti A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata Dr. Patyi András  
Aggod-Fekó Adrienn Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján Dr. Nemeslaki András
(BME GTK)
 
Szablics Bálint Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat Dr. Török Gábor  
CHUM Chandarin Deepening democracy through political decentralization: the Cambodia’s case Dr. Kaiser Tamás  
Megyesi Csilla A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe Dr. Szakács Gábor  
Krauss Ferenc Gábor Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében Dr. Szakács Gábor  
Laposa Tamás E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi modellel Dr. Nemeslaki András
Dr. Nyikos Györgyi
 
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) Dr. Peres Zsuzsanna  
Dr. Nagy Barna Krisztina A szindikátusi szerződés Dr. Papp Tekla  
Arnousz-Juhász Lilla A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai Dr. Kis Norbert  
  2018    
Catherine Enoredia ODORIGE The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies Dr. Koller Boglárka  
Paiman Ramazan AHMAD Good Governance in the “Oil Sector” and its Effect on Economic Development: a Case Study of the Kurdistan Region

Dr. Bordás Mária
Dr. Lentner Csaba

 
Gulyás Éva Etnikai konfliktusok a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium Dr. Egedy Gergely  
Dr. Berényi Katalin Addressing the anomaly of statelessness in Europe: An EU law and human rights perspective Dr. Gombos Katalin  
  2017    
Buda Lorina Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül Dr. Marján Attila  
Dr. Klotz Péter Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére Dr. Gregóczki Etelka  
Paksi-Petró Csilla A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana. Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés al-kalmazási lehetőségeinek vizsgálata Dr. Kis Norbert  
Domokos László A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység meg-újításán keresztül  Dr. Lentner Csaba  
Miletics Pál A mobiltechnológia beilleszkedésének vizsgálata a szakigazgatási rendszerekbe, különös tekintettel az e-health közszolgáltatásokra Dr. Budai Balázs Benjámin  
Sutka Barbara Éva A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata Dr. Budai Balázs Benjámin  
  2015    
Potóczki György A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében Dr. Bukovics István  
Kristó Katalin Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Dr. Tamás András  
  2014    
Mandák Fanni A politika prezidencializációja - Magyarország, Olaszország Dr. Cserny Ákos
Dr. Szente Zoltán
 
Péterfalvi Attila Átláthatóság a védelmi igazgatásban
Dr. Bukovics István
Dr. Solymosi József
 
Hutkai Zsuzsanna Az Uniós források felhasználásának gyakorlata Magyarországon regionális dimenzióban Dr. Török Gábor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi műhelyviták

Doktorandusz Disszertációtervezet címe Témavezető Időpont
Horváth Klaudia Gabriella A magyarországi kkv-k innovációs együttműködési gyakorlata és a vállalati innovációs ökoszisztémák vizsgálata vállalati szemszögből Dr. Csath Magdolna 2024. május 23. 9:00

Szabó Mátyás

A cs. és kir. Külügyminisztérium szervezetének és működésének közjogi keretei, különös tekintettel a Duna-hajózás európai igazgatási kísérletére Dr. Horváth Attila 2024.04.26.
Tamar Pkhakadze The Influence of Youth policy on the youth unemployment issue in the European Union

Dr. Szemlér Tamás

Dr. Kiss György

2024. 04. 22.
Somogyi Renáta A nemzetközi átmeneti igazgatás sajátosságai magyar szemmel a két 
világháború között – különös tekintettel Danzig Szabad Város és a 
Saar-vidék jogállására
Dr. Schweitzer Gábor 2024. 03.08. 
Stefany Cevallos The role of Locality in Public Service Management, Theory and Practice of Urban Marketing Dr. Tózsa István 2023.10.05.
Veress Csongor Balázs Az egyén mint hibrid hadviselési eszköz - különös tekintettel a migráció fegyverré tételére Dr. Lattmann Tamás 2023.07.11.
Oroszi Ezter Diána

A biztonságtudatossági szint mérésének és fejlesztésének lehetőségei

Dr. Leitold Ferenc 2023.06.12.
dr. Teleki Bálint Az „ügynökségesedés” tendenciája az Európai Unióban és
annak hatásai az uniós és a magyar közigazgatásra
Dr. Szegedi László 2023.04.20.
Potóczki Judit Súlyok és ellensúlyok a pénzügyi fogyasztóvédelmi igazgatásban, a fenntarthatóság, a pénzügyi kultúra és az öngondoskodás tükrében Dr. Novoszáth Péter 2023.04.12.
Erdei-Derschner Katalin Közbeszerzések hatékonyságának mérése Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Sasvári Péter
2023.02.23.
Kakuk Gabriella Migrációs kihívások az emberi jogok tükrében Dr. Bódi Stefánia
Dr. Téglási András
2023.01.18.
Szabadi Ernő-Loránd Székelyföld közigazgatása és székely kérdés a világháborúk közötti Romániában Dr. Bodó Barna (SEMTE) 2022.12.14.
Takele Bekele BAYU Ethnic Conflict Dynamics in the Ethiopian Federation; Case from the Oromia and Somali Regional States Dr. Marsai Viktor 2022.12.06.
Krzysztof Nesterowicz E-Learning in Continuing Education for Public Service: Comparison of Public Administration and Healthcare Dr. Szádeczky Tamás (BME) 2022.12.02.
Holló Krisztina A biztonságtudatosság hiánya, mint kockázati tényező vizsgálata
különös tekintettel az adatvédelmi és információbiztonsági szabályok
alkalmazására
Dr. Leitold Ferenc
Dr. Péterfalvi Attila
2022.07.12.
Szakács Édua Kompetencialapú karrierindítás a közszolgálatban
– avagy a pályamotiváció, a kompetenciamegfelelés és a mentorálás összefüggései a közigazgatási karrierindítással
Dr. Szabó Szilvia (METU) 2022.05.25.
Weghofer-Vad Erna Kisebbségi nyelvi jogok érvényesülése állami szinttől a helyi közigazgatásig Romániában
Kisebbségi nyelvhasználat Szatmár megyében, különös tekintettel a gazdasági életre
Dr. Tonk Márton (SEMTE) 2022.05.10.
Erdei-Derschner Katalin Közbeszerzések hatékonyságának mérése Dr. Nyikos Györgyi
Dr. Sasvári Péter
2022.04.20.
Emmanuel Abeku ESSEL Taboos and Governance in Asanta, Fante and Ga Dr. Bordás Mária 2020.11.02.
Dömötör Ildikó Kistérségi innováció a helyi közigazgatás fejlesztésében Dr. Tózsa István
Dr. Sikos T. Tamás
2020.09.28.
Szarvas Hajnalka Helyi demokrácia fejlesztés Magyarországon Dr. Szmodis Jenő 2019.11.18.