NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

INFORMÁCIÓK GÓLYÁKNAK

Tisztelt Hallgatók!

A 2023. évi pótfelvételi eljárás során felvételt nyert hallgatók beiratkozása az alábbi idősávban történik.

A beiratkozás helyszíne: Ludovika Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.), földszint IV. előadó

Időpont

Szak megnevezése

2023.09.06. (szerda) 09:00 - 13:00 óra

International Public Service Relations mesterképzés
Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés
Kormányzás és vezetés mesterképzés
Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés
Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok

Azon hallgatók, akik a 2023. évi felvételi eljárás során felvételt nyertek és akadályoztatásuk miatt nem tudtak részt venni a 2023. augusztus 29-30. időpontban meghirdetett beiratkozáson, a fenti időpontban és helyszínen pótolhatják beiratkozási kötelezettségüket.

 

A beiratkozásra feltétlenül hozza magával:

 

–         alap- és osztatlan képzésre felvett hallgatók esetén: eredeti érettségi bizonyítványt és egy másolati példányát, illetve (ha   van) eredeti főiskolai/egyetemi oklevelet és egy másolati példányát;

–         mesterképzésre felvett hallgatók esetén: eredeti főiskolai/egyetemi oklevelet és egy másolati példányát;

–         nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolati példányát;

–         3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt (csak eredeti példányt áll módunkban elfogadni);

–         személyi igazolványt;

–         a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítványt;

–         adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványt;

–         lakcímkártyát;

–         1 db igazolványképet (szabvány méretű – 35*45 mm), melynek hátoldalán fel van tüntetve a neve;

–         Neptun rendszerből nyomtatott, majd hiányzó adataival kitöltött és aláírt beiratkozási lapot egy példányban;

–         a hallgatói fogadalmat és a tűzvédelmi nyilatkozatot (a tanúk adatai és aláírásai is szükségesek!) 1-1 példányban kitöltve, aláírva; (A nyilatkozatban hivatkozott segédlet és szabályzatok megtekinthetők ITT)

–       hallgatói képzési szerződés/közszolgálati ösztöndíjszerződés a hiányzó adataival kitöltve, aláírva 3 példányban, melyet a Neptun rendszerből (belépést követően ellenőrizze, hogy a megfelelő képzés legyen kiválasztva a bal felső sarokban) kell kinyomtatni az alábbi menüpontból: Tanulmányok – Hivatalos bejegyzések (sor végi + jelre kattintva) - Feltöltött dokumentumok felület (a letöltéshez a file nevére kell kattintani, mely várhatóan 2023. augusztus 7-től lesz elérhető)

–       kék színű tollat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti dokumentumok bármelyikének hiányában a beiratkozás nem lehetséges! A helyszínen fénymásolási lehetőséget biztosítani nem tudunk!

 

A 2023/2024. tanév I. félév időbeosztása

 

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak:           2023. augusztus 21 - 2023. szeptember 3.

Szorgalmi időszak:                                             2023. szeptember 1 - 2023. december 16.

Vizsgaidőszak:                                                    2023. december 18 - 2024. január 27.

 

A 2023/2024. tanév teljes időbeosztása: PDF

 

A tantárgyfelvételre 2023. augusztus 21-től lesz lehetősége a Neptun-rendszerben. A képzésre vonatkozó mintatantervben ellenőrizheti, hogy mely tárgyak felvétele szükséges az első félévben. A tantervek a kari honlapon elérhetők a Hallgatóknak – Tanulmányi ügyek – Tantervek menüpontban.

 

Hallgatói jogviszony keletkezése

A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. Az első évfolyamra történő beiratkozást követően a hallgatónak minden félévben bejelentkezési kötelezettsége van.

A karra történő beiratkozás feltétele a felvételt rögzítő felvételi határozat, vagy az átvételt engedélyező határozat, valamint a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány.

Felhívjuk figyelmét, hogy aki felvételt nyert, de nem iratkozik be, annak hallgatói jogviszonya nem jön létre, ezáltal a regisztrációs időszak végén az elektronikus nyilvántartási rendszerből törli az Intézmény.

 

A hallgatói jogviszony szünetelése (passzív félév)

A jelenleg hatályos szabályzatok értelmében az első félév szüneteltetésére nincs lehetőség.

 

A hallgató abban az esetben tekinthető az első félévben aktív hallgatónak, ha:

- a beiratkozási kötelezettségének eleget tett;

- a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét;

- egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése), a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 

Az önköltség befizetése

Az önköltség befizetésének módjáról szóló tájékoztató INNEN tölthető le, a  Gazdasági Hivatal elérhetőségeit pedig ITT találják.

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató oktatási félévenként önköltség fizetésére kötelezett úgy, hogy az önköltséget két egyenlő részletben kell megfizetnie. Az önköltség első részletének befizetési határideje 2023. augusztus 20.

A beiratkozás feltétele az önköltség első részletének igazolt megfizetése.

A félévre vonatkozó pénzügyi dátumok ITT találhatók.

Részletfizetéssel kapcsolatos információk ITT találhatók.

 

Kreditátviteli kérelmek

Más felsőoktatási intézményben, más karon vagy más szakon teljesített tantárgy befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A kreditátviteli kérelmek benyújtásának időszaka: 2023. augusztus 21.  - szeptember 3. A kérelmek benyújtásának menetéről a Neptun-rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást. Más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismeréséhez hitelesített tantárgyi tematika, illetve leckekönyv vagy oklevélmelléklet csatolása kötelező, az elismerési kérelmek benyújtásának módjáról a kari honlapon található tájékoztató.

 

Kollégium

A 2023/2024-es tanév kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban keressék a pályázati felhívást az Egyetem honlapján, mely ITT érhető el.

Pályázni a Neptun-rendszeren keresztül lehet a pályázati kiírásban szereplő határidőig.

 

Diákigazolvány igénylés

Az igénylés folyamatáról tájékoztató a Diákigazolvány Portálon érhető el.

 

Diákhitel igénylés

Diákhitel igénylése a https://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalon lehetséges.

DIÁKHITEL1 és DIÁKHITEL2 tájékoztató.