NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi tevékenységek a karon

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) a jogelőd intézményeknél kialakított kapcsolatrendszer, valamint a megvalósuló nemzetközi tevékenységek alapján az NKE megalakulása után tovább folytatta a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését. Az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott stratégiai irányok mentén a Kar stratégiája a nemzetközi kapcsolatok szelekciójára és bővítésére, a hallgatói és oktatási, munkatársi mobilitás élénkítésére, az idegen nyelvű kurzusportfólió szélesítésére, valamint az oktatói nemzetközi kutatások folyamatos támogatására irányul. A kar folyamatosan bővíti a meglévő nemzetközi megállapodásainak körét, támogatja azon kutatócsoportok létrejöttét és működését, melyek határokon átnyúló tevékenységet kívánnak folytatni, továbbá támogatja az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitását, közülük is kiemelten ösztönzi azokat, akik korábban nemzetközi programban nem vettek részt.

A kar felelős a szakmailag a karhoz kötődő nemzetközi kapcsolatok fenntartásáért és a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért. A kar nemzetközi tevékenységeinek összehangolását és koordinációját a Nemzetközi Osztály végzi a nemzetközi dékánhelyettes irányítása alatt.

A nemzetközi tevékenységek középpontjában jelenleg a képzések fejlesztése, a mobilitási tevékenységek megvalósítása, közös kutatási programok indítása, valamint nemzetközi konferenciák megrendezése áll.

A képzések fejlesztése terén nagy jelentőséggel bírt az idegen nyelvű kurzusok elindítása, melyek egy ún. Erasmus modul keretében kerülnek kiajánlásra a cserehallgatók számára. Ez teszi lehetővé az egyre növekvő számú külföldi cserehallgató fogadását.

mobilitási tevékenységek menedzselése során az ÁNTK aktívan együttműködik a központi Nemzetközi Irodával a külföldi partner intézmények hálózatának kialakításában, bővítésében és a szerződéskötési folyamatban. A megkötött szerződések alapján az Erasmus+ program finanszírozásával a kar hallgatói, oktatói és adminisztratív munkatársai külföldi tapasztalatokat szerezhetnek, jó gyakorlatokat ismerhetnek meg. A program keretében külföldi hallgatókat, oktatókat és adminisztratív munkatársakat is fogadunk.

A karhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés keretében a kar oktatóinak lehetősége nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak a szervezetek különböző, közigazgatás-tudományokkal foglalkozó szekcióinak kutatásaiba, valamint prezentálhatják eredményeiket az évente megrendezésre kerülő konferenciákon. A szakmai eredmények publikálásán és megosztásán kívül a szervezetekben való tagság kiváló lehetőséget nyújt az egyetem nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére is.