NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Prof. Dr. Patyi András

Prof. Dr. Patyi András a Kúria elnökhelyettese, tanácselnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektora, az NKE ÁNTK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék vezetője és a Széchenyi István Egyetem (Győr) egyetemi tanára.

Prof. Dr. Patyi András 1993-ban kitüntetéssel elismert tanulmányai befejezésekor summa cum laude diplomát szerzett jogászként a Szegedi Tudományegyetem (akkori nevén: József Attila Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően, a hollandiai Amszterdami Egyetem Jogtudományi Karán tanult. Jogi szakvizsgát 1996-ban tett. Jogászi pályáját az Alkotmánybíróságon kezdte, majd néhány év után a nemzeti kisebbségek védelmét ellátó Ombudsman (Országgyűlési Biztos) mellett folytatta. 1997-2006. között Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat jegyzője volt. 2006-2009. között ismét az Alkotmánybíróságon dolgozott főtanácsadóként. 2009-2011 között pályázati eljárást követően a Legfelsőbb Bíróság (a mai Kúria) Közigazgatási Kollégium határozatlan időre kinevezett bírójaként közigazgatási ügyekben ítélkezett, ez alatt az idő alatt több száz ügy előadó bírája volt. Legfelsőbb bírósági bíróvá történő kinevezése (a törvényi feltételeken túl) a közigazgatási bíráskodás témakörében végzett kutató munkáján és az alkotmányosság terén szerzett szakmai tapasztalatain alapult. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorává 2012. január 1-jei hatállyal történt kinevezésekor bírói jogviszonyából a köztársasági elnök felmentette.

A jogászi munka mellett folyamatosan oktatott a felsőoktatásban, először a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1994-től 2004-ig, kezdetben tanársegédként, majd 1997-től egyetemi adjunktusként, 2003-tól egyetemi docensként. 2002-ben szerezte PhD. doktori fokozatát a közigazgatási bíráskodás alapkérdéseiről írt Közigazgatási bíráskodásunk modelljei című disszertációjával a Pécsi Tudományegyetemen. 2003 óta a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar docense, majd a Közigazgatási Tudományok Tanszékének alapítója és vezetője, 2007-2008 között ugyanott oktatási dékán-helyettes, 2008-2010 között pedig tudományos dékán-helyettes. Jelentős szerepe volt az állam- és jogtudományi doktori (PhD) képzés megszervezésében. 2011-ben szerzett habilitált doktori címet a Széchenyi István Egyetemen, ettől az évtől kezdve egyetemi tanár. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola alapító törzstagja, jelenleg e Doktori Iskola tanácsának tagja. Az egyetlen hazai Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (NKE) törzstagja; külső tagja volt 2014 – 2020 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kari Doktori Tanácsnak, 2018 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Tanácsának külső tagja. Számos PhD eljárásban vett részt doktori szigorlati kérdezőként, nyilvános viták elnökeként, opponenseként illetve bizottsági tagjaként. PhD témavezetettjei közül hatan szereztek PhD fokozatot. Hivatalos bírálóként részt vett több habilitációs eljárásban is.

2012. január 1. és 2018. augusztus 31. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Vezetőként az NKE elsődleges céljai, így a magyar közigazgatás, a rendvédelem, a magyar a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának magas színvonalú képzése, alap-, mester- és doktori szinten megvalósítását szolgálta. Feladatai 2017-től kiegészültek a vízügyi szakemberképzés feladataival, így a vízellátás, vízgazdálkodás és vízépítés szakterületein is az Egyetem már jelen van. Vezetése alatt felépült az Egyetem új, budapesti campusa, az intézmény teljes körű magyarországi akkreditációt szerzett és az Európai Egyetem Szövetsége (EUA) intézményértékelési programját is sikeresen teljesítette. Az NKE rektoraként közel 80 ezer közigazgatási tisztviselő továbbképzésének irányításáért, a magas szintű képzési programok biztosításáért volt felelős.

2013. őszén a magyar Országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Választási Bizottság tagjává, a Bizottság pedig elnökévé. Elnöki időszaka alatt több mint háromezer választási, népszavazási határozat meghozatalának irányítása, két általános országos választás, egy európai parlamenti választás, általános önkormányzati választás és országos népszavazás lebonyolítása fémjelezte tevékenységét. E megbízatásairól 2018. augusztusában köszönt le.

2018. szeptember 4-től határozatlan időre kinevezett bíróként, a Kúria önkormányzati tanácsának elnökeként, 2021. április 1-jétől a Kúria elnökhelyetteseként dolgozik.

Prof. Dr. Patyi András a jogászi, egyetemvezetői, majd bírói munkája mellett is folyamatosan publikál, magyar, angol, francia, spanyol, német és kínai nyelven jelentek meg munkái. Angol nyelven felsőfokon, német nyelven középfokon, orosz nyelven alapfokon ért. Számos könyv, könyvfejezet és tanulmány szerzője, több közigazgatási jogi tankönyv készült el a vezetésével.

Tananyagfejlesztő tevékenysége középpontjában a magyar közigazgatási jogtudomány fejlesztése áll. A magyar közigazgatás-tudományban műhely- és iskolateremtő hatású a tudományos munkássága. A közigazgatás-tudomány fejlesztésében végzett tevékenységét 2018-ban magas szintű állami kitüntetéssel (Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat) ismerték el.

Szervezeti tagságai közül kiemelendő, hogy 2008 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2009-től a Közigazgatási Bírák Egyesületének tagja valamint 2018-tól a Magyar Atlanti Tanács tagja. Csatlakozott a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet (IIAS) Európai Közigazgatási Csoportjának (European Group of Public Administration EGPA) munkájához és tagja az ASPA-nak is (American Society of Public Administration). Több magyarországi folyóirat szerkesztőbizottságában is munkát vállal így például 2008-tól az Új Magyar Közigazgatás c. lap szerkesztőbizottságának tagja; 2011-től a Magyar Közigazgatás (később Pro Publico Bono) c. lap szerkesztőbizottságának tagja.

1997 óta több közjogi munkacsoportban vett részt szakértőként így például 2010-ben az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága elnökének felkérésére Magyarország új Alkotmánya alapelveinek kidolgozásában vállalt szerepet. 2014-2018 között a Kormány által létrehozott Államreform Bizottság elnöke volt, e munkája során a Kodifikációs Bizottság elnökeként irányította az új Közigazgatási perrendtartás kidolgozását.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként több kitüntetést kapott így 2019-ben Tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím (NKE), 2018-ban Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozata, 2017-ben Marymount University (USA, Arlington, Virginia) Rektori Érdemrend, 2015-ben Mestertanár Aranyérem, 2009-ben Magyary Zoltán díj, 1993-ban Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem.

 

Prof. Dr. Bordás Mária

1959. december 29-én születtem Miskolcon. Gimnáziumi tanulmányaimat a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban végeztem, majd 1979-ben felvételt nyertem a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A jogi doktori fokozatot itt szereztem meg 1983-ban, ezt követően a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében lettem tanársegéd. 1989-ben az Államigazgatási Főiskola (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelődje) Közigazgatási Tanszékére kerültem, szintén tanársegédi beosztásba.

Szakmai érdeklődésem ekkor kezdett az államtudomány, a közjog, a kormányzástan, ez utóbbin belül a gazdasági kormányzás, az infrastrukturális közszolgáltatások, valamint a jóléti szféra területei felé fordulni. 1998-ban PhD fokozatot szereztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2010-ben habilitációs doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárrá nevezett ki, jelenleg is ebben a beosztásban dolgozom az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán. A közigazgatáselmélet, a gazdasági kormányzás állami intézményrendszere, a hatékony állam és jó kormányzás kérdéseivel kapcsolatos tárgyakat tanítom alapszakon, mesterszakon, valamint a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában, angol és magyar nyelven. 2013-tól az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagja vagyok.

Az 1990-es évek első felében rövidebb idejű tanulmányokat folytattam Strasbourgban, az Institute of Comparative Law, Firenzében az Academy of European Law oktatási intézményeiben, valamint Salzburgban, a Centre for the Study of American Culture and Language intézetben, utóbbiban az amerikai demokrácia kérdéseiről szóló kurzuson vettem részt.

A Fulbright ösztöndíjat 1998-ban nyertem el, amelynek keretében vendégprofesszori pozíciót kaptam egy amerikai egyetemen (Virginia Politecnic Institute and State University, Department of Urban Affairs and Planning), ahol az amerikai privatizáció és egészségügy hatékonyságának kérdéseit oktattam és kutattam. 2013-ban rövidebb ideig vendégelőadó voltam egy ankarai egyetemen (Middle East Technical University, Faculty of Economic Sciences, Department of International Relations), ahol az Európai Unió jogát oktattam.

Tudományos munkásságomat nagymértékben segítette elő, hogy különböző hazai, amerikai és európai intézményeknél végeztem tudományos kutatásokat a közjog, a közszolgáltatások szervezése, a gazdasági kormányzás, a privatizáció, a jóléti szféra, az egészségügy, az e-közigazgatás, az állami hatékonyság, és a törékeny államok területén. Ezek közül a legjelentősebbek: NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, ASPA (American Society for Public Administration) USA, NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) Bratislava, Local Government and Public Service Initiative (Open Society Institute) Budapest, Constitutional and Legislative Policy (Open Society Institute) Budapest, National Forum Foundation, USA, Commission of the European Communities, Brüsszel, Állami Számvevőszék, Miniszterelnöki Hivatal, valamint a Corvinus Alapítvány és a Telenor Magyarország Zrt. közös kutatási projektjeiben.

Kutatási eredményeimet az 1990-es évek közepétől rendszeresen prezentálom nemzetközi konferenciákon, angol nyelven. Különösen az IIAS (International Institute of Administrative Sciences, Brüsszel, az ASPA (American Society for Public Administration, Washington D.C.) és a NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava) által szervezett konferenciákon vettem részt előadóként. A gazdasági kormányzás, a közszolgáltatások szervezése, a közszektor versenyfelügyelete, az egészségügy és a jóléti szféra reformja, a privatizáció és a liberalizáció, a hatékony állam, a jogállam, a liberális-illiberális demokrácia, az állami korrupció és etika, a közigazgatási vezetés, a dereguláció és az elektronikus közigazgatás, a törékeny államok, az iszlám terrorizmus területén tartottam számos előadást. Hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban is rendszeresen publikálom kutatási eredményeimet, ezen kívül két, saját könyvem jelent meg a Dialóg Campus Kiadó gondozásában, mindkettő két kiadásban.

Mindig is fontos volt számomra, hogy oktatási és kutatási tevékenységemet olyan gyakorlati tevékenységekkel egészítsem ki, amelyek tapasztalatait hasznosítani tudom a tudományos fejlődésemben. 1991-ben szereztem jogi szakvizsgát, majd ebben az évben tagja lettem a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Ügyvédi tevékenységemet főként a közjog területén végeztem, jogi tanácsadóként dolgoztam 1998-ban az Egészségügyi Minisztérium World Bank Project Management Unit egészségügyi reformkísérletében, majd 1999-ben az Egészségügyi Minisztériumban az egészségügyi alapellátás privatizációjának törvény-előkészítésében. Ezen kívül szakvéleményeket készítettem és peres ügyeket is elláttam közjogi ügyekben, főként a Magyar Orvosi Kamarának, a Magyar Gyógyszerész Kamarának, a Szociális és Családügyi Minisztériumnak, a Fővárosi Önkormányzatnak és a Pest Megyei Önkormányzatnak.

2006-ban a Pest Megyei Választási Bizottság választott tagja lettem, és bizottsági tagként részt vettem a parlamenti és az önkormányzati választásokon. 2018-ban az országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává választott.

2013-ban akadémiai tanácsadó voltam a NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism) intézményében, Ankarában, ahol az iszlám államok hatékonysági kérdéseit, a közel-keleti háborús konfliktusok és a terrorizmus nemzetközi jogi kérdéseit, valamint a radikális iszlám jelenségeit kutattam, és két nemzetközi konferenciát is szerveztem ebben a témában.

Mindig is fontos volt számomra a közéleti tevékenység. 2012-2013-ban tudományos dékán-helyettes voltam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, ugyanebben az időszakban a Közpolitika és Közigazgatás-fejlesztési Tanszék vezetője, valamint az Egyetemi Tudományos Tanács és a Habilitációs és Doktori Tanács tagja. 2014-től az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Doktori Tanácsának, 2018-tól az NKE Szenátusának és az NKE Egyetemi Képzési és Fejlesztési Tanácsának tagja vagyok.

Tudományos dékán-helyettesként részt vettem a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola létrehozásában, majd később a KDI Doktori Tanács munkájában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolája hazánkban az első, az államtudomány és a közigazgatás-tudomány területén alapított doktori iskola. Oktatóként, témavezetőként, bírálóként, bizottsági tagként rendszeresen részt veszek a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola munkájában.

2010-ben megválasztottak a Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztály elnökének. Az MJE Európai Unió Joga Szakosztály elnökeként hazai konferenciákat szerveztem aktuális európai uniós jogi témákból, mint a gazdasági válságkezelés, a nemzeti kisebbségi jogok, a menekültügy, a többsebességes Európai Unió, az uniós biztonságpolitika témakörökben. Tudományos dékánhelyettesként részt vettem több egyetemi konferencia szervezésében, mint például az új választójogi törvény alkalmazásának kérdései, a járási rendszer kialakítása vagy a közigazgatás-tudomány helye.      

Szerkesztőbizottsági tag vagyok a „Journal of US-China Public Administration” (USA), a David Publishing Company (USA) tudományos folyóiratoknál, valamint akadémiai tanácsadó tag a „Terrorism – an Electronic Journal & Knowledge Base”, az Inter-University Center for Terrorism Studies (IUCTS) Potomac Institute for Policy Studies, (Arlington, USA) tudományos folyóiratánál. 2010 és 2012 között a “Pro Publico Bono”, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának tudományos folyóiratánál szerkesztőbizottsági tag voltam, jelenleg a „Stádium, Társadalmi és Irodalmi Hírlap” szerkesztő-bizottsági tagja vagyok.

Dr. Iván Dániel

dr. Iván Dániel alapszakos (BSc.) diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte 2012-ben igazgatásszervező szakon, cum laude minősítéssel. Mesterszakos (MSc.) tanulmányait – a sikeres felvételi vizsgát követően – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelékeiben folytatta tovább, melynek eredményeképpen 2014-ben közigazgatási menedzserként végzett, summa cum laude minősítéssel. A mesterszakos tanulmányai folytatása mellett 2013-ban felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára, ahol jogot hallgatott és 2017-ben jogi doktorátust (dr. jur.) szerzett, cum laude minősítéssel. A jogi tanulmányai mellett és a mesterszakos tanulmányai befejezését követően 2014-ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában kezdte meg Ph.D tanulmányait és 2018-ban megszerezte az abszolutóriumot. Témája: „Budapest főváros önkormányzatának jogállása és igazgatási struktúrája a rendszerváltástól napjainkig.” 2013-ban köztársasági ösztöndíjat kapott.

Oktatói tevékenységét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - a Ph.D tanulmányaival egyidejűleg - 2014-ben kezdte meg a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetben (és annak jogelőd Intézeteiben).

2016-2019 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Minőségügyi Bizottságának, 2017-2019 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának a tagja. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületnek 2018, a Magyar Jogászegyletnek 2021 óta tagja.

Kutatási területe: közigazgatási (hatósági) eljárásjog, közigazgatási (anyagi, szervezeti) jog, önkormányzati jog, összehasonlító közigazgatás.

 

Hegyesi Zoltán

Hegyesi Zoltán 1992. július 15-én született Békésen. Középiskolai tanulmányainak befejezése után sikeresen felvételizett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karára, ahol 2015-ben igazgatásszervezőként végzett. Alapszakos diplomájának megszerzését követően közigazgatási mesterképzési szakon folytatta tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán. Egyetemi tanulmányai alatt a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet jogelőd tanszékén demonstrátor és tudományos diákköri titkár volt. Közigazgatási szakértő MA képzettséget 2017-ben szerzett közigazgatás-tudományi szakirányon. Ezt követően felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg is tanulmányokat folyat.

2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék (és jogelődje) egyetemi tanársegéde.

Oktatói tevékenysége mellett 2020-tól a Pest Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselője. 

Kutatási területe a közigazgatás struktúrája és működése, a területi közigazgatás.

Tudományos tevékenysége mellett számos tárgy oktatója, rendelkezik külföldi oktatási tapasztalattal is. Rendszeresen vesz részt konferenciákon előadóként és szervezőként is.

2017-2018 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályának alelnöki pozícióját töltötte be. 2018-ban Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa volt. 2018-2020 között Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör vezető oktatója, az NKE ÁNTK Kari Tudományos Diákköri Tanács tagja volt. 2019-ben egy megjelent tanulmányát a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola nívódíjjal ismerte el. 

2020. óta az NKE ÁNTK Kreditátviteli és Validációs Bizottság tagja.

 

Dr. Koi Gyula

Szakmai életútja 2001-2002-ben indult, tudományos kutatásait ekkor kezdte, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Európai Dokumentációs és Kutatási Központja könyvtárvezetőjeként, közigazgatási jogi témakörben.

2003-ban lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatója, kutatója, tanársegéd, adjunktus, 2017-től tudományos főmunkatárs. 2005-től az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója, tudományos segédmunkatárs, jelenleg tudományos munkatárs. Szintén 2005-ben kérte fel az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága eseti, majd állandó szakértőnek parlamenti etika témakörben. (Azóta 2006., 2010., 2014., 2018. évi ciklusokban is folyamatosan megtörtént felkérése). E tevékenységét 2019-ig folytatta. 2014-ben szerezte meg PhD doktori tudományos fokozatát a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában összehasonlító közigazgatás-elméleti tárgyú dolgozattal /summa cum laude/. Közigazgatás-elméleti témakörben két önálló monográfiája jelent meg, köztük félezer oldalas, az 1700-1945 közötti hazai, kontinentális, és angolszász közigazgatás-tudomány közigazgatás-elméletét és eszmetörténetét elemző PhD nagymonográfiája. Magyary Zoltán életmű kritikai kiadásának szövegmagyarázó és szövegkritikai kiadója (I. kötet (2015); II. kötet (2021); a III. kötet előkészítés alatt); a Trócsányi László és Patyi András által szerkesztett Államtudományi Klasszikusok sorozat (2016-) kilenc megjelent vagy megjelenés alatti kötete közül hét esetében előtanulmány szerzője (7., 8., 9. kötet /előkészületben/), társszerzője (3., 4., 5. kötet), vagy a szerzői pályakép írója (6. kötet). 2009-ben angolból/franciából OECD monográfiát fordított (többekkel), illetve a Jogi Tudósító szakfolyóirat francia, majd francia-angol-német-orosz szakfordítója (2005-2009), később főszerkesztője (2009-2012) volt. (Orosz szakfordításai a folyóirat megszűnése miatt nem jelentek meg). Összehasonlító közigazgatásból egyik szerkesztője és részszerzője volt a terület mértékadó hazai összefoglaló nagymonográfiájának 2011-ben. Egyik szerkesztője volt a magyar közigazgatást angol nyelven bemutató nemzetközi összefoglaló kötetnek, amely Passauban jelent meg 2014-ben. Több idegen nyelvű tanulmánya jelent meg brüsszeli, cambridge-i, és bécsi rangos nemzetközi kiadóknál (Bruylant, Intersentia-Larcier, valamint Sinopress).

Az általános és összehasonlító közigazgatás-elmélet mellett elsősorban kínai és orosz közigazgatási jogi és alkotmányos kérdésekkel foglalkozik. Jelenleg közel 500 MTMT-tétele/ tudományos közleménye van az MTA hivatalos publikációs tudástárában (nemzeti tudományos bibliográfia) nyilvántartva, és ezen belül mintegy 325 nyomtatott és 35 elektronikus publikációt tett közzé, 56 konferencia-előadást tartott (43 magyar, 11 angol, 2 német). Publikációi angol, francia, kínai, német, szerb, szlovák, valamint ukrán nyelven jelentek meg. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolájának oktatója. Több kötelező doktori iskolai (PhD), valamint MA kötelező tantárgy oktatója (tantárgyfelelős oktatója) volt, vagy jelenleg is az. Két MA szabadon választható tárgya is van. 2003 és 2023 között 20-nál több NKFIH, OTKA, KÖFOP, egyetemi, minisztériumi és (köz)alapítványi kutatásban vesz/vett részt.

2014 és 2023 között magyar és idegen nyelvű folyóiratok számára 4 angol, 1 német, valamint 17 alkalommal 50 (az egyik esetben egy folyamat során 33) magyar nyelvű tanulmányt lektorált szakmai, és nyelvi szempontból. Belső lektora volt egy könyv esetében 13 angol nyelvű tanulmánynak. 18 esetben volt BA és MA szak- és diplomadolgozatok belső konzulense vagy belső opponense. 2008 és 2018 között 3 törvényjavaslat véleményezője, 2018 és 2021 között 4 esetben kormányelőterjesztés háttéranyagának készítője volt. 2022-től a DSc megszerzésére irányuló eljárás előkészítése folyamatban. 2022-ben két irategyüttest véleményezett levéltári felhasználás szempontjából (a korábbi törvényhozási matéria esetében levéltári segédlet készítése várható).

A Kilényi Géza Kutatóműhelyben 3 közigazgatási eljárásjogi munkacsoportot vezetett. 2023 és 2025 között NKFIH OTKA K angol nyelvű kutatócsoport vezető kutatója (principal investigator).

Kutatóutat tett, konferenciaelőadással szerepelt vagy visiting scholar/researcher volt 2007 és 2024 között az Amerikai Egyesült Államokban (New York City), Belgiumban (Brussels/Bruxelles), Csehországban (Brno-kétszer), a Dél-Afrikai Köztársaságban (Durban), Észtországban (Tallinn), Franciaországban (Paris-kétszer), a Kínai Népköztársaságban (Beijing-kétszer), Luxemburgban (Luxemburg Stadt), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságban (London-kétszer), Németországban (Ulm), Portugáliában (Lisboa), Romániában (Kolozsvár-kétszer), Spanyolországban (Madrid), Szerbiában (Novi Sad-/virtual participant/), Tajvanon (Taibei, Sun-Moon Lake, Miaoli), valamint Ukrajnában (Sumy /virtual participant/-kétszer).

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Jogász Egylet tagja. Folyamatban van tagsága a European China Law Studies Association /ECLSA/ (Hamburg); az International Society of Public Law /ICON-S/ (London) tudományos társaságokban.

MTMT2 publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10015007&paging=1;1000 

 

Dr. Kurunczi Gábor

Dr. Kurunczi Gábor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állantudományi Karán szerezte jogi diplomáját 2011-ben summa cum laude minősítéssel. Tudományos fokozatát (PhD) szintén itt szerezte (summa cum laude) 2019-ben. Doktori értekezésének címe: „Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében”.

Oktatói tevékenységét 2012-ben kezdte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, ahol azóta is folyamatosan oktat, 2021 februárja óta adjunktusi beosztásban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018 szeptembere óta oktat, előbb tanársegédként, majd 2020 februárja óta adjunktusként. 

Oktatói tevékenysége mellett főtanácsadóként dolgozik az Alkotmánybíróságon 2017. január 1-je óta. Korábban az Igazságügyi Minisztérium szakmai tanácsadója, és az Alapvető Jogok Biztosának munkatársa is volt.

Kutatási területe elsősorban az alkotmányjog (azon belül is a választójog), illetve a közigazgatási jog. 2012 óta az Ereky István Közjogi Kutatóközpont tagja/kutatója, több kutatási projekt szenior kutatója, számos tudományos publikáció szerzője (https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038220).

 

Dr. Linder Viktória

Dr. Linder Viktória PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi docense. Felsőfokú tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán kezdte, majd felsőfokú külkereskedői képesítést szerzett a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzőben, valamint európai integrációs oktatói-tréneri képzettséget  a Német Szövetségi Külügyminisztérium programja  keretében, a Carl Duisberg Gesellschaft, Institut für Europäische Politik közreműködésével. Jogászként a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett. Doktori tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában folytatta, majd PhD-fokozatot a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában nyert el.

Szakmai pályafutása során munkatapasztalatra tett szert mind az üzleti-, mind a civilszektorban, továbbá a közszféra – azon belül is a közigazgatás – területein. Részt vett a nemzetközi együttműködés különböző formáiban. Oktatóként dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett – amelynek 2010 óta oktatója – a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán külsős oktató.  Több közigazgatás-tudományi folyóirat  főszerkesztői feladatait látta el, közigazgatási szervek szakértőjeként és szakfordítóként is tevékenykedett. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság és a Rendészeti Szakvizsga Bizottság tagja.

Tudományos kutatási tevékenységet – amelyet a Magyar Közigazgatási Intézet kutatójaként kezdett – elsősorban az összehasonlító közszolgálat, közszolgálati jog és -humánerőforrás gazdálkodás, összehasonlító közigazgatás és közigazgatás-fejlesztés területeken folytat. Magyar és idegen nyelvű konferenciákon adott elő; német, francia, angol és spanyol nyelvismerettel rendelkezik.

Oktatási tevékenységet a közigazgatás, közigazgatási jog, közszolgálat, humánerőforrás gazdálkodás, közmenedzsment, alkotmányjog, európai közjog területek tantárgyaiból folytat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában, illetve Rendészettudományi Doktori Iskolájában működik közre oktatóként. Három magyar és egy külföldi doktorandusz témavezetőjeként tevékenykedett, egy hallgatója megszerezte a PhD-fokozatot. Számos hazai és európai uniós kutatási projektben vett részt, amelyek hozzájárultak publikációs tevékenysége folytatásához.

Mtmt: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033012

 

Dr. Temesi István

Temesi István 1994-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, 1999-ben a Janus Pannonius Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett. Tudományos (PhD) fokozatot 2007-ben szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Doktori Képzése keretében.

1994-ben a Magyar Közigazgatási Intézet Nemzetközi Kutatási Főosztályán helyezkedett el. Oktatói pályáját 1995-ben kezdte az Államigazgatási Főiskolán, amelynek jogutód intézményeiben oktatóként dolgozik, 2007 óta egyetemi docens beosztásban. Oktatói tevékenysége mellett az intézményben az alábbi megbízatásokat látta el: nemzetközi és pályázatokért felelős dékán-helyettes (2006-2010), francia kapcsolatok koordinátora (2010-2013), szakcsoportvezető (2012-2013), tanszékvezető (2013-2016), tudományos és nemzetközi dékán-helyettes (2013-2014), intézetvezető (2016-2017).

A jogi szakvizsga abszolválását követően 2003 óta ügyvédként praktizál. 2005 óta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottságának tagja, egyben titkára. 2006 óta a Fővárosi Választási Bizottság választott tagja, 2010-től elnöke.

 

Dr. Pollák Kitti

Dr. Pollák Kitti jogi egyetemi végzettségét igazoló oklevelét 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte summa cum laude minősítéssel. Ezzel egyidejűleg francia nyelvű Európai Unió joga mesterdiplomát kapott a Lyoni Egyetemtől. 2014-ben jogász-közgazdászként végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Tanulmányai során több alkalommal tanult külföldön: egyetemi évei alatt egy évet Olaszországban, középiskolás évei alatt egy évet Franciaországban töltött. Franciául és angolul felsőfokon, olaszul, spanyolul és németül társalgási szinten beszél.

2015-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi tanársegéde (2020-ig) és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar francia és angol mesterképzéseinek megbízott oktatója. 2015-től 2018 novemberéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet referense. 2016-tól több továbbképzési program felelőse volt az NKE Vezető és Továbbképzési Központban. 2019-től a Kúrián főtanácsadó. 2020-tól Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék adjunktusa, a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör vezető oktatója.

Kutatási területe: a közigazgatási eljárásjog, a közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere, az Európai Unió és Franciaország közigazgatási eljárásjoga. E tárgykörben közel negyven publikációja jelent meg. Tudományos fokozatát (PhD) summa cum laude eredménnyel 2019-ben szerezte. Doktori értekezésének címe: "A magyar és a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció összehasonlító vizsgálata.”

Számos nemzetközi konferencián adott elő így például a 25. NISPAcee Annual Conference, Kazan, Oroszország; Bratislava Legal Forum 2018, Pozsony, Szlovákia. Több kutatói és oktatói ösztöndíjat is nyert többek között Campus Hungary Ösztöndíjat a francia École Nationale d’Administration-ba 2014-ben, a németországi Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law-ba 2015-ben. 2017 telén az orosz Lomonosov Moscow State University-n, 2018. tavaszán a francia Université Catholique de Lyon és a kínai Minzu University of China egyetemen, 2019-ben a finnországi University of Lapland és a holland InHolland University-n oktatott.

 

Dr. Szalai András

Szalai András 2001-ben végzett igazgatásszervező szakon a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán. 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász, majd 2006-ban ugyanitt politológus diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett. 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán PhD tudományos fokozatot szerzett „A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai” című doktori értekezéssel. 2017-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán kriminalisztikai szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett. 2023-ban pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán andragógus mester szakon szerzett oklevelet.

2005 óta dolgozik egyetemi oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi karán, majd 2012. január 1-je óta annak jogutód intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

2010 óta dolgozik ügyvédként saját ügyvédi irodájában, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Egyetemi oktatói tevékenysége mellett felnőttképzéssel foglalkozik módszertani szakértőként és kutatóként. 2016 és 2019 között a NKE Vezető -és Továbbképzési Intézetének, Programfejlesztési és Módszertani osztályát vezette.

Fő kutatási témái a felnőttképzésen belül:

·         a közigazgatási továbbképzés rendszerének minőségi kritériumai,

·         a hallgatóközpontú oktatási gyakorlat elterjedésének támogató és akadályozó tényezői, valamint az oktatói munka professzionalizációjának lehetőségei.

A közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve a szakirányú továbbképzésekben vesz részt oktatóként, tananyagfejlesztőként és vizsgáztatóként.

2020-2022 között szakmai koordinátorként, tankönyv szerkesztőként és szerzőként vett részt a közigazgatási pályaorientációs képzés oktatási csomagjának kidolgozásában, valamint a pedagógusok szakmai felkészítésében. A projekt eredményeképpen létrejött közigazgatási ismeretek vizsgatárgy érettségi tételkészítő bizottság tagja.

Rendszeresen részt vesz hallgatói tehetséggondozásban a Magyary Zoltán Szakkollégium Közjogi Kutatóműhelyének vezető tanára.

 

Dr. Varga Ádám

Dr. Varga Ádám a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állantudományi Karán szerezte jogi diplomáját 2011-ben cum laude minősítéssel. Tudományos fokozatát (PhD) szintén itt szerezte (summa cum laude) 2020-ban. Doktori értekezésének címe: „A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései”.

Oktatói tevékenységét 2012-ben kezdte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, ahol azóta is folyamatosan oktat, 2021 februárja óta adjunktusi beosztásban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018 szeptembere óta oktat tanársegédként. 

Oktatói tevékenysége mellett tanácsadóként dolgozik az Alkotmánybíróságon 2017 óta. Korábban ügyészségi fogalmazó, majd a szekvizsga megszerzését követően alügyész volt a fővárosban.

Kutatási területe az alkotmányjog, illetve a közigazgatási jog különböző területeire is kiterjed, de elsősorban a helyi önkormányzás alkotmányjogi kérdéseivel foglalkozik. 2012 óta az Ereky István Közjogi Kutatóközpont kutatója, több kutatási projekt szenior kutatója, számos tudományos publikáció szerzője (https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10039437).

 

Dr. Vértesy László

Dr. Vértesy László egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar elvégzést követően a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában fejezte be jogtudományi PhD tanulmányait 2008-ban. 2011-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iskolájában védte meg közgazdasági, gazdálkodástudományi PhD értekezését. 2019-ben habilitált a Debreceni Egyetemen pénzügyi jog témakörben.

Kutatási területe a jog és közgazdaságtan, jog és pénzügytan (law and economics, law and finance), a jogtudományon belül: a közigazgatási jog, a pénzügyi jog, bank- és kereskedelmi jog; a közgazdaságtan keretében pedig: makroökonómia, pénzügyi ágazatok, monetáris és fiskális politika, gazdasági konjunktúra. Ezekhez kapcsolódik oktatási tevékenysége is: közigazgatási és üzleti jogi tantárgyak, makro- és nemzetközi pénzügyek, bankügyletek, valamint angol nyelven: Public Adminsitration and Good Governance, Comparative Administrative Law, Financial Industries, Economics and Public Finances, Business law. Rendszeresen előad hazai egyetemeken (BME, SoE, ESSCA), illetve külföldi intézményekben az alap, mesteri és doktori képzésen (Olaszország, Franciaország, Belgium, Portugália, Szlovákia, Szerbia, Románia, Kína, Kenya, Azerbajdzsán, Oroszország), részt vesz nemzetközi konferenciákon. Emellett korábban és jelenleg is számos tudományos intézményben, gazdasági társaságban lát el kutatási, tanácsadói, szakértői feladatokat. Szakmai és közéleti tevékenysége keretében Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Ügyvédi Kamara tagja, a Nagyváradon működő Klebelsberg Kunó Szakkollégium szakmai igazgatója, valamint a Kárpát-Ifjúsági Egyesület alelnöke. Összesen több mint 150 angol és magyar nyelvű publikáció, tanulmány szerzője.