Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Dr. Boros Anita

Dr. Boros Anita 1980. június 15-én született Fehérgyarmaton. Középiskolai tanulmányainak befejezése után sikeresen felvételizett az akkori Államigazgatási Főiskolára, ahol 2001-ben igazgatásszervezőként végzett, majd rendszeresen képezve magát: 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam-és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában állam- és jogtudományi doktori (Ph.D.) tudományos fokozatot, majd 2010-ben az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem összehasonlító állam- és jogtudományi szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett.

Szakmai életútja 2001-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán indult, ahol 2003-ig a Dékáni Hivatal vezetője volt. 2003 óta oktató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 2011-től mint egyetemi docens.

Dr. Boros Anita a jogi diploma megszerzését követően az egyetemi oktatói, kutatói tevékenység mellett 2005-2007 között ügyvédjelöltként is tevékenykedett. Volt a Közbeszerzési Hatóság főosztályvezetője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogtanácsosa, miniszteri főtanácsadója, majd 2015-ben a vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, több állami tulajdonban álló gazdaság társaság igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagja.

2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „dr. habil” címet szerzett. Közel 160 tudományos mű jelent meg a neve alatt önállóan vagy társszerzőként. Számos önállóan jegyzett tárgy jegyzője és oktatója, a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse.  Kutatási területe a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, valamint a közbeszerzések joga. Számos konferencián vett részt előadóként és szervezőként is, doktorandusz hallgatók témavezetője.

Mindezek mellett széleskörű szakmai, közéleti tevékenységet fejt ki, A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja, az MTA köztestületi tagja.

A Közbeszerzési Szemle Szerkesztőbizottságának elnöke, a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági tagja, a Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás c. folyóirat főszerkesztője.

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely kutatásvezetője, a RENEUAL Európai Kutatói Hálózat tagja, habilitációs és doktori bizottságok tagja, Közbeszerzési OKJ képzési vizsgaelnök, közigazgatási alap- és szakvizsga bizottsági elnök, számos közigazgatási képzési és továbbképzési tárgy felelőse.

 

Dr. Iván Dániel

dr. Iván Dániel alapszakos (BSc.) diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte 2012-ben igazgatásszervező szakon, cum laude minősítéssel. Mesterszakos (MSc.) tanulmányait – a sikeres felvételi vizsgát követően – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelékeiben folytatta tovább, melynek eredményeképpen 2014-ben közigazgatási menedzserként végzett, summa cum laude minősítéssel. A mesterszakos tanulmányai folytatása mellett 2013-ban felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára, ahol jogot hallgatott és 2017-ben jogi doktorátust (dr. jur.) szerzett, cum laude minősítéssel. A jogi tanulmányai mellett és a mesterszakos tanulmányai befejezését követően 2014-ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában kezdte meg Ph.D tanulmányait és 2018-ban megszerezte az abszolutóriumot. Témája: „Budapest főváros önkormányzatának jogállása és igazgatási struktúrája a rendszerváltástól napjainkig.” 2013-ban köztársasági ösztöndíjat kapott.

Oktatói tevékenységét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - a Ph.D tanulmányaival egyidejűleg - 2014-ben kezdte meg a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetben (és annak jogelőd Intézeteiben).

2016 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Minőségügyi Bizottságának, 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának a tagja. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületnek 2018 óta tagja.

Kutatási területe: a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, a közigazgatási (anyagi, szervezeti) jog, az önkormányzati jog, az összehasonlító közigazgatás.

 

Hegyesi Zoltán

Hegyesi Zoltán 1992. július 15-én született Békésen. Középiskolai tanulmányainak befejezése után sikeresen felvételizett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karára, ahol 2015-ben igazgatásszervezőként végzett. Alapszakos diplomájának megszerzését követően közigazgatási mesterképzési szakon folytatta tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán. Egyetemi tanulmányai alatt a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet jogelőd tanszékén demonstrátor és tudományos diákköri titkár volt. Közigazgatási szakértő MA képzettséget 2017-ben szerzett közigazgatás-tudományi szakirányon. Ezt követően felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájába, ahol jelenleg is tanulmányokat folyat.

2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi tanársegéde.

Kutatási területe a közigazgatás struktúrája és működése, a területi közigazgatás. A doktori disszertáció megvalósítására vonatkozó önálló kutatásának címe A területi államigazgatás átalakítása a rendszerváltoztatástól napjainkig különös tekintettel a fővárosi és megyei kormányhivatal intézményére. Témavezetője Dr. Temesi István egyetemi docens. Tudományos tevékenysége mellett számos tárgy oktatója, rendelkezik külföldi oktatási tapasztalattal is. Rendszeresen vesz részt konferenciákon előadóként és szervezőként is.

Mindezek mellett 2017-2018 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályának általános alelnöke volt.
A Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör vezető oktatója, továbbá az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa.

 

Dr. Koi Gyula

Szakmai életútja 2001-2002-ben indult, tudományos kutatásait ekkor kezdte, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Európai Dokumentációs és Kutatási Központja központvezetőjeként, közigazgatási jogi témakörben.

2003-ban lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatója, kutatója, 2017-től tudományos főmunkatárs. 2005-től az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója, jelenleg tudományos munkatárs. Szintén 2005-ben kérte fel az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága eseti, majd állandó szakértőnek parlamenti etika témakörben. (Azóta 2006., 2010., 2014., 2018. évi ciklusokban is folyamatosan megtörtént felkérése). 2014-ben szerezte meg PhD doktori tudományos fokozatát a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában összehasonlító közigazgatás-elméleti tárgyú dolgozattal /summa cum laude/. Közigazgatás-elméleti témakörben három önálló monográfiája jelent meg, köztük félezer oldalas, az 1700-1945 közötti hazai, kontinentális, és angolszász közigazgatás-tudomány közigazgatás-elméletét és eszmetörténetét elemző PhD nagymonográfiája. Magyary Zoltán életmű kritikai kiadásának szövegkritikai kiadója (2015-től folyamatosan); a Trócsányi László és Patyi András által szerkesztett Államtudományi Klasszikusok sorozat (2016-) tíz megjelent vagy megjelenés alatti kötete közül nyolc esetében előtanulmány szerzője, társszerzője. 2009-ben angolból OECD monográfiát fordított (többekkel), illetve a Jogi Tudósító szakfolyóirat főszerkesztője volt. Összehasonlító közigazgatásból egyik szerkesztője és részszerzője volt a terület mértékadó hazai összefoglaló nagymonográfiájának 2011-ben. Egyik szerkesztője volt a magyar közigazgatást angol nyelven bemutató nemzetközi összefoglaló kötetnek, amely Passauban jelent meg 2014-ben.

A közigazgatás-elmélet, valamint az összehasonlító közigazgatás elméleti kérdéseinek vizsgálata mellett elsősorban kínai és orosz közigazgatási jogi és alkotmányos kérdésekkel foglalkozik. Több, mint 300 tudományos közleménye van, és 45 konferencia-előadást tartott. Publikációi angol, francia, kínai, német, szlovák, valamint ukrán nyelven jelentek meg. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolájának oktatója. Több kötelező doktori iskolai (PhD), valamint MA kötelező tantárgy tantárgyfelelős oktatója. 2003 és 2019 között 20-nál több NKFIH, OTKA, KÖFOP, egyetemi, minisztériumi és (köz)alapítványi kutatásban vett részt.

2014 és 2019 között magyar és angol nyelvű folyóiratok számára 17 angol, 1 német, valamint közel 40 magyar nyelvű tanulmányt véleményezett. 2008 és 2018 között három törvényjavaslat véleményezője, egy esetben kormányelőterjesztés háttéranyagának készítője volt.

A Kilényi Géza Kutatóműhelyben három közigazgatási eljárásjogi munkacsoportot vezetett.

Kutatóutat tett, konferenciaelőadással szerepelt vagy visiting scholar volt 2007 és 2018 között az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban, Csehországban (kétszer), Észtországban, Franciaországban, a Kínai Népköztársaságban (kétszer), Luxemburgban, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságban, Romániában, Tajvanon, valamint Ukrajnában.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Jogász Egylet tagja. Folyamatban van tagsága a European China Law Studies Association /ECLSA/ (Hamburg); az International Society of Public Law /ICON-S/ (London) tudományos társaságokban.

 

Dr. Temesi István

Temesi István 1994-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, 1999-ben a Janus Pannonius Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett. Tudományos (PhD) fokozatot 2007-ben szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Doktori Képzése keretében.

1994-ben a Magyar Közigazgatási Intézet Nemzetközi Kutatási Főosztályán helyezkedett el. Oktatói pályáját 1995-ben kezdte az Államigazgatási Főiskolán, amelynek jogutód intézményeiben oktatóként dolgozik, 2007 óta egyetemi docens beosztásban. Oktatói tevékenysége mellett az intézményben az alábbi megbízatásokat látta el: nemzetközi és pályázatokért felelős dékán-helyettes (2006-2010), francia kapcsolatok koordinátora (2010-2013), szakcsoportvezető (2012-2013), tanszékvezető (2013-2016), tudományos és nemzetközi dékán-helyettes (2013-2014), intézetvezető (2016-2017).

A jogi szakvizsga abszolválását követően 2003 óta ügyvédként praktizál. 2005 óta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottságának tagja, egyben titkára. 2006 óta a Fővárosi Választási Bizottság választott tagja, 2010-től elnöke.

 

Dr. Pollák Kitti

dr. Pollák Kitti jogi egyetemi végzettségét igazoló oklevelét 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte summa cum laude minősítéssel. Ezzel egyidejűleg francia nyelvű Európai Unió joga mesterdiplomát kapott a Lyoni Egyetemtől. 2014-ben jogász-közgazdászként végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Tanulmányai során több alkalommal tanult külföldön: egyetemi évei alatt egy évet Olaszországban, középiskolás évei alatt egy évet Franciaországban töltött. Franciául és angolul felsőfokon, olaszul, spanyolul és németül társalgási szinten beszél.

2015-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi tanársegéde és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar francia és angol mesterképzéseinek megbízott oktatója. 2015-től 2018 novemberéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet referense. 2016-tól több továbbképzési program felelőse, e-szemináriumvezető az NKE Vezető és Továbbképzési Központban. 2019-től a Kúrián főtanácsadó.

Kutatási területe: a közigazgatási eljárásjog, a közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere, az Európai Unió és Franciaország közigazgatási eljárásjoga. E tárgykörben közel harminc publikációja jelent meg. Számos nemzetközi konferencián adott elő így például a 25. NISPAcee Annual Conference, Kazan, Oroszország; Bratislava Legal Forum 2018, Pozsony, Szlovákia. Több kutatói és oktatói ösztöndíjat is nyert többek között Campus Hungary Ösztöndíjat a francia École Nationale d’Administration-ba és az Université Paris-Sorbonne-ba 2014-ben, 2015-ben a németországi Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law-ba. 2017 telén az orosz Lomonosov Moscow State University-n, 2018. tavaszán a francia Université Catholique de Lyon és a kínai Minzu University of China egyetemen oktatott.

 

Dr. Szalai András

Szalai András gimnáziumi tanulmányait követően 2001-ben végzett igazgatásszervező szakon a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán. 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász, majd 2006-ban ugyanitt politológus diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett. 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán PhD tudományos fokozatot szerzett A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai című doktori értekezéssel. 2017-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán kriminalisztikai szakjogász (LL.M.) végzettséget szerzett.

2005 óta dolgozik egyetemi oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi karán, majd 2012. január 1-je óta annak jogutód intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

2010 óta dolgozik ügyvédként saját ügyvédi irodájában, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve a szakirányú továbbképzésekben vesz részt oktatóként, tananyagfejlesztőként és vizsgáztatóként.

Eddig közel ötven hazai és külföldi publikációja jelent meg, főként, közigazgatási jogi, alkotmányjogi és büntetőjogi témákban.

 

Dr. Vértesy László

Dr. Vértesy László egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar elvégzést követően a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában fejezte be jogtudományi PhD tanulmányait 2008-ban. 2011-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori Iskolájában védte meg közgazdasági PhD értekezését.

Kutatási területe a jog és közgazdaságtan, jog és pénzügytan (law and economics, law and finance), a jogtudományon belül: a közigazgatási jog, a pénzügyi jog, bank- és kereskedelmi jog; a közgazdaságtan keretében pedig: makroökonómia, pénzügyi ágazatok, monetáris és fiskális politika, gazdasági konjunktúra. Ezekhez kapcsolódik oktatási tevékenysége is: közigazgatási és üzleti jogi tantárgyak, makro- és nemzetközi pénzügyek, bankügyletek, valamint angol nyelven: Business law, Economics and Public Finances, Public Adminsitration and Good Governance, Financial Industries, Comparative Administrative Law. Rendszeresen előad hazai egyetemeken (BME, SoE, ESSCA), illetve külföldi intézményekben az alap, mesteri és doktori képzésen (Olaszország, Franciaország, Belgium, Portugália, Szlovákia, Szerbia, Románia, Kína, Kenya, Azerbajdzsán, Oroszország), részt vesz nemzetközi konferenciákon. Emellett korábban és jelenleg is számos tudományos intézményben, gazdasági társaságban lát el kutatási, tanácsadói, szakértői feladatokat. Szakmai és közéleti tevékenysége keretében Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Ügyvédi Kamara tagja, a Nagyváradon működő Klebelsberg Kunó Szakkollégium szakmai igazgatója, valamint a Kárpát-Ifjúsági Egyesület alelnöke. Összesen több mint nyolcvan angol és magyar nyelvű publikáció, tanulmány szerzője.