NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék

A kormányzati munkában – annak hazai és nemzetközi dimenzióiban egyaránt – megkerülhetetlenül fontos a közgazdasági ismeretek köre, beleértve ebbe a nemzetközi gazdasági ismereteket is. A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék tevékenysége a modern közszolgálatban nélkülözhetetlen alapvető közgazdasági ismeretkörök mellett a gazdaságpolitika, a közösségi gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdaságtan, a világgazdaságtan, az EU gazdasági szakpolitikái, illetve a további nemzetközi közpolitikai területek megalapozása tekintetében releváns diszciplínák művelésére irányul.

E feladatok teljesítése során a tanszék jelentős mértékben épít a munkatársai közreműködésével az elmúlt években elindított, illetve megvalósított programok eredményeire, mindenekelőtt az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon (ÁNTK) futó alap- és mesterszakok oktatására. Emellett a tanszék további, az ÁNTK sajátosságaihoz és igényeihez fokozottan igazodó prioritások kimunkálásával, illetve további fejlesztésekkel új tevékenységi irányok kibontakoztatásában, illetve egyes, már meglévő tevékenységek további erősítésében is közreműködik.

Alapvető fontosságú a diszciplináris integráció és koordináció igénye. A közgazdasági, azon belül kiemelten a nemzetközi gazdasági stúdiumok egyetlen oktatási szervezeti egységben megvalósuló integrációja, illetve koordinációja – nemcsak kari, hanem egyetemi szinten is – meghatározó jelentőségű követelmény. E diszciplináris integráció egyúttal a rendelkezésre álló szakmai kapacitások hatékonyabb kihasználását, szinergiáját teszi lehetővé.

Meghatározó jelentőségű a tanszék munkájában a már működő alap- és mesterképzési programokban szereplő tantárgyak magas színvonalon történő oktatása és menedzselése. A felmerülő fejlesztési irányok közül kiemelést igényel egyes új képzések bevezetésének, illetve egyes, magyar nyelven már működő képzések idegen nyelven (angolul) történő oktatásának előkészítése, szükség esetén akkreditációja. Fontos célkitűzés, hogy a tanszék munkatársai aktívan vegyenek részt az NKE-n folyó  doktori képzésekben is.

A tanszék fontos feladata az oktatás mellett a minőségi kutatómunka; sokrétű oktatási tevékenysége mellett a tanszék kutatásaival is hozzá kíván járulni a szélesebb értelemben vett államtudományok magas színvonalú műveléséhez.