Bemutatkozás

Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék

A kormányzati munka nemzetközi és európai dimenzióiban megkerülhetetlenül fontos a közgazdasági, azon belül elsősorban nemzetközi gazdaságtani ismeretek köre. A külügyi tevékenységben a külgazdasági terület kiemelt jelentőségű. A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék tevékenysége a modern közszolgálatban nélkülözhetetlen külgazdasági ismeretkörök, mindenekelőtt a nemzetközi gazdaságtan, illetve az EU közös politikák, illetve a további nemzetközi közpolitikai területek megalapozása tekintetében releváns diszciplínák művelésére irányul.

A tanszék tevékenységének meghatározó mozzanata a nemzetközi gazdaságtani, illetve közpolitikai diszciplínák és stúdiumok átfogó, az élenjáró nemzetközi színvonalhoz illeszkedő fejlesztése, egyes területek megerősítése és folyamatos fejlesztése, az érintett területek közötti szinergiák messzemenő kihasználása, a képzés hatékony közgazdasági (mindenekelőtt nemzetközi gazdaságtani) megalapozása.

E feladatok teljesítése során a tanszék jelentős mértékben épít a munkatársai közreműködésével az elmúlt években elindított, illetve megvalósított programok eredményeire, mindenekelőtt a Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon (ÁNTK) futó alap- és mesterszakok oktatására. Emellett további, a NETK sajátosságaihoz és igényeihez fokozottan igazodó prioritások kimunkálásával, illetve további fejlesztésekkel új tevékenységi irányok kibontakoztatása, illetve egyes, már meglévő tevékenységek további erősítése szükséges.

Alapvető fontosságú a diszciplináris integráció és koordináció igényeA közgazdaságtani, azon belül kiemelten a nemzetközi gazdaságtani stúdiumok egyetlen oktatási szervezeti egységben megvalósuló integrációja, illetve koordinációja – nemcsak kari, hanem egyetemi szinten is – meghatározó jelentőségű követelmény. E diszciplináris integráció egyúttal a rendelkezésre álló szakmai kapacitások hatékonyabb kihasználását, szinergiáját teszi lehetővé.

Meghatározó jelentőségű a már működő alap- és mesterképzési programokban szereplő tantárgyak magas színvonalon történő oktatása és menedzselése. Éppen így alapvető a tanszék illetékességébe tartozó új tárgyak felvétele a már működő programokba a mintatantervek megfelelő módosításai révén. A felmerülő fejlesztési irányok közül külön kiemelést igényel egyes szakok idegen nyelven (kiemelten angolul) történő oktatásának előkészítése, szükség esetén akkreditációja. További lehetőségek találhatóak a szakirányú továbbképzés fejlesztése területén.

Alapvető célkitűzés, hogy a tanszék szakmai-tudományos erői széles körben vegyenek részt a doktori képzésben. Kiemelt jelentőségű feladat lehet ezzel összefüggésben egy nemzetközi orientációjú doktori iskola előkészítésében történő közreműködés.

A tanszék fontos feladata az oktatás mellett a minőségi kutatómunka, egy, a nemzetközi élvonalat megcélzó nemzetközi gazdaságtani kutatóműhely életre hívása. Sokrétű oktatási tevékenysége mellett a tanszék kutatásaival is hozzá kíván járulni a szélesebb értelemben vett államtudományok magas színvonalú műveléséhez.