Szakdolgozati és kutatási témák

Szakdolgozati témajegyzék 2018 (alapszak)

Téma

Téma kiegészítés Konzulens
A jogalkotási eljárás                                                                       Dr. Bujdosó András
A közigazgatási eljárások fejlesztése                                             Dr. Bujdosó András
A mai magyar jogalkotási rendszer kialakulása                                Dr. Bujdosó András
A területi közigazgatás fejlesztése                                                 Dr. Bujdosó András
A törvényességi felügyelet                                                              Dr. Bujdosó András
Hatásvizsgálat, normakontroll, dereguláció                                     Dr. Bujdosó András
A bürokrácia csökkentésének lehetőségei                                           Dr. Bujdosó András
Összehasonlító kormányzás                                                            Dr. Bujdosó András
A jogalkotás szervezeti és személyi keretei                                      Dr. Bujdosó András
A jogalkotási folyamatok tervezése                                                   Dr. Bujdosó András
A jogforrások                                                                                      Dr. Bujdosó András
A minőségi jogalkotás követelményei                                             Dr. Bujdosó András
A kormányablakok                                                                               Dr. Bujdosó András
Az államelmélet nagy gondolkodói:Szókratésztől a modern (Georg Jellinek, Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Hermann Heller, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Helmuth Willke) és posztmodern (Michael Foucault) szerzőkig   Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos
Az államelmélet nagy témái: szuverenitás, autoritás-legitimitás, hatalom-uralom, demokrácia-diktatúra, joguralom-jogállam, totális-totalitárius állam, globalizmus-regionalizmus   Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos
Tudományos és politikai államértelmezések. A modern politikai ideológiák (liberalizmus, konzervatizmus, szocializmus, nacionalizmus) államfelfogásai és a jó állam (kormányzás) problémája   Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos
A deviáns jelenségek társadalmi problémái (esettanulmányok tükrében Szociológiai megközelítésben Prof. Dr. Egedy Gergely
A hatalmi ágak elválasztása és hatalommegosztás államelméleti kérdései Jogelméleti megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Az Európai Unió államtani kérdései                                               Jogelméleti megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
A magyar államelmélet történetének valamely gondolkodója vagy korszaka. Jogelméleti megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Szuverenitás és szuverenitás-elméletek. Az államhatalom kérdései Jogelméleti megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Modern kori államelméletek. Az államiság kérdései és kihívásai a 20-21. században Jogelméleti megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Az ember közösségi léte elméleti alapjai  Filozófiatörténeti megközelítésben Dr. Hoppál Bulcsú
Az államelmélet filozófiai alapjai  Filozófiatörténeti megközelítésben Dr. Hoppál Bulcsú
A huszadik századi ideológiák emberképe Filozófiatörténeti megközelítésben Dr. Hoppál Bulcsú
A huszadik századi Ideológiák és demokrácia-felfogások viszonya  Filozófiatörténeti megközelítésben Dr. Hoppál Bulcsú
Az állami szerep és feladatellátás eltérő értelmezései                     Dr. Horváth Anett
A közvetlen demokrácia intézményrendszere                                   Dr. Horváth Anett
Civil szervezetek a közpolitika-formálásban                                 Dr. Horváth Anett
Deliberatív demokrácia                                                                  Dr. Horváth Anett
A különböző empirikus kutatási módszerek alkalmazhatósága a politikatudományban   Dr. Horváth Anett
Pártfinanszírozás                                                                            Dr. Horváth Anett
Mire való a közvélemény-kutatás?                                                  Dr. Horváth Anett
A kormányzási formák  területi dimenziója  a határon átnyúló együttműködésekben   Dr. Kaiser Tamás
A határ menti és transznacionális együttműködések problematikája   Dr. Kaiser Tamás
Az EU kohéziós politikája                                                               Dr. Kaiser Tamás
A politika világának elméleti összefüggései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
A politikai viselkedés általános és specifikus kérdései Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Demokráciák és diktatúrák Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Politikai kultúra Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Politikai ellenségképek, politikai konfliktusok Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Politikai kommunikáció, politikai diskurzus Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Az ifjúságszociológia aktuális kérdései Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Devianciák – diagnózis és terápia egy szabadon választott városban, vagy községben Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Családszociológia, család a modern társadalomban Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Magyarország XX. századi politikatörténetének vitatott kérdései Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Magyarország XX. századi politikatörténetének vitatott kérdései Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Változás-fejlődés-modernizáció
 
Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
A bürokratizmus, mint a bürokratikus szervezet diszfunkcionális következményei Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
A női szerepek változásai, a XX.-XXI. században Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
A szerződéselméletek klasszikusai és kritikái Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal
Az egyetemes emberi jogok eszméje: mítosz vagy valóság? Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal
Az állam és a társadalom kapcsolatának főbb kérdései                 Dr. Szmodis Jenő
Az államkoncepciók kulturális dimenziói                                      Dr. Szmodis Jenő
Politikai gondolkodás története az antikvitásban: Írott és íratlan törvény az antik görög politikai gondolkodásban
Platón: Állam, Törvények, Az államférfi
Arisztotelész: Politika Természetjog a sztoikus gondolkodóknál
Királytükrök  a hellenisztikus korban
A zsarnoki kormányzatról
Páli teológia  és görög filozófia
Kaiszereiai Euszebiosz és Nagy Konstantin császár 
  Dr. Tussay Ákos
Politikai gondolkodás története a középkorban: Regnum és sacerdotium viszonya  az érett és késő középkorban
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae és De regno 
Késő középkori reformmozgalmak: Ockham, Marsikkius, Wyclif
John of Salisbury: Policraticus
  Dr. Tussay Ákos
Kora újkori angol államelmélet
Tudor-kori állambölcselet
A uralkdói hatalom isteni jogalapja (divine right)
Thomas Hobbes: De cive, Leviatán
Sir Robert Filmer patriarchális állambölcselete
John Locke: Két értekezés a kormányzatról
  Dr. Tussay Ákos

 

Diplomamunka témajegyzék 2018 (mesterszak)
Téma Téma kiegészítés Konzulens
Háborúk és intervenciók a nemzetközi kapcsolatokban
 
Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely
A terrorizmus, mint az intervenció rendhagyó formája
 
Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely
Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban
 
Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely
Nemzet és nacionalizmus a nemzetközi kapcsolatokban
 
Nemzetközi kapcsolatok tárgyhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Egedy Gergely
A modern állam gazdasági és szociális szerepvállalása
 
Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Az állami funkciók és azok változásai a 20-21. században
 
Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Az Európai Unió államtani kérdései (globalizáció - integráció – a kormányzás új formái)  Államtani megközelítésben Dr. Fejes Zsuzsanna
Állami vállalatok szerepe a közpolitika megvalósításában
 
  Dr. Gellén Márton
Alternatívaelemzés és döntés viszonya a közpolitikai folyamatokban   Dr. Gellén Márton
Az állam szerepe a közszolgáltatások megszervezésében. Az eredményességi szemlélet alkalmazása a közszolgáltatások tervezése és megvalósítása során   Dr. Gellén Márton
Az állami vállalatok és a közigazgatási szervek irányítási viszonyainak kapcsolata a közpolitikai folyamatban   Dr. Gellén Márton
Az előzetes hatáselemzés relevanciája a közpolitikai döntések során   Dr. Gellén Márton
Az önkormányzatok közpolitikai szerepe a Magyary Program megvalósítása után   Dr. Gellén Márton
Döntés-előkészítése a közpolitikai döntések során. Konkrét példán szemléltetve   Dr. Gellén Márton
Horizontális szempontok a döntés-előkészítésben
 
  Dr. Gellén Márton
Közpolitikai folyamatok és támogató koalíciók a felsőoktatásban   Dr. Gellén Márton
Közpolitikai tervezés a társadalmi biztonság szolgálatában. A közpolitikai tervezési képesség felértékelődése a válság körülményei között   Dr. Gellén Márton
Lehetőségek a közpolitikát támogató közpénzügyi rendszer kialakítására   Dr. Gellén Márton
Az állami szerep és feladatellátás eltérő értelmezései
 
  Dr. Horváth Anett
A közvetlen demokrácia intézményrendszere
 
  Dr. Horváth Anett
Civil szervezetek a közpolitika-formálásban
 
  Dr. Horváth Anett
Deliberatív demokrácia
 
  Dr. Horváth Anett
A különböző empírikus kutatási módszerek alkalmazhatósága a politikatudományban   Dr. Horváth Anett
Pártfinanszírozás
 
  Dr. Horváth Anett
Mire való a közvélemény-kutatás?
 
  Dr. Horváth Anett
A „Jó kormányzás” és a „Jó közigazgatás” nemzetközi modelljei   Dr. Kaiser Tamás
A nemzetközi közigazgatás-fejlesztés modelljei és gyakorlati esetei   Dr. Kaiser Tamás
Többszintű kormányzás és közigazgatás
 
  Dr. Kaiser Tamás
Demokráciák és diktatúrák
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
A politika világának elméleti összefüggései
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
A politikai viselkedés általános és specifikus kérdései
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Kormányzás és közpolitika
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Politikai kommunikáció, politikai diskurzus
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
Politikai kultúra
 
Interdiszciplináris társadalomtudományi megközelítésben Dr. Pál Gábor
A Latin-Amerika politikai fejlődésének egyes kérdései a XX. században   Dr. Szabó Máté Csaba
A nacionalizmus jelensége a XX-XXI. században 
 
Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
A tengeren túli területek státusza és jogállásuk
 
Szociológiai megközelítésben Dr. Szabó Máté Csaba
Az autonómia különös esetei - a függő és gyarmati területek helyzete   Dr. Szabó Máté Csaba
A libertárius politikai filozófia államelméleti vonatkozásai Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal
A paternalista állami beavatkozás elméleti és gyakorlati kérdései Államtani megközelítésben Dr. Szerletics Antal
Hímnemű állam? - Az állam és a jog feminista megközelítései  Jogelméleti megközelítésben Dr. Szerletics Antal
Az olasz politikai rendszer Politikatudományi megközelítésben Dr. Tanács-Mandák Fanni
A politika prezidencializációja Politikatudományi megközelítésben Dr. Tanács-Mandák Fanni