NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Munkatársi aktivitás/szakmai tevékenység

Dr. Kaiser Tamás

Dr. Kaiser Tamás politológus, egyetemi docens. Kutatási területe a kormányzás modelljei, intézményei és folyamata, valamint a fejlesztéspolitika és a közigazgatás területi aspektusai. 1998-tól a Veszprémi (utóbb: Pannon) Egyetem oktatója, 2010 és 2013 között intézetigazgató. Tudományos fokozatot szerzett politikatudományokból (PhD, 2004) és közigazgatás-tudományból (habilitáció, 2019). 2013 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője. Számos tanulmány, monográfia, egyetemi tankönyv szerzője és szerkesztője, tagja a COMITATUS Önkormányzati Szemle, a PRO PUBLICO BONO-Public Administration, valamint a Smart Cities and Regional Development folyóiratok szerkesztőbizottságának. 2022-től az International Institute of Administrative Sciences (IIAS) tudományos szervezet kelet-európai alelnöke.

Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Prof. Dr. Egedy Gergely

Egedy Gergely (ELTE történelem-angol szak) egyetemi tanár, az MTA doktora. Az intézményünkben, illetve jogelődjeiben (Államigazgatási Főiskola, Corvinus Egyetem) 1993 óta dolgozik. Kutatási területe a politikai eszmék története, az Egyesült Királyság és a Brit Nemzetközösség története, a nemzetközi kapcsolatok elmélete.

Dr. Fejes Zsuzsanna

Dr. Fejes Zsuzsanna, jogász, Európa-jogi szakjogász, habilitált egyetemi docens. Kutatási területe az államelmélet és kormányzástan, különös tekintettel a határon átnyúló kormányzásra. 2003-tól a Szegedi Tudományegyetem oktatója, 2016-2018 között a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet igazgató-helyettese, 2016 óta az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára. Az NKE-n 2012 óta végez oktatási tevékenységet, 2013-2016 között a Közigazgatás-tudományi Kar Államelméleti és Politológiai Tanszékének tanszékvezetője, 2014-2015 között az Közigazgatás-tudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, 2019-2023 között a Fejlesztési Rektorhelyettes Stratégiai-Fejlesztési Iroda irodavezetője. Jelenleg az ÁNTK-n működő Határmenti Együttműködések Kutatóműhely vezetője. Tudományos fokozatot szerzett állam- és jogtudományokból (PhD, 2010) és közigazgatás-tudományból (habilitáció, 2019). Számos tanulmány, monográfia, egyetemi tankönyv szerzője és szerkesztője, tagja a FORVM, a PRO PUBLICO BONO-Public Administration, valamint a De iurisprudentia et iure publico (Dieip) folyóiratok szerkesztőbizottságának, a Glocalism folyóirat peer-review koordinátora. Tagja a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak és a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaságnak (Regional Science Association International, RSAI). 2011 óta a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság alelnöke, 2018-2022 között a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata – Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI) alelnöke, majd 2022-től a CESCI elnöke.

Dr. Gazsó Dániel

Dr. Gellén Márton

Dr. habil. GELLÉN MÁRTON jogász, egyetemi docens. Kutatási területe a közigazgatás-fejlesztés, az államszerep, a közszolgálat és a közpolitika mint alkalmazkodási eszköz. 2010 óta oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetőleg jogelődjénél. Tudományos fokozatot szerzett állam- és jogtudományból (PhD, 2012) és közigazgatás-tudományból (habilitáció, 2021). 2023-ban a Florida Atlantic University School of Public Administration vendégkutatója (visiting scholar), 2022-ben a George Washington University Law School vendégkutatója, 2017-ben a Kwansei Gakuin University International Business and Accounting vendégoktatója (visiting associate professor).

Dr. Hoppál Bulcsú

Dr. Horváth Anett

Prof. Dr. Kis Norbert

Prof. Dr. Lentner Csaba

Dr. Lentner Csaba közgazdász, egyetemi tanár. Kutatási területe az állampénzügyi mechanizmusok és a fiskális-monetáris kormányzás hatékonyságának elemzése. Alapításától, 2012-óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közpénzügytan professzora. Tanszékvezetői, intézetigazgatói, kutatóintézet vezetői beosztásokat töltött be az NKE-n. 2021-től a Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely vezetője. 2012-től az Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési-, továbbá a Vezetés és gazdálkodás a közigazgatásban szakok vezetője. 1996-óta dolgozik a felsőoktatásban, korábban tanszékvezetői, intézetigazgatói, dékán- és rektorhelyettesi feladatokat látott el. 2013-ban Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjban, 2018-ban Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetésben, majd 2021-ben Magyary Zoltán Emlékéremben részesült a nemzetközi térben is kiemelkedő tudományos-iskolateremtő munkásságáért. Számos hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Dr. Parragh Bianka

Dr. Pál Gábor

Dr. Szabó Máté Csaba

Dr. Szerletics  Antal

Dr. habil Szmodis Jenő

Dr. Smodis Jenő jogász, habilitált egyetemi docens. Kutatási területe az állam- és jogelmélet, különös tekintettel annak eszmetörténeti vonatkozásaira. 2010-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. 2016. szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, 2016. decemberétől docense. Tudományos fokozatot szerzett állam- és jogtudományokból (PhD, 2009), 2016-ban habilitált. Több mint százhetven magyar és angol nyelvű tanulmány, monográfia szerzője illetve szerkesztője. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Állam-és Jogtudományi Társaságnak, továbbá e társaság Multidiszciplináris Jogi Tanulmányok szakmai tagozatának megalapítója és vezetője. A Magyar Szemle, a European Integration Studies szerkesztőbizottság tagja, a Tolle Lege Jog-és társadalomelméleti folyóirat társszerkesztője.

Dr. Tanács-Mandák Fanni

Dr. Tussay Ákos

Dr. Tussay Ákos jogász, tudományos munkatárs. Kutatási területe az állam- és politikaelmélet antik és kora újkori eszmetörténete. 2015-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszékének oktatója, 2019-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékének tudományos segédmunkatársa, majd 2022-től tudományos munkatársa. Doktori (PhD) fokozatát 2022-ben szerezte állam- és jogtudományokból. A Public Governance, Administration and Finances Law Review, valamint az Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Scieneces folyóiratok szerkesztője, a KOME: An International Journal of Pure Communications Inquiry segédszerkesztője. Tagja a British Society for the History of Philosophy-nak, valamint az International Society for Intellectual History-nak.