NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

A világban zajló folyamatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy az állam az, ami önálló döntések alapján, egy adott népesség részére az országhatáron belül, a nemzetközi rendszerbe történő beágyazódásra figyelemmel, megteremti a biztonság, a stabilitás és a fejlődés kereteit. Bebizonyosodott, hogy az állam egyedi pozícióban van ahhoz, hogy saját területén a különféle szabályok és normák intézményesítése, valamint központilag irányított szervei révén biztosítsa a társadalom teljes körű koordinációját, a közjavak és közszolgáltatások ellátását, a felelősség és elszámoltatás érvényesülését.

Mindez indokolttá teszi az önálló tudományterületi karakterrel, tárgyakkal és módszertannal rendelkező állam- és kormányzástan  lehatárolását, a szükséges intézményi és tudományos támogatás kiépítését, másfajta, a XXI. századi kormányzás működésének szükségleteire reagáló, speciális részterületeket integráló, transzdiszciplináris tudástartalom létrehozását. Ebben meghatározó szerepet töltenek be az államelmélettel és kormányzástannal foglalkozó alap- és alkalmazott kutatások, továbbá azok nemzetközi és pragmatikus, elemző dimenziója.

Tanszékünk célja, és egyben küldetése hogy az oktatás, kutatás és ismeretanyag-fejlesztés összehangolt tevékenysége révén megismertessék a kar hallgatóit az általános államtudományi és politikatudományi, kormányzástani, valamint az ezekkel összefüggő társadalomelméleti és jogtudományi kérdésekkel. Az valljuk, hogy az állam és a kormányzás összefüggésrendszere a hazai és nemzetközi politikai, jogi és társadalmi kontextusban nyeri el értelmét. Az Tanszék által gondozott tárgyak közé elsősorban azok tartoznak, amelyek az államtudományok és a közigazgatás-tudomány elméleti megközelítéseivel, valamint a közpolitika, a politikatudomány és a szociológia alapozó és gyakorlati aspektusaival foglalkoznak.

Az általunk hirdetett kurzusok, a hallgatói tehetséggondozás formái, valamint nemzetközi tudományos világban szerzett tapasztalataink és kapcsolataink a közszolgálat körébe sorolható értelmiségi szakmák elsajátításához nélkülözhetetlen elméleti tudás, gondolkodásmód és gyakorlat elsajátítását szolgálják.