Rendezvények

Kerekasztal-beszélgetés - Az Észak-Korea körül kialakult feszültség: Kína és az Egyesült Államok viszonyának kontextusában

Az „NKE Kína-kutatási Kerekasztal” című rendezvénysorozat keretében a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ, az Amerika Tanulmányok Kutató Központ részvételével 2017. december 8-án este Az Észak-Korea körül kialakult feszültség – Kína és az Egyesült Államok viszonyának kontextusában címmel kerekasztal-beszélgetést rendezett.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Bartók András, Csizmazia Gábor, Dr. Csoma Mózes, 
Kusai Sándor és Prof. Dr. Szenes Zoltán voltak, a szakmai programot Dr. P. Szabó Sándor moderálta.
A kerekasztal-beszélgetésen a kutatók elsősorban arra fókuszáltak, hogy milyen szerepet tölt be Kína és az Egyesült Államok külpolitikai és katonai stratégiájában Észak-Korea, továbbá mi Észak-Korea célja a nukleáris és rakéta programmal, milyen főbb mérföldköveken át jutottunk el napjaink eseményeihez, s hogyan látja Kína, az Amerika Egyesült Államok és Japán, ezen nemzetek katonai és külügyi vezetése az aktuális helyzetet, s várhatóan miként kezelik azt. Szó esett továbbá arról, hogy az alapvetések szintjén mi működteti Észak-Koreát, mi hozhat változást, hogyan néz ki a világ onnan szemlélve azt, s ezzel párhuzamosan hogyan élik meg a dél-koreai emberek a kialakult feszültséget és miként értékelik az egyes világpolitikai szereplők magatartását ennek kezelésében.
A rendezvényen felszólalt továbbá Juhász Ottó, korábbi pekingi nagykövet, a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ Ludovika Kutatócsoportjának tagja. Felszólalásában történeti kontextusba helyezte az észak-koreai kérdést.
A közönség részéről is számos releváns kérdés és izgalmas felvetés érkezett a témakörrel kapcsolatban, s ezek mentén haladva a kerekasztal-beszélgetés résztvevői is tovább árnyalták, elemezték például azt, hogy Kína milyen stratégiát követ(ett), illetőleg mit javasol a többi érdekelt fél számára az észak-koreai helyzet megoldása érdekében.

 

Kutatóműhely-beszélgetés - Hadsereg és katonai stratégia Kínában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központja Hadsereg és katonai stratégia Kínában címmel kutatóműhely-beszélgetést szervezett 2017. december 8-án.
A kutatóműhely-beszélgetés előadói a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ Ludovika Kutatócsoportjának kutatói és meghívott szakemberek voltak: Bartók András, Kiss Roland tart. főhadnagy, Kisvári Tamás alezredes, Krajczár Gyula, Kusai Sándor, Dr. P. Szabó Sándor, valamint Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes. 
A kutatóműhely-beszélgetés résztvevői foglalkoztak a kínai külpolitika aktuális kérdéseivel, deklarált céljaival, majd ezzel összefüggésben a kínai katonai stratégia és szerepvállalás lehetséges irányaival, áttekintették a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg működésének alapvető jellemvonásait, egyes haderőnemek fejlődését, a hadügy irányítási és működési sajátosságait, továbbá a hadsereg reformfolyamatának politikai vonatkozásait, folyamatát. A workshop keretében a kutatók értekeztek még egyebek mellett a hozzáférést gátló, területmegtagadó védelmi koncepcióról és ennek gyakorlati megvalósításáról, különös tekintettel a csendes-óceáni hatalmi egyensúly kérdéskörére.  
A workshop lezárását a kínai hadseregről és katonai stratégiáról adott átfogó, globális és aktuális kutatói összegzés adta meg, mely a világ legnagyobb nemzeti haderőivel összevetésben értékelte a kínai haderő jelenlegi státuszát és átalakulásának, fejlesztésének eredményeit (méret, struktúra, képességek, ambíciószint tekintetében).

 

Kerekasztal-beszélgetés - Kína „Egy Övezet, Egy Út” stratégiája és a 16+1 együttműködés

2017. november 30-án az „NKE Kína-kutatási Kerekasztal” című rendezvénysorozat részeként Kína „Egy Övezet, Egy Út” stratégiája és a 16+1 együttműködés címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett az NKE NETK Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központja.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Bartók András, Bánhidi Ferenc, Juhász Ottó, Krajczár Gyula, Kusai Sándor, Dr. P. Szabó Sándor és Takács Zsolt, a Kutatóközpont Ludovika Kutatócsoportjának tagjai, voltak.
A szakmai találkozón a kutatók megvitatták, hogy mi a célja Kína „Egy Övezet, Egy Út” kezdeményezésének és a 16+1 együttműködésnek, majd arról beszéltek, hogy miként jött létre, s hogyan illeszkedik a 16+1 együttműködés és az „Egy Övezet, Egy Út” kezdeményezés Kína külügyi stratégiájába. További fontos kérdéskör volt, hogy Magyarország milyen módon vett és vesz részt ezekben az együttműködésekben. 
A rendezvény második felében a közönség részéről érkező kérdések mentén haladt tovább a diszkusszió, érintve például a világkormányzásban tapasztalható változásokat és ezek okait vagy egyebek mellett más, meghatározó nemzetközi szervezetek és országok viszonyrendszerét, kapcsolódását az „Egy Övezet, Egy Út” kezdeményezéshez és a 16+1 együttműködéshez.
A kerekasztal-beszélgetésnek különös aktualitást adott, hogy a megelőző napokban Budapest adott otthont a Kína – kelet-közép-európai országok ez évi csúcstalálkozójának.

 

Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban - Dr. Lei Shaohua előadása

2017. október 5-én „Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban” című rendezvénysorozatunk keretében Dr. Lei Shaohua, a Peking Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának oktatója tartott előadást „Decision Making Process in Chinese Government” címmel. Dr. Lei a politikatudományok doktora, a Peking Egyetem Nemzetközi és Stratégiai Tanulmányok Intézetének kutatója. Kutatásai kiterjednek többek között a kínai politikatudomány komplex vizsgálatára, különböző nemzetállamok politikai rendszereinek összehasonlító elemzésére, a kínai társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás kérdéskörére, valamint egyes nemzetbiztonsági ügykörökre (így pl. a terrorizmus elleni küzdelemre).
Előadásában elsődlegesen a kínai kormányzat döntéshozatali mechanizmusaival foglalkozott. Bemutatta a kínai államigazgatás irányítási modelljének főbb jellemzőit, szerkezetét, a stratégiai és az operatív tervezés, kontroll és vezetői teljesítményértékelés folyamatát – külön is kiemelve a Kínai Kommunista Párt szerepéből adódó sajátosságokat. Történeti áttekintéssel, napjainkból származó gyakorlati példákkal és egy átfogó esettanulmánnyal illusztrálta a tipikus kormányzati döntési helyzeteket, jelezve ezeknél az aktuális kihívásokat és a lehetséges megoldási irányokat is. 
A közönség számos tagja fogalmazott meg releváns észrevételt, illetőleg tett fel kérdést – az ezekre adott előadói válaszokkal együtt az este végére sokrétű és árnyalt képet kaphattunk a témakörről, bepillantást nyerve a kínai kormányzati működés, döntéshozatal jelenlegi rendszerébe. 
Az előadás, illetőleg a kapcsolódó kutatói találkozó és tudásmegosztás több ponton is kapcsolódott a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ „Lehetőségek és kíhívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén” c., KÖFOP-2.1.2. pályázat keretében megvalósuló Ludovika Kutatócsoport október havi szakmai programjának megvalósításához.

 

Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban - Prof. Dr. Zhang Xiuping előadása

Kína külföldi tőkebefektetéseiről tartott előadást a „Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban” című rendezvénysorozat keretében Prof. Dr. Zhang Xiuping, a pekingi Minzu Egyetem (Minzu University of China) Szervezéstudományi Karának dékánhelyettese, China’s Investments Abroad (Kína külföldi befektetései) címmel. Zhang professzor asszony előadásában felvázolta, hogy a Kínai Népköztársaság miként vált a világ egyik legnagyobb tőkevonzó képességgel rendelkező országává, majd hogyan lépett elő a világgazdaság egyik legfontosabb befektetőjévé, egyik legfőbb tőkeforrásává. Előadásában kifejtette, hogy a kifelé irányuló közvetlen befektetések (Outward Direct Investment) éves kiáramlása tekintetében Kína jelenleg a harmadik helyen áll a világranglistán. A kínai vendégprofesszor beszélt a Magyarországra irányuló kínai befektetésekről is, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországra irányuló kínai befektetések körében a jövőben kiemelkedő jelentőségű lehet a kínai finanszírozással megvalósítani tervezett Budapest-Belgrád vasútvonal projektje. A pekingi Minzu Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik fontos kínai partnerintézménye, a két egyetem között évek óta komoly oktatási és kutatási együttműködés folyik, ezt jól jelzik az elmúlt években közösen megrendezett konferenciák és workshopok, a megvalósult oktató-, kutató- és hallgatócserék. 

 

Xiangshan Fórum

Fókuszban a regionális biztonság

Az NKE és a kínai kapcsolatok fejlődését jelzi, hogy a Kínai Hadtudományi Akadémia (CAMS) és a Kínai Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok (CIISS) meghívására karunk oktatói idén is részt vettek a pekingi biztonság- és védelempolitikai konferencián. Dr. P. Szabó Sándor, a Kína Kutatóközpont vezetője, és Dr. Szenes Zoltán, a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékvezető professzora nemcsak NETK-t, hanem Magyarországot is képviselte az október 16-18-án rendezett magas szintű konferencián, hiszen hazánk nemzeti delegációval nem volt jelen a fórumon. Idén a közel félezer részvevő „Biztonsági együttműködés az ázsiai és csendes-óceáni térségben – Tervek és realitások” címmel tárgyalta a térség biztonsági kihívásait, kockázatait és fenyegetéseit. A két plenáris ülésen kívül a delegátusok hat szekcióban (a nagyhatalmak felelőssége a térség biztonságában, közösség- építés a Délkelet- ázsiai Nemzetek Szövetségében (ASEAN), a terrorizmus elleni harc regionális feladatai, a hajózási útvonalak biztonsága, a kibertér működése, katasztrófavédelmi és humanitárius feladatok, a kutatóintézetek szerepe) tárgyalták a régió biztonsági problémáit. A Think Tank -ek szerepe az ázsiai- csendes óceáni térség biztonsági együttműködés c. szekció egyik paneljét Szenes professzor elnökölte és moderálta.

A regionális biztonság problémái közül – akárcsak tavaly – a Dél-kínai-tengeren kialakult katonai feszültség kapta a legtöbb figyelmet, hiszen Kína nem sokkal a konferencia előtt adott át két sziklára (Huayang, Chigua) épített világítótornyot. A témakörrel kapcsolatos vita a militarizálás versus a hajózási útvonalak biztonságának garantálása, illetve a nehézségek megoldási módjai (tárgyalások ASEAN vagy multinacionális keretben, illetve kétoldalú rendszerben) kérdései körül folyt. Nagy figyelmet kapott az ASEAN országok közötti biztonsági együttműködés javítása, az ún. preventív kooperáció elmélete, amit a tagországok magas szintű képviselői (miniszterek, vezérkari főnökök) fejtettek ki, hiszen a kínai fél a fórum előtti napra hívta össze az ASEAN + China informális védelmi miniszteri találkozót. A vendéglátók természetesen idén is felhasználták a rendezvényt arra, hogy megismertessék a nemzetközi közvéleménnyel a kínai védelempolitika új elemeit (új kínai katonai stratégia, 300 ezer fős létszámcsökkentés, 8 ezer fős állandó békefenntartó erő létrehozása, a haditechnikai modernizáció folytatása), bemutassák a legfontosabb változásokat. 

A tanácskozás „margóján” a kar képviselői számos új kapcsolatra tettek szert, sok olyan információt szereztek, amelyek az oktatásban hasznosíthatók. Informális megállapodás született arról, hogy az NKE és a CAMS közös kutatásokat folytat, amelyhez három témajavaslatot várnak. Az NKE- kínai egyetemi kapcsolatok további fejlődését szolgálja az Erasmus-kapcsolatok intézményesítése, egyetemi delegáció látogatása még idén a Kínai Hadtudományi Akadémiára, illetve az NKE és a pekingi Nemzetvédelmi Egyetem közötti együttműködés közeljövőben történő aláírása. 

 

Kínai szakértői delegáció látogatása a NETK-n

A Kínai Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Tanulmányok Akadémiájának szakértői delegációja látogatott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karra július 2-án, hogy kül- és biztonságpolitikai kérdésekben konzultáljon a kar kutatóival. A delegáció, amelyet Prof. Dr. Zhang Yingli vezérőrnagy, Kínai Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Tanulmányok Akadémiájának volt parancsnoka, egyetemi tanár vezetett, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont és a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ tevékenységével ismerkedett meg, majd szakmai kérdésekről konzultált.

A Kínai Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Tanulmányok Akadémiájának kutatóiból, valamint a Kínai Haditengerészet szóvivőjéből álló hattagú delegációt Zhang Zhong főezredes, a Kínai Népköztársaság Budapestre akkreditált katonai és légügyi attaséja és a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztályának munkatársai kísérték a Ludovika Kampuszra. A vendégeket Shi Zhen százados, a katonai és légügyi attasé titkára otthonosan mozogva kalauzolta a magyar kutatók körében, hiszen korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett diplomát biztonság- és védelempolitika mesterszakon.

A Ludovika Kampusz Zrínyi-termében zajló konzultáció során Dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója bemutatta a február 1-jén alakult Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kart és képzési, kutatási portfólióját, valamint az SVKK jelen lévő kutatóit és szakterületüket. Tálas Péter magyar kül- és biztonságpolitika fejlődését és aktuális kérdéseit bemutató előadását követően Dr. P. Szabó Sándor a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ igazgatója kínai nyelven köszöntötte a vendégeket, és bemutatta Központja tevékenységét, kiemelve az élénk kulturális párbeszéd, és nyelvi képzés fejlesztése és kölcsönös cserekapcsolatok terén elért eredményeket.

A kínai delegáció Zhang Yingli vezérőrnagy vezetésével a kínai védelempolitika meghatározó stratégiai kérdéseit fejtette ki, kitérve a biztonsági kihívások katonai és nem-katonai elemeire egyaránt. A szakértők mind a Kínai Népköztársaság általános védelempolitikai elvei, mind a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg katonai erőinek dinamikus fejlesztése kapcsán hangsúlyozták a viták békés rendezésének szándékát és a konfliktusmentes külpolitikai gyakorlat elsődlegességét.

A látogatást a delegáció közös ebédje zárta a Honvédelmi Minisztérium meghívására a Hadik Hotelben, ahol a vendégek a magyar biztonság- és védelempolitika, valamint Európa és az Európai Unió legégetőbb problémáiról tájékozódhattak Dr. Tálas Péter, Dr. P. Szabó Sándor és Csiki Tamás, az SVKK kutatója, valamint Gyila Péter, a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály főosztályvezetője társaságában.

 

Kiválóan szerepeltek hallgatóink a Nemzetközi Kínai Nyelvi Versenyen

2015. május 8-án került megrendezésre a Chinese Bridge (Hanyu Qiao) Nemzetközi Kínai Nyelvi Verseny magyarországi fordulója, melynek keretében egyetemi és főiskolai hallgatók mérték össze kínai nyelvtudásukat és Kínával kapcsolatos ismereteik gazdagságát.

A verseny évről-évre a magyar-kínai oktatásdiplomácia egyik kiemelkedő eseménye.

Karunk Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központjának hallgatói sikerrel szerepeltek az országos versenyen: Gausz Nóra második, Vass Dóra harmadik helyezést ért el. Vass Dóra emellett a zsűri különdíját is elnyerte.

A Chinese Bridge a világ legnagyobb kínai nyelvi versenye, mely rendszerint több mint hatvan ország több ezer versenyzőjének részvételével zajlik. Az országos selejtezőket a Kínában rendezett elődöntő, illetve döntő követi, melyek heteken át folynak. Az elődöntő és az azt követő döntő Kínában óriási médiaesemény, rendkívül magas nézettségű televíziós showműsor.