NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Bemutatkozás

Emberi Erőforrás Tanszék

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Küldetésnyilatkozatával, valamint az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (a továbbiakban: Kar) célkitűzéseivel összhangban az Emberi Erőforrás Tanszék (a továbbiakban: Tanszék) küldetése abban foglalható össze, hogy tevékenyen részt vállal a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés egységes intézményi alapokra helyezésében, valamint a közszolgálati személyi állomány szakértelmének növelésében. Kiemelt célja az összehangolt és tervezett közszolgálati utánpótlásképzés, valamint a közszolgálati életpályamodell és a közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság kialakítása, az értékelvű közszolgálati rendszer személyi feltételeinek megteremtése, a kormányzati személyzetpolitika diszciplínáinak rendszerezése.

A Tanszék fontos célkitűzése a közszolgálat személyi állományának minőségi fejlesztése, ennek érdekében intenzív részvétel – elsősorban – a Karon szervezett alapképzések, mesterképzések, doktori képzések, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések sikeres, eredményes és tudományos alapokon nyugvó teljesítésében.

A Tanszék az Egyetem, a Kar valamint a felhasználók igényének megfelelően mindent megtesz a korszerű szakmai ismeretek létrehozása, közvetítése és átadása érdekében, s ezzel is tevékenyen hozzájárul ahhoz, hogy az NKE a felsőoktatás hazánkban és külföldön egyaránt elismert, versenyképes intézményévé váljon.

A Tanszék tudományos műhelyként különös gondot fordít arra, hogy tevékenységében és működésében folyamatosan érvényesítse a képzés és a tudományos kutatás szabadságát, biztosítsa hallgatói számára a tanszabadságot, illetve egy megalapozott általános és magas színvonalú szakmai tudás elsajátításának lehetőségét.

A Tanszék kiemelt célja, hogy hozzájáruljon egy nemzeti és európai értékek iránt elkötelezett, mély hivatástudatú, szilárd erkölcsi tartású, nemzetközi színtéren is helytállni képes és tájékozott szakértelmiség felkészítéséhez.

A Tanszék tevékenységét a közszolgálat interdiszciplináris megközelítése jellemzi, ezért egyaránt foglalkozik a közszolgálat jogi (munka- és közszolgálati jogi) szabályozásával, valamint emberierőforrás-gazdálkodásával, nemzetközi és összehasonlító megközelítésben is. Ezekkel összefüggésben ellátja az oktatási, tehetséggondozási feladatokat, tudományos kutatásokat, tananyag- és tartalomfejlesztést folytatat, illetve hasznosítja azok eredményeit az oktatásban. Ugyanakkor arra törekszik, hogy tevékenysége a közszolgálat államtudományi aspektusaival is kibővüljön.

A Tanszék kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az intézeti keretekben oktatott tárgyak ne csak elméleti ismeretekkel vértezzék fel a hallgatókat, hanem a gyakorlatban is hasznosítható ismeretanyaggal, ezzel elősegítve elhelyezkedésüket a közszolgálatban.

A Tanszék mindent megtesz annak érdekében, hogy kiváló szakmai együttműködés alakuljon ki a társintézetekkel, más hazai és külföldi egyetemekkel, illetve kutatóhelyekkel. Így kívánja megteremteni annak lehetőségét, hogy az intézeti munkatársak ezekkel az intézményekkel szakmai kapcsolatokat tarthassanak fenn, ezzel segítve az oktatói és hallgatói mobilitás fejlesztését. Az oktatói és hallgatói elvárásokkal összefüggésben az Intézet támogatja a korszerű oktatási és módszertani eszközök alkalmazását. Emellett szakmailag támogatja és ösztönzi az oktatók kutatási programjait, valamint tevékenyen részt vállal a Kar tehetséggondozási munkájában tudományos diákkörök szervezésével, működtetésével és a szakkollégiumok munkájába történő bekapcsolódással.

A Tanszék munkatársai részt vesznek több, a közigazgatás fejlesztését szolgáló uniós projektekben is. A Tanszék fontosnak tartja szakmai fórumok, konferenciák szervezését, támogatását, az azokon való részvételt. Szakmai együttműködést alakított ki a Humán Szakemberek Országos Szövetségével és egyéb szakmai szervezetekkel.