NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hírek, események

 

Vizualizáld a szakdolgozatodat 2023: pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK Digitális Média és Kommunikáció Tanszéke pályázatot hirdet „Vizualizáld a szakdolgozatodat” (Visualize your Thesis) címmel. A pályázat célja, hogy az alapképzésben végzett vagy végzős hallgatók az állam-, bölcsészet- vagy társadalomtudományi témájú szakdolgozatukat vizuális formátumban jelenítsék meg.

Három kategóriában lehet pályázni:

1.       Infografika: logikusan felépített poszter, diagramok, képek, szövegek alkalmazásával (pdf-formátumban, legalább 5617 ´ 3973 pixel felbontásban)
2.       Képregény: 15-20, szöveget is tartalmazó képkocka terjedelemben (pdf-formátumban)
3.       Animáció: 2-3 perces élőszereplős vagy animációs rövidfilm, kisvideó (valamely videómegosztó felületen [Youtube, Vimeo stb.] privát formában megosztva, az URL megadásával)

A pályamunkákat a terület elismert szakemberei fogják bírálni. A zsűri felkért tagjai: prof. dr. Aczél Petra egyetemi tanár, Szauder Dávid multidiszciplináris művész, dr. Kovács Gábor egyetemi docens.
A bizottság értékelési szempontjai a következők lesznek: eredetiség, ötletesség, figyelemfelkeltő jelleg; a tudomány-népszerűsítő cél megközelítése; nyelvi igényesség, érthetőség; technológiai megvalósítás és esztétika.
A legjobbnak ítélt alkotásokat tárgy- és élménynyereménnyel jutalmazzuk, és az egyetemi, illetve tanszéki felületeinken megjelenési lehetőséget biztosítunk nekik. A díjakat 2023 őszén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adjuk át a nyerteseknek.

Pályázati feltételek:

-        A pályázatra azoknak az alapképzésben végzett hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik 2021–2022-ben védték vagy 2023-ban védik meg a szakdolgozatukat valamely állam-, bölcsészet- és társadalomtudományi területen.
-        A tanszékünk a pályázatokat egy online űrlapon (https://tinyurl.com/vizualizald) fogadja, 2023. június 30-ig.
-        Idegen nyelvű dolgozattal is lehet pályázni, ám a vizuális produktumot magyar nyelven kérjük elkészíteni.
-        A pályázaton csak saját szakdolgozat alapján készült olyan önálló alkotással lehet részt venni, amely nem tartalmaz szerzői jogi védelem alatt álló elemeket.
-        Egy pályázó egy pályamunkával jelentkezhet.
-        Javasoljuk, hogy az alkotás utaljon a szakdolgozati kutatással megoldani kívánt elméleti vagy gyakorlati problémára, térjen ki a kutatás módszertanára, az eredményekre és azok alkalmazhatóságára.
-        A zsűri az értékelés során csak a formai szempontból megfelelő pályázatokat veszi figyelembe.
-        A pályázatra beadott munkákat a zsűri harmadik személynek nem adja át.

A pályázatról további információkat a digitalismedia.tanszek@uni-nke.hu címen Szabó Kincső egyetemi tanársegédtől lehet kérni.

Örömmel várjuk a vizuális alkotásaikat.

Budapest, 2023. március 10-én
Dr. Veszelszki Ágnes

tanszékvezető egyetemi docens
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Digitális Média és Kommunikáció Tanszék

https://www.facebook.com/nke.digitalismedia.tanszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A plakát a képre kattintva letölthető!

 

* * * * * * *

A kommunikáció- és médiatudomány TDK választható témái többek között:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filológia.hu: mobilkommunikáció különszám

A Filológia.hu szakfolyóirat publikálási lehetőséget hirdet a mobilkommunikáció (mobiltelefon, okostelefon) témakörében.

 

A Filológia.hu folyóiratról

A Filológia.hu a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságához kötődő online megjelenő, lektorált folyóirat. A 2010-ben alapított, kommunikáció- és médiatudománnyal, nyelv-, irodalom- és fordítástudománnyal foglalkozó, több nyelven kiadott szakfolyóiratot 2023-tól a Ludovika Kiadó gondozza.

A folyóiratban hosszabb tanulmányok és kisebb közlemények, illetve recenziók kapnak helyet. A folyóirat nyelve alapvetően magyar, de tudományos írásokat angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, horvát, szerb stb. nyelveken is elfogadunk (kizárólag bizonyított, a szerző által elvégeztetett anyanyelvi lektorálás után). A cikkekhez magyar és angol nyelvű kivonat társul.

A tanulmányokat a tanácsadó testület tagjai vagy külsős lektorok bírálják el, a cikkek csak a lektor engedélyével és ajánlásával jelenhetnek meg a folyóiratban. Mivel a Filológia.hu lektorált folyóirat, az itt megjelent tanulmányok hivatalos publikációként elfogadtathatóak.

 

A publikációs lehetőségről

2023. március 31-ig várunk:

-        legfeljebb egy ív (szóközökkel 40.000 leütés) terjedelmű tanulmányokat,

-        nagyjából fél ív terjedelmű kisebb közleményeket és

-        terjedelmi megkötés nélkül recenziókat

mobilkommunikáció témakörben, kommunikáció- és médiatudományi, nyelvészeti, illetve fordítástudományi, irodalomtudományi megközelítésből, magyar vagy angol nyelven.

Témaötletek:

-      közösségimédia-applikációk, közösségi hálózatok, mobil közösségi média

-      mobil- vs. okostelefon használatának nyelvi-kommunikációs jellemzői, következményei

-      a mobilkommunikáció kutatásának története, nehézségei, limitációi

-      figyelemgazdaság: tartalomgyártás és -befogadás

-      mobilhasználat különböző országokban, kulturális eltérések

-      a mobileszközök szerepe a családi kommunikációban

-      társadalmi-kommunikációs változások a munkában a mobiltelefon hatására,
munkahelyi kommunikáció

-      hírfogyasztás a mobilon

-      oktatási célú mobilalkalmazások

-      szelfi, énmegjelenítés, vizuális mobilkommunikáció

-      sms-versek, instanovellák, képversek: új irodalmi műfajok?

-      irodalmi szövegek fogyasztása, befogadása mobilon

-      mobil fordítóprogramok, AI-alapú fordítóapplikációk

-      lokációalapú információ, lokációalapú marketingkommunikáció, lokációalapú játékok

-      mobil és társadalmi-földrajzi mobilitás

 

Benyújtás a Ludovika Kiadó Filológia.hu felületén: 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/filologia/about/submissions 

További információ és a szerkesztési kérések a folyóirat honlapján érhetőek el:
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/filologia/about

Filológia.hu: Mobile Communication special issue

The journal Filológia.hu announces a special issue on mobile communication (mobile phone, smartphone).

 

About the journal Filológia.hu

Filológia.hu is an online, peer-reviewed journal affiliated to the Modern Philological Society of the Hungarian Academy of Sciences. Founded in 2010, the multilingual journal on communication and media studies, linguistics, literature and translation studies will be published by Ludovika Publishing from 2023.

The journal will include longer studies, short communications, and reviews. The language of the journal is mainly Hungarian, but scientific papers in English, German, French, Russian, Spanish, Italian, Croatian, Serbian etc. are also accepted (only after proof-reading by the author). Articles are accompanied by abstracts in Hungarian and English.

Papers will be peer-reviewed by members of the Advisory Board or by external referees, and articles will be published in the journal only with the permission and recommendation of the reviewer. Filológia.hu is classified as a top-ranking journal by the Hungarian Academy of Sciences, and the editorial team is committed to the highest academic standards.

 

About the special issue

We accept:

-        full-length articles of up to 40,000 characters with spaces,

-        short communications of approximately 20,000 characters with spaces, and

-        book reviews, with no restrictions on length

until 31 March 2023 on the topic of mobile communication, in the fields of communication and media studies, linguistics, translation studies and literary studies, in Hungarian or English.

Topic ideas:

-      social media applications, social networks, mobile social media

-      language and communication features and implications of mobile vs. smartphone use

-      history, difficulties, limitations of mobile communication research

-      attention economy: content production and consumption

-      mobile use in different countries, cultural differences

-      the role of mobile devices in family communication

-      socio-communication changes at work due to mobile phones,
communication in the workplace

-      news consumption on mobile devices

-      mobile applications for education

-      selfies, self-promotion, visual mobile communication

-      SMS poems, instanovels, picture poems: new literary genres?

-      consumption and reception of literary texts on mobile

-      mobile translators, AI-based translation applications

-      location-based information, location-based marketing communication, location-based games

-      mobile and socio-geographical mobility

 

Submission on Ludovika Publishers' Filológia.hu: 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/filologia/about/submissions

Further information and formatting requirements are available on the journal's website:

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/filologia/about