NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Tutorálás - hallgatói eredmények

 

 

Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny, 2023. április 21.

Április 21-én megrendezésre került a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék és Kereskedelmi Jogi Tanszék által szervezett Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny, amin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Civilisztikai Tanszéke is részt vett. Két fő képviselte egyetemünket a verseny anyagi jogi jogesetmegoldó versenyszámán (Lengyel Bernadett, Mészáros Dóra). A versenyen részt vett két hallgató a következőkben foglalta össze a versennyel kapcsolatos élményeit.

Lengyel Bernadett

Az idei verseny rendkívül izgalmas volt, beleértve a felkészülést és a verseny napját is egyaránt. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy én képviselhettem az Egyetemünket Miskolcon, és ezúton is hálásan köszönöm a Civilisztikai Tanszék oktatóinak a felkészítést. A verseny napja nagyon jó hangulatban telt el, és a megoldandó jogeset is igazán érdekes volt. Örülök, hogy egy ilyen versenyen összemérhettem a polgári jogi tudásomat az ország többi joghallgatójával. Úgy gondolom, hogy sok új dolgot tanultam, és mindenképp egy jó emlékként fogok visszaemlékezni rá.

Mészáros Dóra

Megtisztelő volt számomra, hogy részt vehettem az április 21-én megrendezésre került Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen Miskolcon. Számos élménnyel gazdagodtam, hiszen már maga a jogeset és annak megoldása is szórakoztató és egy mindennapokban előforduló tényállást fogalmazott meg. A felkészülés után és a várakozás előtti pillanatokban volt lehetőségünk megismerni az ország különböző pontjaiból érkező joghallgatókat, véleményüket és meglátásaikat a feladat megoldásáról. Örömteli és egyben tanulságos napnak lehettünk részesei, amelyért hálával tartozom az intézmény és a Civilisztikai Tanszék felé.

___________________________________________________________

36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció (Győr, 2023. április 3-5.)

 

Csibor Ferenc: A korlátozott precedensrendszer érvényesülésének kihívásai az angolszász gyakorlat tükrében (témavezető: Dr. Auer Ádám) – az Alkotmányjogi Tagozat 3.-ban első helyezést elért pályamunka

Détár Alíz: Az online kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kihívások egyes frekventált kérdései (témavezető: Prof. Dr. Barta Judit)

 

Csibor Ferenc a nyertes dolgozat témájának kutatását a Magánjogi Kutatóműhely tagjaként kezdte Dr. Auer Ádám szakmai vezetése mellett. A Magánjogi Kutatóműhely célja az, hogy a hallgatók számára a magánjog valamely szeletét bemutassa, és a tanszéki munkatársakkal közreműködésével félévről félévre félévre kutatást végezzenek, amelyek akár túlmutathatnak a féléves munkán. Bízunk abban, hogy a későbbiekben még hasonló eredmények fognak születni. Sok szeretettel gratulálunk mind a nyertesnek, mind témavezetőjének!

 

Csibor Ferenc: A korlátozott precedensrendszer érvényesülésének kihívásai az angolszász gyakorlat tükrében (rezümé)

A Kúria kiemelt alkotmányos feladata a jogegység, vagyis az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása. Ezen feladatának ellátásban hozott jelentős változást a korlátozott precedensrendszer 2020-as hatályba lépése. A rendszer lényege, hogy a Kúria összes 2012. óta meghozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGY) közzétett határozata kötőerőt nyert, így kötelezően követendő a kúriai határozatokban foglalt jogértelmezés az alsóbb bírói fórumok által. A Kúria közzétett határozatától eltérni csak indokolás mellett van lehetőség, az eltérés pedig megnyitja a lehetőséget felülvizsgálat, majd a korlátozott precedensrendszer részeként bevezetett jogegységi panasz előtt. A rendszer bevezetése jelentős változást hozott el a magyarországi bíróságok életében, mivel a korábbi gyakorlatban az egyes kúriai határozatok általában nem bírtak kötőerővel. Ebből kifolyólag egy kiemelt kérdés, hogy mennyire teljeskörű módon képes érvényesülni a gyakorlatban.

A dolgozat reakció és reflexió a korlátozott precedensrendszer bevezetésére, célja javaslatok megfogalmazása a BHGY továbbfejlesztésére, amelyek által hatékonyabban lehetne keresni és gyűjteni a Kúria közzétett határozatait. A hatékonyság növekedése által jobban elterjedne a gyakorlatban a Kúria határozataira történő hivatkozás, ezáltal kiteljesedhetne a korlátozott precedensrendszer.

A javaslatok megfogalmazásához empirikus módszertannal felmértük milyen kihívások, nehézségek jelentkeznek a gyakorlatban a jelenlegi rendszer alkalmazásakor. A vizsgálat során kérdőívet juttattunk el a jogász szakma hazai képviselői részére. Az empirikus felméréssel párhuzamosan a javaslatok készítésekor mélyrehatóbban megvizsgáltuk a precedens értékű bírósági ítéletek közzétételének angolszász, más elnevezéssel common law jogterületen, első sorban Angliában kialakult gyakorlatát. Abból az okból kifolyólag fókuszáltunk az angol gyakorlatra, mivel a common law jogrendszerek meghatározó vonása a kötőerővel rendelkező bírói precedens. Ebből kifolyólag kiemelt fontosságú kérdés, hogy mennyire hozzáférhetők az új precedenst lefektető bírósági ítéletek. Így megalapozott hagyományokkal rendelkező kimunkált gyakorlata van a bírósági ítéletek közzétételének, amely iránymutatásként szolgálhat a magyar rendszer és gyakorlat továbbfejlesztéséhez.

Az elkövetkezendő kiemelt fontosságú kérdése a korlátozott precedensrendszer érvényesülése. A rendszer kiteljesedése magával vonná a jogegység megszilárdulását.

A rezümékötet elérhetősége.

___________________________________________________________

A Civilisztikai Tanszék 2022. április 28-án polgári jogi jogesetmegoldó versenyt rendezett, amelyen részt vettek a Polgári Jogi Tudományos Diákkör hallgatói is. A versenyzők párokba rendeződve, felperesi és alperesi pozícióban érvelve törekedtek meggyőzni a háromtagú zsűrit álláspontjuk igazáról, felhasználva polgári anyag jogi tudásukat és retorikai képességeiket egyaránt.

A zsűrit Dr. Horváth Dóra ügyvéd, a PwC Legal keretein belül működő Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda szenior tagja, Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin kúriai tanácselnök, az NKE-ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének tanszékvezetője, valamint Dr. Csitei Béla, az NKE-ÁNTK Civilisztikai Tanszékének tanársegéde alkották. Dr. Horváth Dórának és Dr. Simonné Dr. Gombos Katalinnak ezúton is köszönjük, hogy elvállalták a zsűribe való felkérésüket!

Felperesi pozícióban első helyen Sárdi Adrienn, második helyen Lengyel Bernadett, harmadik helyen pedig Molnár Anna végzett, míg alperesként Mészáros Dóra első helyezést, Pécsi Panna második helyezést, Fügedi Kitti pedig harmadik helyezést ért el. Valamennyi versenyzőnek szívből gratulálunk, bízva abban, hogy a jövőben – akár egyetemünk falain kívül is – szívesen vesznek majd részt hasonló megmérettetéseken!

Szöveg: Csitei Béla

 

___________________________________________________________

IV. Civilisztikai Poszterverseny - 2021. november 18.

 

Az oktatók által megállapított helyezések:

I. helyezés: Sivák Veronika

II. helyezés: Mészáros Dóra

III. helyezés: Kiss Dorina és Lengyel Bernadett

 

___________________________________________________________

 

2021. őszi intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

A Civilisztikai Tanszék által tutorált hallgatók kitűnő eredménnyel szerepeltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának 2021 őszi intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján.

Détár Alíz Az online kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kihívások egyes, frekventált kérdései című dolgozatával I. helyezés, míg Sivák Veronika Az elektronikus kereskedelem fejlődése és ennek versenyjogi kihívásai, figyelemmel a koronavírus hatásaira is című dolgozatával Különdíjat ért el a Közjogi és közigazgatási tagozatban. Külön örömet jelent a Civilisztikai Tanszék számára, hogy a hallgatók a következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is kvalifikálták magukat.

A hallgatók témavezetését Dr. Barta Judit habilitált egyetemi docens látta el. Mind a hallgatóknak, mind Tanárnőnek szívből gratulálunk!

___________________________________________________________

 

Hallgatói siker az Országos Polgári Anyagi Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen

Az idei évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem adott otthont az Országos Polgári Anyagi Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenynek, amelynek megrendezésére 2021. november 12-én személyes jelenlét mellett került sor. A hagyományoknak megfelelően a verseny két versenyszámból épület fel: az anyagi jogi jogesetmegoldó versenyen a hallgatók felperesi és alperesi pozícióban kellett, hogy érveljenek a háromtagú zsűri előtt, míg az activity versenyen a klasszikus activity szabályainak megfelelően kellett körülírással, mutogatással vagy rajzolással bemutatniuk polgári anyagi jogi és eljárásjogi fogalmakat, jogintézményeket. Az anyagi jogi jogesetmegoldó verseny tárgyát képező jogeset idén a COVID-19 járványt, a gazdasági lehetetlenülés és a bírósági szerződésmódosítás kérdéseit érintette.

Az országos versenyen a hazai jogi karok versenyzői mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának hallgatói is részt vettek; az anyagi jogi jogesetmegoldó versenyen Sivák Veronika és Csibor Ferenc, míg az activity versenyen Kecskeméti Fanni, Mészáros Dóra és Besenyei Máté méretették meg civilisztikai tudásukat. A versenynapot hallgatóink eredményesen zárták: Csibor Ferenc alperesi pozícióban III. helyezést ért el, a Kecskeméti Fanniból, Mészáros Dórából és Besenyei Mátéból álló activity csapat pedig szintén III. helyezett lett az egyetemi csapatok versenyében.

A hallgatóknak az anyagi jogi jogesetmegoldó versenyre való felkészítésében a Civilisztikai Tanszék valamennyi munkatársa részt vett, míg az activity csapatnak Dr. Dúl János adjunktus és Dr. Csitei Béla tanársegéd volt segítségére a gyakorlásban. Valamennyi hallgatónknak szívből gratulálunk!

___________________________________________________________

 

III. Civilisztikai Poszterverseny - 2021. április 29.

 

Az oktatók által megállapított helyezések:

I. helyezés: Pátkai Jázmin és Sárdi Adrienn

II. helyezés: Mészáros Lili

III. helyezés: Mészáros Dóra

 

A hallgatók által megállapított helyezések:

I. helyezés: Novák Nóra és Pátkai Jázmin

II. helyezés: Mészáros Dóra

III. helyezés: Sárdi Adrienn

___________________________________________________________

35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció

 

Sivák Veronika: Fogyasztóvédelmen innen és túl – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása (témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla)

___________________________________________________________

Magyary Zoltán Szakkollégium - Jogesetmegoldó kurzus beszámoló

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a Magyary Zoltán Szakkollégium belső képzési rendszerének egyik választható kurzusa a Jogesetmegoldó kurzus. A kurzus második alkalmát 2021. március 9-én a Civilisztikai Tanszék oktatói tartották, amelynek első felében Dr. Auer Ádám Tanár Úr röviden ismertette a jogesetmegoldás metodikáját, azt, hogy mi az a négy fő lépés, amit követni kell egy jogeset megoldásakor. A kurzus további részében két jogesetet beszéltünk és oldottunk meg. Az első jogesetet – ami egy valós ügy, némi módosításokkal – Dr. Csitei Béla Tanár Úrral beszéltük meg közösen. Ez a jogeset leginkább a kötelmi joghoz volt köthető, hiszen olyan kérdések merültek fel, miszerint szerződésszerű volt-e az adásvétel, ki köteles bizonyítani, hogy hibás volt a termék, a felperes, aki a terméket vásárolta magánszemélyként vagy jogi személy képviselőjeként vásárolta adott esetben a futópadot. A kurzus második felében a résztvevő szakkollégisták kettő, három fős csapatba kerültek, akik a felperest és az alperest képviselték egy másik ügy kapcsán. A két csapat elvonult, és Dr. Auer Ádám és Dr. Dúl János Tanár Urak vezetésével érveket gyűjtöttek az álláspontjuk mellett, illetve a másik féllel szemben. A tényállás alapján az alperes egy jogi személy ügyvezetője volt, aki a bankba szállította a cég 15 millió forintját, amit gépkocsijának csomagtartójában helyezett el. Útközben megállt, hogy a vele utazó feleségét munkahelyére kísérje, ám ez idő alatt a gépjárművet ellopták a pénzzel együtt. Rövid megbeszélés után mind a felperest, mind az alperest képviselő csapat 5 percben előadta érveit, ezt követően Dr. Csitei Béla Tanár Úr a bíróságot képviselve az alperes javára döntött. Összességében elmondható, hogy jó hangulatban telt el a másfél órás alkalom, és mindenki hasznos ismereteket szerzett a jogesetmegoldás gyakorlatával kapcsolatban.

Vatai Sára

___________________________________________________________

Tudományos Diákköri Konferencia 2020. évi őszi fordulója

 

Sárdi Adrienn: Állattartók magánjogi felelősségének főbb irányai (témavezető: Dr. habil. Barta Judit)

Sivák Veronika:  Fogyasztóvédelmen innen és túl - A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása (témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla) - továbbjutás

___________________________________________________________

II. Civilisztikai Poszterverseny - 2020. október 15.

 

1. helyezett: Mészáros Dóra - Mészáros Lili - Pátkai Jázmin: „Közösségi média térnyerése személyes adataink árnyékában”

2. helyezett: Novák Nóra: „Személyiségi jogok védelme a digitalizáció korában

3. helyezett: Somogyi Ágota: „Digitalizált jog – avagy az e-jognyilatkozatok problematikája a magyar jogban

___________________________________________________________

I. Civilisztikai Poszterverseny - 2019. december 5.

 

Hallgatói szavazatok

1. helyezett: Szabó Mariann Csilla

2. helyezett: Molnár Kamilla

3. helyezett: Csámpai Attila Ádám

 

Oktatói szavazatok

1. helyezett: Molnár Kamilla

2. helyezett: Sárdi Adrienn

3. helyezett: Somogyi Ágota

 

VI. Polgári Jogi Activity - 2019. december 5.

 

1. helyezett: Pávkovics Máté - Szabadi Nóra - Tóth Bence

2. helyezett:  Komáromy Dominik - Rajhóczki Petra - Szalai Luca

3. helyezett: Kiss Rebeka - Pataki Zoltán - Tóth Zoltán

A Civilisztikai Tanszék sokadik alkalommal rendezte meg a mára hagyománnyá vált Polgári Jogi Activity vetélkedőt 12. 05-én. Csapatunk - a Veni Vidi Vici - már veteránként vett részt a játékos hangulatú versenyen, hiszen a korábbi években is rendszeresen megmérettük tudásunkat. Emellett lehetőségünk volt az Egyetemet képviselni októberben Szegeden, az országos versenyen is. A játék a hagyományos Activity játék szabályaira épít: mutogatás, rajzolás, körülírás; azonban a kihúzható szókártyák között kizárólag polgári jogi fogalmak, kifejezések találhatóak. A Tanszék a játék részletszabályait a szegedi országos verseny szabályrendszeréhez igazította, hogy a hallgatókat ne érje váratlanul jövőre. Ennek a játékmenetnek a néhol kedvezőtlen oldalait sajnos már Szegeden is megtapasztaltuk, azonban rutinos versenyzőként, az utolsó körben teljesen megfordítva a játék kimenetelét sikerült elhoznunk az első helyet! A mostani rendezvény eddig soha nem látott érdeklődést mutatott a hallgatók részéről, amiből látszik, hogy évről évre épül a Polgári Jogi TDK, és van jövője a Polgári Jogi Activitynek az NKE-n!

Szöveg: Tóth Bence

___________________________________________________________

Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity verseny

 

Október 25-én megrendezésre került a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete által szervezett Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity verseny, amin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Civilisztikai Tanszéke is részt vett. Egy-egy fő képviselte egyetemünket a verseny anyagi jogi jogesetmegoldó versenyén (Kiss Rebeka, Pataki Zoltán), valamint egy három fős csapat az Activity versenyszámban (Benedek Fanni, Szabadi Nóra, Tóth Bence). A versenyen részt vett két hallgató a következőkben foglalta össze a versennyel kapcsolatos élményeit.

Kiss Rebeka:

Hosszú, fárasztó, de annál inkább izgalmas volt a verseny napja. Mindez igaz azt megelőző felkészülésre is, melyben a Civilisztika Tanszék tanárai voltak segítségünkre. Felkészítésüket, a ránk áldozott idejüket és segítségüket ezúton is köszönöm.

A megoldandó jogeset igen színes volt, amelynek úgy érzem, minden egyes elemét sikerült helyesen és eredményesen felhasználnom a felperesi pozícióban előadott jogesetben. Különösen örültem annak, hogy érvelésem egy-egy pontjával meg tudtam nevettetni a bírákat és a hallgatóságot is.

A közös kisbuszos utazás jó hangulata, a verseny izgalma, a felkészítő tanárok biztató és elismerő szavai mind szép emlékként maradtak meg a verseny után.

Benedek Fanni:

Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, jó dolognak tartom, hogy a hallgatók számára biztosítanak egy ilyen platformot, ahol amellett, hogy megmérettetik magukat, új kapcsolatokat is kialakíthatnak. Tetszett, hogy annak ellenére, ez egy verseny, nagyon kellemes, barátságos légkör hatotta át az egészet és annak is, hogy jutott idő egy kis városnéző sétára is, hiszen Szeged gyönyörű.

Szöveg: Pataki Zoltán

___________________________________________________________

II. Jogesetmegoldó Verseny - 2019. április 23.

 

1. helyezett: Pataki Zoltán

2. helyezett: Kiss Rebeka

3. helyezett: Nyakas Györgyi

 

V. Polgári Jogi Activity - 2019. április 23.

 

1. helyezett: Komáromy Dominik - Lenkó Lili - Pávkovics Máté

2. helyezett: Benedek Fanni - Szabadi Nóra - Tóth Bence

3. helyezett: Gebri Tímea - Kiss Rebeka - Kolostyák Kamilla

A győztes csapat tagjai jelezték, hogy egyéb tanulmányi kötelezettségeik miatt az őszi szemeszterben várhatóan nem biztosítottak az országos fordulóra történő felkészüléshez és az azon történő részvételhez szükséges feltételek, így az activity verseny országos fordulóján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a második helyezett Veni, vidi, vici csapat [tagjai: Benedek Fanni, Szabadi Nóra, Tóth Bence] fogja képviselni.

___________________________________________________________

Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2019. április 10-12.

 

Simon Annamária: Közszolgáltatási szerződések, különös tekintettel a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződésekre (témavezető: Dr. Auer Ádám) című dolgozat bemutatása

___________________________________________________________

I. Országos Miskolci Jogi Disputa Verseny

 

Az első Országos Miskolci Jogi Disputa Versenyen karunk három hallgatója, Csibor Ferenc, Kiss Adrienn, valamint Kolostyák Kamilla méretették meg tudásukat a jogász hallgatókkal szemben 2019. március 28-29-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

A rendezvény az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés Színvonalát Emelő Programja keretében került megvalósításra. A verseny két napján, március 28-29-én nyolc felsőoktatási intézmény hallgatóit, közel hatvan résztvevőt látott vendégül a miskolci jogi kar.

Az innovatív, jogászi érvelésre felkészítő szakmai rendezvényt Prof. Dr. Paulovics Anita, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának tanulmányi és általános dékánhelyettese nyitotta meg. Ezt követően a magas szakmai színvonalat garantáló három tagú zsűri köszöntötte a jelenlévőket. A zsűri elnöke, Prof. Dr. Szabó Miklós, a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának elnöke, majd a zsűri tagjai Dr. Horváth Dóra a Miskolci Törvényszék kollégium vezető-helyettese és sajtószóvivője és Prof. Dr. Szabó István a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karának dékánja üdvözölték és ellátták néhány jó tanáccsal a versenyre készülő hallgatókat.

A hat fordulóból álló verseny remek hangulatban zajlott. A hallgatók komoly szakmai és retorikai teljesítményt nyújtva érveltek az internet társas kapcsolatokra gyakorolt pozitív illetve negatív hatásairól. Az előre kijelölt aktuális téma kapcsán minden versenyző csapat,  számos figyelemreméltó indokot adott elő a zsűri és a hallgatóság örömére. A verseny első napját egy rendkívül jó hangulatú vacsora és zenés-táncos mulatság zárta.

A rendezvény második napján, az eredményhirdetés előtt két színvonalas szakmai előadást hallgathattak meg a résztvevők. Az egyik prezentációt Dr. Ficsor Krisztina, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának tanársegédje a jogászi érvelés témáját körüljárva tartotta meg, majd Dr. Gosztonyi Gergely az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának oktatója a közösségi média jogra és társadalomra gyakorolt hatását ismertette röviden a jelenlévőkkel.

Az eredményhirdetés után a verseny résztvevői hazaindultak és a szervezők őszintén remélték, hogy mindannyian kellemes emlékekkel távoztak a miskolci jogi karról. A verseny célja többek között  a logikus gondolkodás, a jogászi érvelés és az innovatív szemlélet erősítése volt. Ezen célkitűzések határozottan megvalósításra kerültek,  így egy színvonalas szakmai rendezvény került megrendezésre, melynek további folytatása is indokolt.

Az eseményről készült hírt az alábbi linken olvashatják el: https://www.minap.hu/cikk/versenyszeruen-erveltek-az-internet-mellett-es-ellen?fbclid=IwAR0jezsZcHYW4k2ni7i6XbA5UT5cqf7_TLF7tHRHk0TtNEjGiiaCmEAVRxk

___________________________________________________________

IV. Polgári Jogi Activity - 2018. december 4.

 

1. helyezett: Benedek Fanni - Szabadi Nóra - Tóth Bence

2. helyezett: Nyakas Györgyi - Komáromy Dominik

3. helyezett: Bruder Dóra - Fehérvári Dávid - Kovács Péter

___________________________________________________________

I. Jogesetmegoldó Verseny - 2018. május 16.

 

1. helyezett: Kiss Rebeka

2. helyezett: Pataki Zoltán

3. helyezett: Benedek Fanni

 

III. Polgári Jogi Activity - 2018. május 16.

 

1. helyezett: Hóra Krisztina - Tóth Lilla Júlia

2. helyezett: Benedek Fanni - Tóth Bence

3. helyezett: Gebri Tímea - Zsarnay Zsófi

___________________________________________________________

Tudományos Diákköri Konferencia 2018. évi tavaszi fordulója

 

Gebri Tímea: A közgyűjteményi letét (témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla)

Ling Fruzsina: A digitális világ fogyasztói ügyleti döntésre gyakorolt hatásai, különös tekintettel az F-commerce kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi porblémákra (témavezető: Dr. Auer Ádám) - II. helyezett

Simon Annamária: Közszolgáltatási szerződések, különös tekintettel a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban kötött szerződésekre (témavezető: Dr. Auer Ádám) - továbbjutás

 

___________________________________________________________

NKE-s sikerek az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen

2018. április 13-án Győrben, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán került megrendezésre az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny, amelyen hét jogi kar hallgatói mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának másodéves, közigazgatás-szervező BA szakos hallgatói is megmérettették magukat. Kiss Rebeka és Kolostyák Kamilla az egyéni jogesetmegoldó versenyen, Kovács Renáta, Maklári Gabriella és Petró Laura pedig a Civilisták csapat tagjaiként az Activity versenyen indultak.

A rendezvény Dr. Kecskés Gábor tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és Prof. Dr. Lenkovics Barnabás köszöntő gondolataival, valamint Dr. Szalai Péter által a technikai jellegű információk ismertetésével vette kezdetét. A délelőtti és kora délutáni órákban a jogesetmegoldó versenyre került sor, amelyen Kiss Rebeka felperesi, Kolostyák Kamilla pedig alperesi pozícióban szerepelt, Karunk két hallgatója egymással került párba a sorsolás alapján. A hallgatók által előterjesztett kérelmeket és ellenkérelmeket három tagból álló szakmai zsűri értékelte az anyagi jogi és az eljárási jogi szempontok együttes súlyozásával. A zsűri tagjai Havasiné Dr. Orbán Mária, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke; Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője és Dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke voltak. A versenyfeladat alapján a felek között egy ingatlan adásvételi szerződés jött létre, amelyet további tényállási elemek – így pl. a vevő által fizetett foglaló, valamint a pénzintézet által a lakáscélú bankkölcsön kedvező elbírálásához szükséges hatósági engedély – színesítettek. A hallgatói párosok 48 perc felkészülési idővel gazdálkodhattak, Kiss Rebeka és Kolostyák Kamilla hetedikként került sorra a versenyben. Mind a két hallgató következetesen és körültekintően építette fel előadását, megjelölték a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó szakaszait, hivatkoztak annak a polgári jog egészét átható alapelveire, érvelésüket logikusan és határozottan ismertették, valamennyi lényeges kérdésben reflektáltak a másik fél előadására, továbbá határozott – a perköltség viselésére és az ügyvédi munkadíjra is kiterjedő - kérelmekkel fordultak az ügyben eljáró bírósághoz. A zsűri a felperesi és az alperesi pozíciót külön-külön díjazta. Kiss Rebeka felperesként második helyezést ért el, Dr. Wellmann György összegző gondolataiban kiemelte, hogy Rebeka a szerződés tévedés és megtévesztés miatti érvénytelenségére történő hivatkozásával egyedi megoldást választott, amelyet jól és logikusan felépített érvrendszerrel támasztott alá.

A verseny második felében az Activity-é volt a főszerep, amelyen a klasszikus játék szabályaitól eltérően a feladványok ismertetése csak rajzolással vagy mutogatással történhetett, szóbeli körülírásra nem volt lehetőség. Az NKE ÁKK hallgatóiból álló Civilisták csapat azonban így is kiválóan vette az akadályokat, az összesen három körből álló verseny során pontokat gyűjtöttek többek között a ’hagyatéki tartozás’, a ’haszonkölcsönszerződés’, valamint a ’balesetbiztosítás’ fogalmak rajzolás, valamint mutogatás alapján történő helyes felismerésével. Ennek, valamint más csapatok feladványai helyes megoldásának – az ún. rablásnak - köszönhetően a Kovács Renáta, Maklári Gabriella és Petró Laura alkotta Civilisták csapat a harmadik helyet szerezte meg az Országos Polgári Jogi Activity versenyen.

A hallgatók országos versenyre történő felkészítése 2017 őszén vette kezdetét jogesetmegoldó szemináriumok keretében, az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity verseny kiírásának ismertté válását követően a jogesetmegoldó versenyen induló hallgatók folytatták a megkezdett munkát, folyamatosan csiszolva érvelési technikájukat és bővítve anyagi jogi és eljárásjogi ismereteiket. Az Activity versenyen induló hallgatók speciális, a versenyre felkészítő szemináriumokon vettek részt, amelyen számos, a polgári joghoz kapcsolódó fogalom körülírását, rajzolását és mutogatását gyakorolták, egyezményes jel- és szimbólumrendszer kidolgozásával.

A hallgatók versenyre történő felkészítésében részt vettek: Dr. Auer Ádám, dr. Lehoczki Zóra Zsófia, dr. Nagy Barna Krisztina, dr. Dúl János, Dr. Barzó Tímea és Prof. Dr. Papp Tekla, a Civilisztikai Intézet munkatársai és doktorandusz hallgatója.

Minden versenyzőnek gratulálunk az Általuk nyújtott kiemelkedő teljesítményért és a lelkiismeretes felkészülésért!

A Civilisztikai Intézet 2018. 05. 16-án kari szintű polgári jogi jogesetmegoldó és Activity versenyt rendez, amelyre szeretettel vár minden, a magánjogi témájú jogesetek megoldása, valamint a polgári jogi Activity iránt érdeklődő hallgatót! Bővebb információk hamarosan elérhetőek a Civilisztikai Intézet honlapján, a ’Tudományos diákkör’ menüpont alatt.

 

Szöveg: Lehoczki Zóra Zsófia

Fotó: Nagy Barna Krisztina