NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Civilisztika II. BA

Civilisztika II. (közigazgatás-szervező BA szak) tantárgy

Nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

 

A vizsga anyaga a tankönyv, [Török Gábor (szerk.): Polgári jogunk alapvonásai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014.] az előadás anyaga és az előadáson kiadott jogi normák.

A kérdések nem tényleges vizsgakérdések, ugyanakkor a felkészülést elősegíthetik.

 

 

Első előadás – Kötelmi általános rész: jognyilatkozat, képviselet; a szerződés fogalma, megkötése, értelmezése

1. Határozza meg a kötelem fogalmát, és fejtse ki, hogy mit jelent a kötelmi jogban a diszpozitivitás!

2. Nevezze meg a kötelmi jogviszony alanyait, valamint határozza meg a szolgáltatás fogalmát és annak típusait!

3. Sorolja fel a kötelemkeletkeztető tényállásokat!

4. Határozza meg, hogy mi a hasonlóság és a különbség az elévült követelés és a természetes kötelemből származó követelés között!

5. Határozza meg az osztott és az egyetemleges kötelezettség fogalmát!

6. Határozza meg a jognyilatkozat fogalmát, és sorolja fel a jognyilatkozat megtételének módjait! Sorolja fel az írásbeli jognyilatkozatok típusait!

7. Határolja el egymástól a címzett és nem címzett jognyilatkozatokat, valamint nevezze meg a címzett és a nem címzett jognyilatkozat hatályosulásának feltételét!

8. Határozza meg a képviselet fogalmát, és nevezze meg a képviselet típusait! Nevezzen meg legalább két, kizárólag személyesen megtehető jognyilatkozatot!

9. Határozza meg az álképviselet lényegét és az álképviselő által tett jognyilatkozat hatályosulásának feltételét!

10. Határozza meg az ügyleti képviselet/meghatalmazás lényegét, és nevezze meg, valamint határolja el annak két típusát!

11. Határozza meg és értelmezze a szerződés fogalmát!

12. Sorolja fel a szerződési jog alapelveit!

13. Határozza meg a szerződések körében uralkodó ún. típusszabadság lényegét!

14. Határozza meg, hogy mi szükséges a szerződés létrejöttéhez!

15. Határozza meg a szerződéskötés egyes lépéseit!

16. Határozza meg, hogy mit jelent és meddig tart az ajánlati kötöttség!

17. Határozza meg a szerződés létrejöttének időpontját, valamint azt, hogy mi minősül a szerződéskötés helyének!

18. Határozza meg az általános szerződési feltétel fogalmát!

19. Határozza meg, hogy főszabály szerint mikor válik az általános szerződési feltétel a szerződés részévé!

20. Határozza meg az egyes szerződési feltételek értelmezésének módját!

 

Második előadás – Érvénytelenség, hatálytalanság

21. Határozza meg, hogy mi a különbség nemlétező és érvénytelen szerződés között!

22. Határozza meg, hogy mi a különbség érvénytelen és hatálytalan szerződés között!

23. Hogyan csoportosítjuk az érvénytelenségi okokat? Főszabály szerint származhat-e jogkövetkezmény az érvénytelen szerződésből?

24. Határolja el egymástól a semmisséget és a megtámadhatóságot!

25. Nevezzen meg és fejtsen ki legalább három semmisségi okot!

26. Nevezzen meg és fejtsen ki legalább két megtámadási okot!

27. Sorolja fel az érvénytelenség jogkövetkezményeit!

28. Határozza meg a szerződés bíróság általi érvényessé nyilvánításának lényegét!

29. Határozza meg az eredeti állapot helyreállításának lényegét!

30. Határolja el egymástól az időhatározást és a feltételt! Nevezze meg a feltétel két típusát!

 

Harmadik előadás – Teljesítés ideje, módja, kamat

31. Határozza meg, hogy mikor tekintendő a teljesítés szerződésszerűnek!

32. Foglalja össze a teljesítés idejére irányadó szabályokat! Határolja el egymástól a határnapot és a határidőt!

33. Főszabály szerint köteles-e a jogosult elfogadni az idő előtti teljesítést? (Ptk. 6:36. § és 6:131. §?)

34. Határozza meg, hogy főszabály szerint mi minősül a teljesítés helyének!

35. Határozza meg, hogy mi minősül a teljesítés helyének pénztartozás esetén!

36. Határolja el egymástól és magyarázza meg a kirovó és a lerovó pénznem fogalmát!

37. Foglalja össze a kamatra és a késedelmi kamatra irányadó szabályokat!

38. Foglalja össze a beszámítás lényegét és határozza meg, hogy mely esetekben nincs helye beszámításnak!

39. Foglalja össze a bírósági és közjegyzői letétre irányadó szabályokat!

40. Határozza meg, hogy a jogosult mely esetekben köteles elfogadni a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést!

 

Negyedik előadás – Szerződésszegés

41. Határozza meg a szerződésszegés fogalmát!

42. Ismertesse a Ptk.-nak a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre irányadó szabályát, valamint a felelősség alóli mentesülés feltételeit!

43. Határozza meg a kötelezetti késedelem lényegét és annak jogkövetkezményeit!

44. Foglalja össze a jogosulti késedelem lényegét és szabályait!

45. Határozza meg a hibás teljesítés fogalmát és ismertesse a hibás teljesítési vélelem szabályát!

46. Ismertesse, hogy a jogosultat hibás teljesítés esetén milyen kellékszavatossági igények illetik meg, és foglalja össze az ezekre az igényekre irányadó szabályokat!

47. Foglalja össze a termékszavatosságra irányadó főbb szabályokat!

48. Foglalja össze a jótállásra irányadó főbb szabályokat!

49. Foglalja össze a jogszavatosságra irányadó főbb szabályokat!

50. Határozza meg a lehetetlenülés fogalmát, és foglalja össze a lehetetlenülésre irányadó szabályokat!

 

A szerződés megerősítése, módosítása, megszűnése

51. Határozza meg a foglaló fogalmát! Mi történik a foglalóval, ha a teljesítés meghiúsulásáért az egyik fél felelős?

52. Határozza meg a kötbér fogalmát és a kötbér kikötésének alaki követelményét!

53. Határozza meg a kötbér és az óvadék közötti különbséget!

54. Határozza meg a jogvesztés kikötésének fogalmát!

55. Határozza meg a kezességi szerződés fogalmát és határozza meg, hogy mit jelent a kezesség járulékossága!

56. Foglalja össze a szerződés felek általi módosításának főbb szabályait!

57. Határozza meg a bíróság általi szerződésmódosítás feltételeit!

58. Foglalja össze az engedményezésre irányadó legfőbb szabályokat!

59. Foglalja össze a tartozásátvállalásra irányadó legfőbb szabályokat!

60. Csoportosítsa a szerződés megszüntetésének az eseteit azon szempont szerint, hogy a szerződés a jövőre nézve (ex nunc) vagy a szerződéskötés időpontjára visszamenőlegesen (ex tunc) szűnik meg!

 

Ötödik előadás – A tulajdonátruházó szerződések

61.  Vázolja fel a szerződések tipizálásának rendszerét!

62.  Határozza meg az adásvételi szerződés fogalmát! Határozza meg, hogy melyek az adásvételi szerződés érvényességének a feltételei!

63.  Sorolja fel, hogy mi lehet adásvételi szerződés tárgya! Határozza meg, hogy mely esetben kötelező az adásvételi szerződés írásba foglalása!

64.  Határozza meg a tulajdonjog-fenntartás lényegét! Ismertesse az adásvétel kapcsán felmerülő költségek viselésére irányadó szabályokat!

65.  Határozza meg az elővásárlási jog fogalmát! Foglalja össze a vételi ajánlat közlésére irányadó szabályokat!

66.  Határozza meg a visszavásárlási jog fogalmát!

67.  Határozza meg a vételi jog és az eladási jog fogalmát!

68.  Határozza meg a részletvétel és a megtekintésre vétel lényegét!

69.  Határozza meg a próbára vétel és a mintára vétel lényegét!

70.  Határozza meg a csereszerződés fogalmát!

71.  Határozza meg az ajándékozási szerződés fogalmát! Határozza meg, hogy mely esetben tagadhatja meg az ajándékozó a szerződés teljesítését!

72.  Foglalja össze az ajándék visszakövetelésére irányadó szabályokat!

 

Hatodik előadás – A megbízási és vállalkozási szerződések

73.  Határozza meg a vállalkozási szerződés fogalmát!

74.  Határozza meg a megbízási szerződés fogalmát!

75.  Ismertesse a megrendelő és a megbízó utasítási jogára irányadó szabályokat!

76.  Ismertesse a megbízási szerződés felmondására irányadó rendelkezéseket!

77.  Ismertesse a vállalkozási szerződés kapcsán a tevékenység végzésének helyére irányadó szabályok lényegét!

78.  Határolja el egymástól a többletmunkát és a pótmunkát!

79.  Ismertesse a vállalkozási szerződés lehetetlenülésének következményeit a vállalkozói díj vonatkozásában!

80.  Ismertesse a megbízottat terhelő tájékoztatási kötelezettségre irányadó szabályokat!

81.  Határozza meg a tervezési szerződés és a kivitelezési szerződés fogalmát!

82.  Ismertesse a közszolgáltatási szerződés fogalmát és a felhasználó díjfizetési kötelezettségére irányadó rendelkezést!

83.  Határozza meg a bizományi szerződés fogalmát!

84.  Határozza meg a fuvarozási szerződés és a szállítmányozási szerződés fogalmát!

 

Hetedik előadás – A használati szerződések, a letéti szerződések

85.  Határozza meg a bérleti szerződés fogalmát! Foglalja össze a költségviselésre irányadó szabályokat!

86.  Ismertesse a bérbeadó szavatosságára irányadó rendelkezéseket!

87.  Foglalja össze a bérelt dolog használatára, valamint a használatnak a harmadik személy részére történő átengedésére irányadó szabályokat!

88.  Ismertesse a bérleti jogviszony rendes felmondással való megszüntetésére irányadó törvényi rendelkezéseket!

89.  Határozza meg lakásbérleti szerződés esetén a bérleti díj biztosítékára (kaució), valamint a bérbeadó karbantartási kötelezettségére irányadó szabályokat!

90.  Foglalja össze lakásbérleti szerződés esetén a bérlő jogosultságaira, illetve kötelezettségeire irányadó rendelkezéseket!

91.  Ismertesse a lakásbérleti szerződés rendes felmondására, valamint a szerződésszegés miatti felmondásra irányadó szabályokat!

92.  Határozza meg a haszonbérleti szerződés fogalmát, és ismertesse a költségek viselésére irányadó szabályokat!

93.  Határozza meg a haszonkölcsön-szerződés fogalmát! Kit illetnek meg a haszonkölcsönbe adott dolog hasznai?

94.  Határozza meg a letéti szerződés fogalmát! Foglalja össze a letéteményes kötelezettségeire irányadó rendelkezések lényegét!

95.  A letét speciális esetei közül (ingyenes letét, gyűjtő letét, rendhagyó letét, szállodai letét) ismertesse legalább kettőnek a főbb szabályait!

 

Nyolcadik előadás – Felelősségtan I.

96. Ismertesse a kártelepítési módokat!

97. Határozza meg, hogy mit jelent a felelősség! Ismertesse a kártérítési felelősség sajátosságait!

98. Határolja el egymástól a kontraktuális és a deliktuális felelősséget! Határozza meg a párhuzamos kártérítési igények kizárására vonatkozó (non-cumul) szabályt!

99. Határolja el egymástól az objektív és a szubjektív jogalapú felelősséget! Sorolja fel a felelősség fokozatait!

100. Határozza meg a deliktuális felelősség fogalmát és a felelősség alóli mentesülés feltételét! Ismertesse, miként oszlik meg a felek között a bizonyítási kötelezettség!

101. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor a károkozás nem minősül jogellenesnek!

102. Határozza meg a felróhatóság fogalmát! A Ptk. melyik alapelvéből vezethető le a meghatározás?

103. Ismertesse a többek közös károkozására irányadó rendelkezések lényegét!

104. Ismertesse a kártérítés mértékére irányadó rendelkezéseket!

105. Ismertesse a kártérítés módjára irányadó rendelkezések lényegét, és határozza meg az általános kártérítés fogalmát!

 

Kilencedik előadás – Felelősségtan II.

106. Ismertesse a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősségre irányadó szabályokat!

107. Ismertesse a veszélyes üzemek találkozására irányadó rendelkezések lényegét!

108. Ismertesse a vétőképtelen személy károkozásáért való felelősségre irányadó szabályokat!

109. Ismertesse a más személy által okozott kárért való felelősségre irányadó szabályokat!

110. Ismertesse a közhatalom gyakorlásával okozott kárért való felelősségre irányadó szabályokat!

111. Ismertesse az épületkárokért való felelősségre irányadó szabályokat!

112. Ismertesse az állatok károkozásáért való felelősségre irányadó szabályokat!

113. Ismertesse a termékfelelősségre irányadó szabályokat!

114. Határozza meg, hogy mi minősül terméknek! Mikor hibás a termék?

115. Határozza meg, hogy mi minősül termékkárnak!

 

Tizedik előadás – Öröklési jog

116.  Határozza meg az öröklés lényegét, valamint az örökös fogalmát! Nevezze meg az öröklés jogcímeit!

117.  Sorolja fel az öröklésből való kiesés eseteit!

118.  Nevezze meg az öröklésre érdemtelen személyeket! Ki hivatkozhat az érdemtelenségre?

119.  Határozza meg, mit jelent a végintézkedési szabadság! Nevezze meg az okirat végrendeleti jellege megállapításának feltételeit! Sorolja fel a végrendelet fajtáit!

120.  Ismertesse a közvégrendeletre irányadó rendelkezéseket!

121.  Foglalja össze az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételeit!

122.  Határozza meg, mikor tehető szóbeli végrendelet! Nevezze meg a szóbeli végrendelet érvényességi feltételeit!

123.  Ismertesse a végrendelet megtámadásának szabályait!

124.  Foglalja össze az írásbeli végrendelet megsemmisítésére és megsemmisülésére vonatkozó szabályokat!

125.  Határozza meg az öröklési szerződés fogalmát!

126.  Ismertesse a leszármazók öröklésének a rendjét! Határozza meg az osztályrabocsátási kötelezettség lényegét!

127.  Ismertesse a házastárs leszármazó melletti öröklésére irányadó szabályokat!

128.  Foglalja össze a szülő és a szülő leszármazójának öröklésére irányadó szabályokat!

129.  Határozza meg az ági öröklés lényegét! Foglalja össze, hogy mi minősül ági vagyonnak!

130.  Ismertesse az állam öröklésére irányadó rendelkezéseket!

131.  Sorolja fel a kötelesrészre jogosultakat! Mennyi idő alatt évül el a kötelesrész iránti igény?

132.  Határozza meg a kitagadás lényegét, valamint érvényességi feltételét! Soroljon fel legalább öt kitagadási okot!

133.  Határozza meg, hogy mikor nyílik meg az öröklés! Ismertesse az örökség visszautasítására irányadó rendelkezéseket!

134.  Sorolja fel a hagyatéki tartozásokat! Ismertesse a hagyatéki tartozások kielégítésének sorrendjét!

135.  Ismertesse a hagyatéki tartozásokért való felelősség szabályait!