NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Civilisztika I. BA

Civilisztika I. (közigazgatás-szervező BA szak) tantárgy

Nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

 

A vizsga anyaga a tankönyv, [Török Gábor (szerk.): Polgári jogunk alapvonásai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014.] az előadás anyaga és az előadáson kiadott jogi normák.

A kérdések nem tényleges vizsgakérdések, ugyanakkor a felkészülést elősegíthetik.

 

 

Első előadás - A polgári jog alapvető összefüggései – alapelvek

 1. Határozza meg a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény számát, és vázolja fel a törvény felépítését, szerkezetét!
 2. Határozza meg és értelmezze a Ptk. törvény hatályára vonatkozó rendelkezését!
 3. Sorolja fel a Ptk. Első Könyvében foglalt alapelveket! Értelmezze, hogyan érvényesül a törvényben a többszintű alapelv-rendszer!
 4. Határozza meg és értelmezze a jóhiszeműség és tisztesség elvét!
 5. Határozza meg és értelmezze az elvárható magatartás elvét, valamint a felróhatóságot!
 6. Határozza meg és értelmezze a joggal való visszaélés tilalmát!

 

Második előadás – Jogszabálytan, polgári jogi jogviszony I.

 1. Határozza meg az alaki és az anyagi jogforrás fogalmát, és sorolja fel a polgári jog alaki jogforrásait!
 2. Mi a bírói jog szerepe a magyar magánjogban?
 3. Vázolja fel a polgári jogi norma szerkezetét, és fejtse ki az egyes szerkezeti elemeket!
 4. Ismertesse és csoportosítsa a polgári jog lehetséges jogkövetkezményeit!
 5. Határolja el egymástól a vélelmet és a fikciót!
 6. Határozza meg a jogi norma érvényességének a feltételeit, valamint határolja el egymástól a jogszabály érvényességét és a hatályosságát!
 7. Határolja el egymástól az abszolút és a relatív szerkezetű jogviszonyokat!
 8. Határozza meg a jogszabálytól, illetve a szabályozástól való eltérés lehetőségeit!

 

Harmadik előadás – Jogszabálytan, polgári jogi jogviszony II.

 1. Határozza meg a polgári jogi jogviszony közvetlen és közvetett tárgyát!
 2. Értelmezze az alakító jogok (hatalmasságok) lényegét, és nevezzen meg legalább három hatalmasságot!
 3. Határozza meg a jogi tények fogalmát, és nevezze meg a jogi tények négy fő csoportját!
 4. Vázolja fel az emberi magatartások, mint jogi tények rendszerét!
 5. Határozza meg a jogügylet fogalmát! Sorolja fel a jognyilatkozat tételének módjait!
 6. Határozza meg az utaló magatartás fogalmát!
 7. Határolja el egymástól a konstitutív és a deklaratív hatályt!
 8. Határolja el egymástól a jogvesztő és az elévülési határidőt!

 

Negyedik előadás – Jogképesség és cselekvőképesség I.

 1. Határozza meg a jogképesség fogalmát, valamint kezdetének és megszűnésének időpontját!
 2. Határolja el egymástól a halál tényének bírói megállapítását és a holtnak nyilvánítást!
 3. Határozza meg, hogy mely esetben kerülhet sor a holtnak nyilvánító határozat megváltoztatására!
 4. Jellemezze a jogképességet, milyen ismérvei vannak a magyar jog alapján?
 5. Melyek a méhmagzat jogképességére irányadó speciális szabályok?
 6. Ismertessen röviden négy olyan polgári jogi jogviszonyt, amelyre a halálnak mint jogi ténynek kihatása van!
 7. Határozza meg a cselekvőképesség fogalmát!

 

Ötödik előadás – Jogképesség és cselekvőképesség II.

 1. Határolja el egymástól a cselekvőképesség részleges és teljes korlátozását!
 2. Sorolja fel a kiskorú önállóan megtehető jognyilatkozatait!
 3. Határozza meg, mely esetben érvényes a cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat!
 4. Sorolja fel a kiskorú törvényes képviselőjének azon jognyilatkozatait, amelyek érvényességéhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges!
 5. Határozza meg a relatív semmisség lényegét a cselekvőképességében részlegesen korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozatával összefüggésben!
 6. Határozza meg, mely esetben és melyik szerv által kerülhet sor támogató kirendelésére!
 7. Határozza meg, hogy milyen rendelkezéseket tartalmazhat a cselekvőképesség jövőbeli korlátozása esetére tett előzetes jognyilatkozat!

 

Hatodik előadás – Személyiségvédelem

 1. Határozza meg a személyiségi jogok védelmének generálklauzuláját!
 2. Ismertesse és értelmezze a közéleti szereplő személyiségi jogának védelmére irányadó szabályt!
 3. Sorolja fel a Ptk. által nevesített személyiségi jogokat!
 4. Határolja el egymástól és értelmezze az emberi méltóság, a becsület, valamint a jóhírnév fogalmát!
 5. Határozza meg, mely esetekben nincs szükség az érintett személy hozzájárulására a képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához!
 6. Határozza meg, mely esetekben és milyen feltétellel megengedett a felvett név használata!
 7. Határozza meg a Ptk. által nevesített titokfajtákat, valamint a magántitok megsértését megvalósító, a törvény által nevesített magatartásokat!
 8. Határozza meg a kegyeleti jog lényegét!
 9. Határozza meg a személyiségi jogi jogsértésből eredő szankciók célját, valamint határolja el egymástól az objektív és a szubjektív alapú szankciókat!
 10. Sorolja fel a Ptk.-ban nevesített, személyiségi jogi jogsértés esetén alkalmazható objektív alapú szankciókat!
 11. Határolja el egymástól a kártérítést és a sérelemdíjat!

 

Hetedik előadás – Jogi személy I.

 1. Értelmezze, hogy a jogi személy miért tekinthető fikciónak, és sorolja fel a jogi személy ismérveit! (Az ismérvek alatt az előadáson elhangzott ismérvek értendők.)
 2. Értelmezze a jogi személy ismérvei közül az állami elismerést, és határozza meg ennek a két szintjét!
 3. Értelmezze a jogi személy vonatkozásában a tulajdoni elkülönülés/elválasztás elvét!
 4. Értelmezze a jogi személy vonatkozásában a betudás elvét!
 5. Határozza meg a jogi személyek jogképességére irányadó legfontosabb szabályokat, kitérve a jogképesség korlátaira, valamint a jogképesség keletkezésének és megszűnésének időpontjára!
 6. Sorolja fel, milyen ismérvek alapján csoportosíthatók a jogi személyek!
 7. Vázolja fel a Ptk. Harmadik Könyvének felépítését, valamint értelmezze azt a kifejezést, hogy a jogi személyek alapítása során típuskényszer érvényesül!

 

Nyolcadik előadás – Dologi jog I.

 1. Határozza meg a dologi jogi jogviszonyok legfőbb jellemzőit!
 2. Határozza meg és értelmezze a dologi jog magánjogi elveit!
 3. Vázolja fel a dologi jog felépítését, valamint határozza meg egyes részterületeit!
 4. Sorolja fel, kik azok a személyek, akik birtokosnak minősülnek!
 5. Határolja el a birtokátruházást a birtok megszerzésétől, és sorolja fel a birtokátruházás fajtáit!
 6. Értelmezze a tilos önhatalom fogalmát, valamint sorolja fel a birtokvédelmi eszközöket!
 7. Határozza meg a birtokost a tényleges birtoklási helyzet alapján megillető birtokvédelem legfontosabb szabályait, jellemzőit!
 8. Határozza meg, hogy a jogalap nélküli birtokos mely esetekben jogosult a dolog kiadásának a megtagadására, illetve melyek azok az esetek, amikor nem tagadhatja meg a dolog kiadását!

 

Kilencedik előadás – Jogi személy II.

 1. Határozza meg és értelmezze a jogi személy önálló vagyoni felelőssége alóli generális kivételeket!
 2. Határozzon meg és értelmezzen a jogi személy önálló vagyoni felelőssége alól két korrekciós kivételt!
 3. Határozza meg azt a négy jogviszonyt, amelynek szabályozásában a jogi személy alapítói és tagjai egyező akarattal eltérhetnek a Ptk. előírásaitól!
 4. Sorolja fel a létesítő okirat kötelező tartalmi elemeit!
 5. Határozza meg a létesítő okirat alakszerűségi követelményeit!
 6. Ismertesse az ülés tartásával lezajló döntéshozatal menetét és főbb szabályait, különös tekintettel a meghívó tartalmára!
 7. Nevezze meg a jogi személy ügyintéző szervét, határozza meg az ügyintéző szerv jogkörét, feladatát, valamint a tisztség ellátása alóli kizáró okokat!
 8. Nevezze meg a jogi személy belső ellenőrző szervét, határozza meg az ellenőrző szerv feladatkörét, valamint a tisztség ellátása alóli kizáró okokat!
 9. Nevezze meg, mely személyek és hogyan jogosultak a jogi személy képviseletére!
 10. Sorolja fel a jogi személy törvényes működésének biztosítékait, és határozza meg a törvényességi felügyelet legfontosabb szabályait!
 11. Ismertesse a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó legfontosabb szabályokat!
 12. Sorolja fel a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének az okait!
 13. Sorolja fel a jogutód nélküli megszűnési eljárásokat, valamint határozza meg, mely esetekben kerül sor az egyes eljárások lefolytatására!
 14. A jogi személy jogutóddal való megszűnési esetei közül melyek az egyesülés esetei? Határozza meg azok főbb jellemzőit!
 15. Határolja el egymástól a jogutóddal való megszűnési eljárások között a kiválást és a különválást!

 

Tizedik előadás – Dologi jog II.

 1. Értelmezze, hogy a tulajdonjog miért tekintendő a legteljesebb dologi jognak, valamint sorolja fel a tulajdonjog tárgyait!
 2. Határozza meg, hogy kiterjed-e a tulajdonjog - és ha igen, meddig terjed ki - a légtérre, a földtestre, valamint a föld méhének kincseire!
 3. Ismertesse az épület és a föld tulajdonjogának viszonyrendszerére irányadó szabályokat!
 4. Határozza meg a tulajdonjog tartalmát és annak korlátait!
 5. Határolja el egymástól és értelmezze az eredeti és a származékos tulajdonszerzést!
 6. Határozza meg az ingók, valamint az ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjog átruházással való megszerzésének feltételeit!
 7. Határozza meg az elbirtoklással való tulajdonszerzés feltételeit! Az elbirtoklás eredeti vagy származékos tulajdonszerzésnek minősül?
 8. Mit jelent a kisajátítás?

 

Tizenegyedik előadás Jogi személy III.

 1. Határozza meg és elemezze a gazdasági társaságok közös (Ptk.-ban szereplő) fogalmát!
 2. Csoportosítsa legalább öt szempont alapján a gazdasági társaságokat!
 3. Határozza meg és elemezze a közkereseti társaság fogalmát!
 4. Határozza meg és elemezze a betéti társaság fogalmát!
 5. Határozza meg és elemezze a korlátolt felelősségű társaság fogalmát!
 6. Határozza meg és elemezze a részvénytársaság fogalmát!
 7. Határozza meg és elemezze az egyesülés fogalmát!
 8. Határozza meg és elemezze a szövetkezet fogalmát!
 9. Határozza meg és elemezze az egyesület fogalmát!
 10. Határozza meg és elemezze az alapítvány fogalmát!
 11. Milyen módon jelenhet meg az állam a polgári jogi jogviszonyokban? Ismertesse az államháztartási törvényben meghatározott azon jogcímeket, amelyekből származó kötelezettség az államot költségvetési fedezethiány esetén is terheli!

 

Tizenkettedik előadás - Dologi jog III.

 1. Határozza meg a közös tulajdon fogalmát, valamint értelmezze az eszmei hányad kifejezést!
 2. Határozza meg, mit jelent a korlátolt dologi jog, és sorolja fel a korlátolt dologi jogokat!
 3. Határozza meg a földhasználati jog lényegét!
 4. Határozza meg a haszonélvezet keletkezésének módját, időtartamát, tartalmát, valamint megszűnését!
 5. Határolja el egymástól a haszonélvezet és a használat jogát!
 6. Határozza meg a közérdekű használat lényegét!
 7. Határozza meg a zálogjog fogalmát!
 8. Határolja el egymástól a jelzálogjogot és a kézizálogot!
 9. Sorolja fel az ingatlan-nyilvántartás alapelveit!

 

Tizenharmadik előadás - Családjog I.

 1. Sorolja fel a családi jog alapelveit!
 2. Határozza meg a házasság létrejöttének kellékeit!
 3. Sorolja fel az el nem hárítható házassági akadályokat!
 4. Ismertesse a házasság közös megegyezésen alapuló felbontására irányadó szabályokat!
 5. Mikor kezdődik a házastársi vagyonközösség? Határozza meg, mely vagyontárgyak tartoznak a házastársi közös vagyonba!
 6. Sorolja fel a házastárs különvagyonába tartozó vagyontárgyakat!
 7. Milyen választható házassági vagyonjogi rendszereket szabályoz a Ptk. Családjogi Könyve? Melyek a legfontosabb jellemzők?
 8. Ismertesse a házassági vagyonjogi szerződés alakjára és nyilvántartására irányadó rendelkezéseket!
 9. Ismertesse a házastársi tartásra való jogosultság szabályait!
 10. Határozza meg az élettársi kapcsolat fogalmát, és sorolja fel megszűnésének eseteit!
 11. Melyek az élettársi tartásra való jogosultság feltételei? Határozza meg az élettársi tartásra való érdemtelenség okait

 

Tizennegyedik előadás - Családjog II.

 1. Határozza meg, kik az egyenesági és oldalági rokonok! Hogyan jöhet létre az egyenesági rokoni kapcsolat?
 2. Nevezze meg, hogy a Ptk. szerint ki tekintendő a gyermek anyjának! Sorolja fel az apai jogállást keletkeztető tényeket!
 3. Ismertesse a házassági köteléken alapuló apasági vélelemre irányadó főbb rendelkezéseket!
 4. Sorolja fel az apasági vélelem megtámadásának okait!
 5. Határozza meg a szülői felügyeleti jogokat és kötelezettségeket!
 6. Határozza meg az örökbefogadás célját, és ismertesse az örökbefogadás általános feltételeit!
 7. Melyek a nagykorú gyermek tartására vonatkozó speciális rendelkezések?
 8. Mutassa be az örökbefogadott gyermek jogállását az örökbefogadó családjában!
 9. Melyek a rokontartás különös esetkörei?