Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek nemzetközi vonatkozásait. A szak négy szakiránnyal indul, ahol a hallgatók az alábbi szakirányokból választanak: nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány, biztonsági tanulmányok szakirány, rendészeti tanulmányok szakirány, Európa-tanulmányok szakirány.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szakemberek képesek bármely nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

A négy féléves képzés első évében a hallgatók elsajátítják az alapozó ismereteket és a szakmai törzsanyag ismeretköreit. A közjogi, közigazgatási és külügyi alapismeretek elsajátítása után a szakmai törzsanyag keretében megismerkednek a nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellekkel, az Európai Unió jogi és politikai rendszerével, a biztonsági tanulmányok alapvető elemeivel, a diplomáciai kapcsolatok és a magyar külpolitika rendszerével, valamint a rendészet és rendvédelem nemzetközi vonatkozásaival.

Az első év végén a hallgatók a négy választható szakirány valamelyikére szakosodnak és a differenciált ismereteket tartalmazó harmadik félévben mélyítik tovább tudásukat. A nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon megismerik az összehasonlító közigazgatás, a külügyi igazgatás témaköreit, valamint ismereteket szereznek az európai közigazgatási tér fejlődéséről, az EU döntéshozatali és jogharmonizációs eljárásairól, valamint az emberi jogok nemzetközi védelméről. A biztonsági tanulmányok szakirány keretében a hallgatók megismerkednek a biztonságelméletek alapvető téziseivel, a nemzetközi biztonsági szervezetek felépítésével és működésével, valamint betekintést nyernek a modernkori stratégiatervezés világába, egyes régiók biztonsági komplexumainak rendszerébe, a 21. századi biztonsági kihívások problémáiba és azok kezelésébe. A rendészeti tanulmányok szakirányon a hallgatók a nemzetközi rendészeti együttműködés nemzetközi dimenzióinak, a rendészeti rendszerek, és az integrált határigazgatás, valamint EU-s kisebbségi és migrációs politikák ismeretkörein keresztül a rendészeti képzésterület speciális nemzetközi dimenzióinak elsajátítására kapnak lehetőséget. Az Európa-tanulmányok szakirányon a hallgatók mély ismeretek szereznek a az EU döntéshozatali eljárásáról, jogrendszeréről és joggyakorlatáról, az EU közigazgatási szabályrendszeréről valamint az EU bel- és igazságügyi, vízum- és bevándorlási politikájáról.

A kötelező tárgyakon felül a hallgatóknak lehetőségük van tudásukat tovább mélyíteni az egyes szabadon választható tárgyakkal, ahol többek között speciális ismereteket szerezhetnek a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdéseiről, a kisebbségi jogok nemzetközi és uniós jogi védelméről, a politikai erőszakformákról, az információbiztonságról, az EU-s pályázati ismeretekről, az EU agrár-, regionális és támogatáspolitikájáról, valamint a Kínai Népköztársaság igazgatási és biztonságpolitikai kérdéseiről.

A három szemeszteres képzési szakasz után a hallgatók az utolsó szemeszterben három hónapra lebontott szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az együttműködő szervezeteknél mélyítik el és használják azt az elméleti és gyakorlati tudást, melyet képzésük során összegyűjtöttek. A szakmai gyakorlattal párhuzamosan végzik diplomamunkájuk elkészítését, amelynek megvédése és a záróvizsga letétele együttesen alkotja a képzés zárását.

A képzés oktatói gárdájának gerincét a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkatársai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem más karainak képzésbe bevont munkatársai adják. Az oktatók egyes szakterületeik hazai és nemzetközi szaktekintélyeiként a közigazgatási-, rendészeti és katonai képzési terület nemzetközi ismereteinek átadásával megalapozzák a hallgatók tudását, amellyel képesek lehetnek helyt állni a nemzetközi és EU-s szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, vagy a külügyi és védelmi igazgatás területein.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársain kívül a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA-ban számos partnerintézmény is részt vesz. A korábbi együttműködések nyomán a Marshall Központ és a Magyar Külügyi Intézet jelentős tudásbázisát képviselik a képzésnek, de a speciális ismeretek oktatásának biztosítása érdekében további partnerek között szerepel a European Training Academy (ETA), az Ecole National d’Adminisztration (ENA), Irish Institute of Public Administration (IPA), European Institute of Public Administration (EIPA), European Police College (CEPOL), International Law Enforcement Academy (ILEA), Central European Police Academy (MEPA) szervezetei is.

A képzés programját a 2013 szeptemberében lefolytatott PILOT képzés keretében a magyar közigazgatás számos munkatársa részleteiben már megismerhette. A továbbképzési rendszerben lefolytatott képzéssorozat tapasztalatait beépítettük a graduális képzés keretei közé is.

Felvételi követelmények

A mesterképzésbe történő belépésnél a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok a nemzetközi igazgatási, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi gazdálkodás, a politikatudományok, a társadalmi tanulmányok, az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei által folytatott bármely főiskolai képzés, egyetemi képzés, alapképzési szak vagy mesterképzési szak.

A bemenethez a Képzési és kimeneti követelmények 11. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterszakon szerzett felsőfokú végzettség

A képzésre történő bemeneti feltétel angol nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat..

A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján: 

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi közszolgálati kapcsolatok

A mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése: International Public Service Relations

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség:

- nemzetközi közszolgálati szakértő, nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon

- nemzetközi közszolgálati szakértő, biztonsági tanulmányok szakirányon

- nemzetközi közszolgálati szakértő, rendészeti tanulmányok szakirányon

- nemzetközi közszolgálati szakértő, Európa-tanulmányok szakirányon

 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Expert in International Public Service Specialised in International Public Administration Studies

- Expert in International Public Service Specialised in Security Studies

- Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies

- Expert in International Public Service Specialised in European Studies

- választható szakirányok:

 1. nemzetközi közigazgatási tanulmányok
 2. biztonsági tanulmányok
 3. rendészeti tanulmányok
 4. Európa-tanulmányok

- választható szakirányok angolul:

 1. International Public Administration Studies
 2. Security Studies
 3. Policing Studies
 4. European Studies.

3. Képzési terület: államtudományi

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai közszolgálati

5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

5.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség.

5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterképzési szakon szerzett felsőfokú végzettség.

 1. A képzési idő félévekben: 4 félév
 1. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit

7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-37 kredit

7.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit

7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 14 kredit

7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit

7.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit

7.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30%

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására.

8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait,
 • az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét,
 • a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit,
 • a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét,
 • a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit,
 • a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét,
 • a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait,
 • a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését,
 • a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit,
 • a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá
 • a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.

8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására,
 • a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
 • integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken,
 • a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
 • a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
 • az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
 • konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására, továbbá
 • végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.

8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

 • a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének tiszteletben tartása,
 • elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
 • csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
 • kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.

9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

9.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 7-15 kredit

- közjogi és közigazgatási ismeretek,

- nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói, - nemzetközi politikai gazdaságtan,

- nemzetközi szervezetek.

9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-37 kredit

 • nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
 • európai uniós közpolitika és közjog,
 • regionális tanulmányok, az Európai Unió globális szerepe,
 • biztonsági tanulmányok,
 • magyar külpolitika és külszolgálat,
 • diplomáciai kapcsolatok joga,
 • a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • protokoll és tárgyalástechnika,
 • a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol nyelven).

9.3. Differenciált szakmai ismeretek: 25-40 kredit

a) Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon:

 • összehasonlító közigazgatástan,
 • közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
 • az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,
 • az európai uniós jogharmonizáció,
 • az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,
 • külügyi igazgatás és konzuli ismeretek,
 • külgazdasági kapcsolatok,
 • nemzetközi közjog és alapjogvédelem.

b) Biztonsági tanulmányok szakirányon:

 • 21. századi biztonsági kihívások,
 • biztonságelméletek,
 • katonai diplomácia,
 • nemzetközi biztonsági szervezetek,
 • az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája,
 • nemzetközi és hadijog,
 • stratégiai tanulmányok,
 • nemzetközi és hazai válságkezelés,
 • államépítés és nemzetközi kapcsolatok,
 • regionális biztonság.

c) Rendészeti tanulmányok szakirányon:

 • rendészet és rendészeti közigazgatás,
 • rendészeti szervek vezetési és irányítási rendszere,
 • nemzetközi és európai rendészeti együttműködés,
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés,
 • a szabadság, biztonság és jog térsége,
 • az európai határrendészeti együttműködés,
 • európai rendőrségi képzési együttműködés,
 • a migráció.

d) Európa-tanulmányok szakirányon:

 • az Európai Unió jogrendszere,
 • az Európai Unió alapintézményeinek működése és kooperációja, az EU döntéshozatalának működési rendje,
 • az Európai Unió közigazgatási szabályrendszere,
 • az európai uniós tagországok európai uniós ügyekért felelős közigazgatási rendszerei,
 • az európai integráció története és legfontosabb politikai vívmányai,
 • az Európai Unióban való nemzeti érdekérvényesítés mechanizmusa,
 • a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, euró,
 • az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája, Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió nemzetközi segélypolitikája, az Európai Unió kereskedelempolitikája,
 • az Európai Unió bel- és igazságügyi politikája, vízum- és bevándorlási politikája,
 • az Európai Unió diplomáciában és az Európai Unió intézményeiben elvárt jelentéskészítő munka (magyar és angol nyelven),
 • az EPSO vizsga követelményei.

9.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 14 kredit

 • a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései,
 • kisebbségi jogok és esélyegyenlőség,
 • közszolgálati és civil kapcsolatok,
 • politikai erőszakformák,
 • katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése,
 • adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése,
 • informatikai biztonság,
 • az Európai Unió gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei,
 • a többéves költségvetési keret (MFF) és az Európai Unió éves költségvetése,
 • az Európai Unió agrár-, regionális és támogatáspolitikája,
 • európai uniós pályázati ismeretek,
 • európai uniós versenypolitika, közbeszerzés,
 • európai uniós szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika),
 • speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek).

Továbbá a hallgatók - szabadon választott tárgyként - felvehetik a más szakirányokhoz tartozó tárgyakat is.

9.5. Diplomamunka: 12 kredit

9.6.Szakmai gyakorlat: 15 kredit

10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A képzés negyedik szemeszterében kerül végrehajtásra a szakmai gyakorlat - 12 hét.

11. Idegen nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.

12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • politikatudományi ismeretek,
 • nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
 • az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek,
 • hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek,
 • szociológia,
 • pszichológia,
 • filozófia,
 • antropológia,
 • közjogtudomány,
 • alkotmánytan,
 • közigazgatástan,
 • közpolitika,
 • gazdasági jog,
 • közgazdaságtan,
 • makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
 • pénzügytan,
 • politikai gondolkodás, politikatörténet,
 • nemzetközi tanulmányok,
 • társadalomtudományi alapismeretek,
 • jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatás-történet),
 • általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei),
 • szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra),
 • pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartástan alapismeretek),
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.