Kormányzás és vezetés mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: kormányzás és vezetés (Government and Leadership)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master, rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: kormányzás- és vezetéstudományok mestere

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Studies in Government and Leadership

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, államtudományi és közigazgatási

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az államtudományi, jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, illetve az ezekhez besorolható, de már megszűnt vagy átalakult szakokon, illetve képzési ágakban szerzett felsőfokú végzettség.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

0312

8. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja

- az államkormányzással kapcsolatos tudást komplexen, az állami erőforrásokat rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes,

- az állami feladatokat nemzetközi és regionális összefüggésekben is értelmezni tudó,

- a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő,

- a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő,

- az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,

- az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó,

- az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése kormányzati és a közszférában ellátandó vezetői szakfeladatokra.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A kormányzás- és vezetéstudományok mesterének

a) tudása

- Ismeri a magyar nemzetstratégia alapkérdéseit.

- Ismeri Európa, az európai régiók és a nemzetközi politika stratégiai kérdéseit.

- Átlátja a nemzetközi gazdasági és külgazdasági kapcsolatok alapvető folyamatait.

- Átlátja az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit, az Alaptörvény értékrendszerét.

- Ismeri a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit.

- Ismeri a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait.

- Ismeri az állami versenyképesség jó gyakorlatait.

- Ismeri a kormányzati, gazdaságpolitikai és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatait.

- Ismeri a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit.

- Átlátja az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását.

- Rendelkezik a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozásához szükséges tudással.

- Ismeri a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait.

- Ismeri a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdéseit.

- Rendelkezik a vezetői személyiségfejlesztéshez, az etikus és hatékony vezetéshez szükséges tudással.

- Ismeri a releváns hazai és nemzetközi szakirodalmat, tudományos kutatómunkához szükséges módszertani ismeretekkel rendelkezik.

b) képességei

Az alábbiak jellemzik:

- nemzetstratégiai szintű gondolkodás,

- képesség mások inspirálására és motiválására,

- lojalitás és felelősségérzet,

- rendszerszintű szemlélet, komplex gondolkodás,

- stratégiai tervezés és elemzés, absztrakciós képesség,

- határozottság, döntésképesség, hatékony érvelés,

- átfogó megközelítés, komplex problémakezelés,

- intézkedések előzetes és utólagos komplex hatáselemzése,

- hatékony változásmenedzsment, innováció és kreativitás,

- csoportmunka, hatékony együttműködés,

- meggyőzőképesség, hatékony kommunikáció, kiváló íráskészség,

- az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén szakmai tárgyalóképesség,

- információs rendszerek alkalmazása,

- munkabírás, monotóniatűrés.

c) attitűdje

Az alábbiak jellemzik:

- szilárd erkölcsi alapok, integritás, tisztesség,

- nyitott és kritikus gondolkodás,

- eredménycentrikus szemlélet,

- optimizmus, pozitív beállítottság, ambíció és kíváncsiság,

- magas szintű érzelmi intelligencia,

- önbecsülés, önbizalom, magas szintű önismeret,

- önkontroll és önkritika,

- intuíció és módszeresség,

- empátia, érzékenység a társadalmi problémákkal szemben,

- közszolgálati elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre.

d) autonómiája és felelőssége

- Munkáját szolgálatnak tekinti, alázattal, az emberek iránti tisztelettel, őket szolgálva cselekszik.

- Tetteiért felelősséget vállal, beosztottjainak teljesítményéért is vállalja a felelősséget.

- Maga mellé tudja állítani munkatársait, őket új célokra inspirálni, értük és velük dolgozni vezetőként is.

- A feladatokat delegálni tudja, a felelősséget el tudja osztani, képes bizalmat adni és mások bizalmát elnyerni.

- A vezetői munkát folyamatos tanulásnak tekinti, saját hibáiból tanul, képes tanácsot kérni és másokat meghallgatni.

- Törekszik a példamutatásra.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- stratégiai tanulmányok: 5-15 kredit,

- gazdaságtan: 5-15 kredit,

- regionális tanulmányok: 5-15 kredit,

- állam és kormányzás: 5-15 kredit,

- közszolgálat menedzsmentje: 5-15 kredit,

- közpolitika: 5-15 kredit,

- kormányzástan: 5-15 kredit,

- hatékony állam: 5-15 kredit,

- vezetési tanulmányok: 5-15 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, legalább két középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egy felsőfokú (C2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A hallgató számára közszolgálati szakmai gyakorlat teljesítése a szak tantervében kritériumkövetelményként előírható.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

- társadalomtudományi ismeretek maximum 10 kredit,

- állam- és jogtudományi ismeretek maximum 10 kredit,

- általános (köz)igazgatási ismeretek,

- közpolitikai ismeretek maximum 10 kredit,

- szakigazgatási ismeretek maximum 10 kredit,

- pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek maximum 10 kredit,

- közszolgálati és munkajogi ismeretek maximum 10 kredit,

- nemzetközi és európai uniós ismeretek maximum 10 kredit,

- kommunikációs ismeretek maximum 10 kredit,

- informatikai alapismeretek maximum 10 kredit,

- vezetési ismeretek maximum 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 25 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.