International Public Service Relations mesterképzési szak

 International Public Service Relations mesterképzési szak

Az International Public Service Relations angol nyelvű mesterképzési szak 3 féléves képzés, amely nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok magas színvonalú ellátására. A képzésben részt vevő nemzetközi hallgatói közeg olyan multikulturális környezetet ad, amelyben a hallgatók nemzetközi kommunikációs képességeiket fejleszthetik és jövőbeni nemzetközi szakmai kapcsolatukat egyaránt építhetik.

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, valamint a külügyi, védelmi és rendvédelmi területen. Ennek érdekében a képzés fontos sarokpillére a kompetenciaalapú oktatás, amelyben a hallgatók nem csupán lexikális tudást szereznek, hanem olyan készségeket, képességeket is, amelyeket feladataik elvégzése, napi munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

Az International Public Service Relations mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján:

1. A mesterképzési szak megnevezése: International Public Service Relations

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség magyarul: nemzetközi közszolgálati szakértő,
 • szakképzettség angolul: Expert in International Public Service

3. Képzési terület: államtudományi (Training fields: political sciences)

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai közszolgálati

5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (The degree courses acknowledged as eligible inputs of the MA training):

5.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség. (Degree courses acknowledged without further precondition: degree obtained in any college or university degree course at BA or MA level at the National University of Public Service or any of its legal predecessors.)

5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterképzési szakon szerzett felsőfokú végzettség. (Any degree obtained in any college or university degree course accredited in Hungary or equivalent at BA or MA level can be taken into account with priority as acknowledged input on the basis of completing the credits specified in section 12.)

6. A képzési idő félévekben: 3 félév (Training duration: 3 semesters)

7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit (The number of credits necessary for obtaining the MA degree: 90 credits.)

7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit (The number of credits that can be allocated to the basic knowledge: 7-15 credits)

7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-50 kredit (The number of credits that can be allocated to the core professional material: 20-50 credits)

7.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 24-35 kredit (The number of credits that can be allocated to the differentiated professional material/specialisation: 24-35 credits)

7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit (The minimum number of credits that can be allocated to the optional elected course units: 6 credits)

7.5. Szakmai gyakorlat: 12 kredit (Professional practical training: 12 credits)

7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30% (The share of practical knowledge: (according to the institution’s curriculum, at least): 30%

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (The training objective of the master degree course, the professional competences to be obtained):

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. (The aim of the training is to train experts capable of performing duties related to international relations at international and EU instituions, in the domestic central and regional public administration, in the foreign affairs, defence and law enforcement administration.)

8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik (Graduates of the master degree course shall know):

 • a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, (the historical, legal and political aspects of international public service relations,)
 • az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, (the policies of the European Union as well as its public law and institutional system,)
 • a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, (the regional dimensions of the international system’s operation,)
 • a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, (the international and domestic systems of handling crisis situations,)
 • a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, (the fundamental ideas of the public administration, law enforcement and military areas,)
 • a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, (the system of international relations of the Hungarian State and public administration,)
 • a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, (Hungarian foreign and security policies and their development trends,)
 • a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, (the strategic planning and the analysis of the security system,)
 • a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, (the domestic and international connections of law enforcement and policing,)
 • a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá (the international models of public service systems, and)

- a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. (the professional vocabulary necessary for performing the duties.)

8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: (Graduates of the master degree course shall be capable of:)

- a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, (interpreting and forming international and european integration and decision-making processes,)

- a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, (the preparation and the making decisions in the international public service relations,)

- integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, (the widescale application of integrated knowledge in the complex areas of public administration, law enforcement and defence,)

- a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, (analysing and assessing the security challenges, threats and risks,)

- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre, (participating in the work of international organisations and institutions,)

- az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre, (participating in domestic and European public policy and codification processes,)

- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására, továbbá (handling conflict situations, applying successful negotiation and cooperation techniques, and)

- végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására (fulfilling implementing and executive tasks).

8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: (The skills and competencies necessary for practising the qualification:)

- a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének tiszteletben tartása, (commitment to public service, responsible and tolerant behaviour, respecting the opinions of others,)

- elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség, (ability to identify, analyse and solve problems,)

- információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság, (ability to process information, consciousness in methodology,)

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség, (proactivity, taking personal responsibility, decision-making ability,)

- csoportmunkára való alkalmasság, továbbá (ability to work in teams, and)

- kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség (communication skills, conduct, contact-building skills).

9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (The decisive fields of knowledge with regard to the master-degree and the qualification):

9.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 7-15 kredit (Basic fields of knowledge expanding the knowledge already obtained and necessary for the master-degree: 7-15 credits)

 • közjogi és közigazgatási ismeretek, (public law and public administration,)
 • nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói, (the legal, political and economic dimensions of international public service relations,)
 • nemzetközi politikai gazdaságtan, (international political econonics,)
 • nemzetközi szervezetek. (international organisations.)

9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-50 kredit (The obligatory fields of knowledge of the professional core material: 20-50 credits)

- nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások, (international and European governmental and public service models, decision-making procedures,)

- európai uniós közpolitika és közjog, (public policy and public law of the European Union,)

- regionális tanulmányok, az Európai Unió globális szerepe, (regional studies, the global role of the EU,)

- biztonsági tanulmányok, (security studies,)

- magyar külpolitika és külszolgálat, (Hungarian foreign policy and foreign service,) - diplomáciai kapcsolatok joga, (the law of diplomatic relations,)

- a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai, (the international relations of law enforcement and policing,)

- vezetés- és szervezéselmélet, (the theory of management and organisation,) - protokoll és tárgyalástechnika, (protocol and negotiation techniques,)

- a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol nyelven). (quality criteria and the practice of reporting work in diplomacy)

9.3. Differenciált szakmai ismeretek: 24-35 kredit a következő ismeretkörökből: (Differentiated professional fields of knowledge: 24-35 credits from the following fields of knowledge:)

- biztonságelméletek (security theories)

- biztonságpolitikai szempontból jelentős nemzetközi szervezetek (significant international organisations in terms of security policy)

- az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája (the common security and defence policy of the EU)

- a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi jogi kérdések (questions of international law related to the application of armed force)

- nemzetközi és magyar válságkezelés, államépítés és nemzetközi kapcsolatok (international and Hungarian crisis management, State building and international relations)

- migráció és biztonság (migration and security)

- az európai integráció, európai szervezetek (the European integration, European organisations)

- az Európai Unió intézményrendszere, jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai (the institutional and legal system of the EU, decision-making mechanisms)

- az európai integrációs szervezetek hatása a közigazgatásra - az európai uniós közigazgatási tér fejlődése (the effect of European integration organisation on public administration - the development of the EU’s public administration space)

- a szabadság, a biztonság és jog térsége (the area of freedom, security and justice)

- a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, az Euro (the development of the economic integration, the Economic and Monetary Union, the Euro)

- az Európai Unió mint globális szereplő. (the EU as a global player.)

9.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 6 kredit (The minimum number of credits that can be allocated to the course units to be elected optionally: 6 credits)

- a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései, (actual questions of the Hungarian foreign policy and diplomacy)

 • kisebbségi jogok és esélyegyenlőség, (minority rights and equal opportunities)
 • közszolgálati és civil kapcsolatok, (public service and civil relations)
 • politikai erőszakformák, (forms of political violence)
 • katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése, (international cooperation of disaster management organs)
 • adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése, (international cooperation of tax and customs organs)
 • informatikai biztonság, (IT security)
 • az Európai Unió gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei, (the economic policy reform of the EU, the political consequences of managing the economic crisis)
 • a többéves költségvetési keret (MFF) és az Európai Unió éves költségvetése, (the multiannual financial framework (MFF) and the annual budget of the EU)
 • az Európai Unió agrár-, regionális és támogatáspolitikája, (the EU’s agricultural, regional and support policies)
 • európai uniós pályázati ismeretek, (EU grants)
 • európai uniós versenypolitika, közbeszerzés, (competition policy of the EU, public procurements)
 • európai uniós szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika), [EU policies (environmental, climate and energy policies)]
 • speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek). [special foreign language training (French, German, Spanish, Russian, Chinese, Arabic and other languages)].

Továbbá a hallgatók - szabadon választott tárgyként - felvehetik a más szakirányokhoz tartozó tárgyakat is. (The students may also take - as optional elective subjects - the course units that belong to other specialisations.)

9.5. Szakmai gyakorlat: 12 kredit (Professional practical training: 12 credits)

10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: (Requirements of the professional practical training connected to the training:)

A mesterképzési szak harmadik szemeszterében kerül végrehajtásra a 4 hetes szakmai gyakorlat. (The professional practical training of 4 weeks shall be implemented in the third semester of the master degree course.)

11. Idegen nyelvi követelmények: (Foreign language requirements:) -

12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: (Conditions of admission to the master-degree training)

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: (At least 60 credits should be acknowledgable for the student on the basis of his or her earlier studies by comparing the knowledge acquired in the following knowledge fields:)

 • politikatudományi ismeretek, (political science studies)
 • nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, (international law and international public law studies)
 • az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, (studies related to the EU and international organisations)
 • stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, (strategic and security policy studies)