Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: fejlesztéspolitikai programmenedzsment (Development Policy and Program Management)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master, rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakértő

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Development Policy and Program Management Expert

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, államtudományi és közigazgatási

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az államtudományi, jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, illetve az ezekhez besorolható, de már megszűnt vagy átalakult szakokon, illetve képzési ágakban szerzett felsőfokú végzettség.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40% - 60%)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 8 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

0312

8. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés közvetlen célja az Európai Unió közvetlen és közvetett forrásainak felhasználásához és nemzetközi projektek sikeres lebonyolításához szükséges emelt szintű - közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és program menedzsment - tudás átadása a fejlesztési programok, operatív programok és a konkrét beavatkozások -konstrukciók, fejlesztési projektek - előkészítését és lebonyolítását végző szakértői kör számára.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A fejlesztéspolitikai szakértő

a) tudása

A képzésben részt vevők képessé válnak a nemzetközi, különösen a közvetlen európai uniós források, illetve a strukturális és beruházási alapok felhasználásával megvalósuló programok és projektek lebonyolítására: a közvetlen és kapcsolódó szabályozásának, kiemelten kötelező normáinak és összefüggéseinek értelmezésére, a programok és konkrét beavatkozások - konstrukció, projekt - előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok céljainak és tartalmi követelményeinek teljesítésére. A képzettek alkalmassá válnak a pénzeszközök használatával kapcsolatos stratégiai illetve operatív szintű döntések meghozatalának előkészítésére, a programok elindításához és működtetéséhez szükséges feltételek meghatározására, teljesülésük nyomon követésére is. Megfelelő háttérrel rendelkeznek a programok és projektek előre haladásának monitoringjához, a felmerülő problémák értékeléséhez, megoldási alternatívák feltérképezéséhez. A képzettek képesek tanácsot adni, állásfoglalást kidolgozni a források tervezésével, az intézkedések megvalósításával, finanszírozásával, szakmai felügyeletével, értékelésével és ellenőrzésével, valamint a kockázatok jelentőségével és kezelésével kapcsolatos kérdésekben.

Tudásszerkezet:

- nemzetközi jogi és európai uniós szakpolitikai ismeretek: az Európai Unió intézményrendszere, működése és a közösségi jog; nemzetközi üzleti jog; kohéziós politika; európai uniós közvetlen források és programok, állami támogatások,

- közgazdasági és pénzügyi szakismeretek: a többéves költségvetési keret (Multiannual Financial Framework - MFF) és az Európai Unió éves költségvetése; komplex gazdasági és pénzügyi elemzés,

- program és projekt szakismeretek: projektmenedzsment; programvégrehajtás és pénzügyi menedzsment; projektfinanszírozás; program és projekt ellenőrzés; bevezetés az értékelemzésbe; közbeszerzés fejlesztési projektekben,

- vezetési és kommunikációs szakismeretek: nemzetközi marketing és kommunikáció; tárgyalástechnika; kockázatértékelés és kockázatmenedzsment; digitális alkalmazások és e-kohézió.

b) képességei

Az alábbiak jellemzik:

- a magyar nemzetstratégiai érdekek mentén képes az európai regionális stratégiák és politikák, valamint az Európai Unió célrendszerének megértésére és kezelésére,

- fegyelmezett normatív szemlélettel összehangolt ésszerű rugalmasság,

- rendszerszintű szemlélet, komplex gondolkodás,

- stratégiai tervezés és elemzés, absztrakciós képesség,

- határozottság, döntésképesség, hatékony érvelés,

- intézkedések előzetes és utólagos komplex hatáselemzése,

- hatékony változásmenedzsment, innováció és kreativitás,

- csoportmunka, hatékony együttműködés,

- meggyőzőképesség, hatékony kommunikáció, kiváló íráskészség,

- az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén szakmai tárgyalóképesség,

- információs rendszerek alkalmazása,

- képesség mások inspirálására és motiválására,

- lojalitás és felelősségérzet,

- munkabírás, monotóniatűrés.

c) attitűdje

Az alábbiak jellemzik:

- szilárd erkölcsi alapok, integritás, tisztesség,

- nyitott és kritikus gondolkodás

- eredménycentrikus szemlélet,

- optimizmus, pozitív beállítottság, ambíció és kíváncsiság,

- magas szintű érzelmi intelligencia,

- önbecsülés, önbizalom, magas szintű önismeret,

- önkontroll és önkritika,

- intuíció és módszeresség,

- empátia, érzékenység a társadalmi problémákkal szemben,

- közszolgálati elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre.

d) autonómiája és felelőssége

- Munkáját szolgálatnak tekinti, alázattal, az emberek iránti tisztelettel, őket szolgálva cselekszik.

- Tetteiért felelősséget vállal, beosztottjainak teljesítményéért is vállalja a felelősséget.

- Maga mellé tudja állítani munkatársait, őket új célokra inspirálni, értük és velük dolgozni vezetőként is.

- A feladatokat delegálni tudja, a felelősséget el tudja osztani, képes bizalmat adni és mások bizalmát elnyerni.

- A vezetői munkát folyamatos tanulásnak tekinti, saját hibáiból tanul, képes tanácsot kérni és másokat meghallgatni.

- Törekszik a példamutatásra.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

- államtudomány, közigazgatástudomány 10-15 kredit,

- jogtudomány 10-15 kredit,

- gazdálkodástudomány 10-15 kredit,

- nemzetközi és fejlődéstudomány 5-10 kredit,

- politikatudomány 5-10 kredit,

- regionális tudományok 5 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, legalább két középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egy felsőfokú (C2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

- társadalomtudományi ismeretek maximum 10 kredit,

- állam- és jogtudományi ismeretek maximum 10 kredit,

- általános (köz)igazgatási ismeretek,

- közpolitikai ismeretek maximum 10 kredit,

- szakigazgatási ismeretek maximum 10 kredit,

- pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek maximum 10 kredit,

- közszolgálati és munkajogi ismeretek maximum 10 kredit,

- nemzetközi és európai uniós ismeretek maximum 10 kredit,

- kommunikációs ismeretek maximum 10 kredit,

- informatikai alapismeretek maximum 10 kredit,

- vezetési ismeretek maximum 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 25 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.