NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Nemzetközi kiberbiztonsági tanulmányok mesterképzési szak

NEMZETKÖZI KIBERBIZTONSÁGI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tisztelt Jelentkezőnk!

A kreditelismerési kérelmet és annak mellékleteit elektronikusan, a megadott e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Az oldal aljáról letölthető kérelmet elektronikusan szükséges kitölteni (a teljesített tantárgyakat Önöknek kell beírniuk a megfelelő helyre), majd a nyomtatványt az eredeti WORD (nem írásvédett!) formátumban ÉS egy aláírt, beszkennelt formában is meg kell küldeniük, a mellékletekkel együtt.

A kérelmet és mellékleteit az alábbi e-mail címen kell benyújtani:

felveteli.antk@uni-nke.hu

A kérelemhez csatolni kell:

- a teljesített tantárgyak teljesítését igazoló leckekönyv vagy oklevélmelléklet vagy kreditigazolás szkennelt képét;

- a teljesített tantárgyak hitelesített (vagyis a felsőoktatási intézmény által aláírt és lepecsételt) tematikáját/tantárgyi programját (a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és annak jogelődjein végzett hallgatók mentesülnek a tematikák csatolása alól).

- az oklevél (diploma) szkennelt képét,

- az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítását.

 

A kreditelismerési kérelem leadási határideje 2024. ÁPRILIS 30.

(A hiányosan kitöltött vagy hiányzó melléklettel rendelkező kérelmeket, a visszaküldéstől számítva 1 hétig van lehetőség javítani!)

Jelen eljárásban az alábbi tanulmányok nem fogadhatók el:

 • szakirányú továbbképzés
 • doktori iskola
 • OKJ képzés
 • felsőoktatási szakképzés

Kreditelismerési kérelmet NEM KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki az alábbi területen végzett:

 • államtudományi képzési területen
 • jogi képzési területen
 • gazdaságtudományi képzési területen

illetve a fentiekhez besorolható, de már megszűnt vagy átalakult szakokon, illetve képzési ágakban szerzett egyetemi képzésen, vagy mesterképzési szakon, vagy annak külföldi megfelelőjén.

Kreditelismerési kérelmet KELL BEADNI annak a jelentkezőnek, aki nem a fenti képzési területen lévő szakon végzett.

Kreditelismerési kérelem benyújtásánál elsősorban számításba vehetőek az alábbi szakok:

 • gazdaságinformatikus 
 • mérnökinformatikus
 • programtervező informatikus
 • autonóm-rendszer informatikus
 • védelmi infokommunikációs rendszertervező
 • villamosmérnöki mesterszakok

Kreditelismerési kérelem benyújtásánál meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • informatikai ismeretek (20 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, kriptográfia alkalmazása, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei;
 • államtudományi és társadalomtudományi ismeretek (40 kredit): közigazgatási jog, alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási büntetőjog, közigazgatási rendtartás, alkotmány- és jogtörténet, európai közjog, nemzetközi jog, államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditekből 25 kredit munkatapasztalat vagy nem formális tanulás eredménye alapján is beszámítható.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: KÁVB) határozatban bírálja el.

NEMZETKÖZI KIBERBIZTONSÁGI TANULMÁNYOK mesterképzési szak kreditátviteli kérelme ITT letölthető.