NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Kutatás, tudományos élet

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) kutatásainak a jó kormányzás-jó közigazgatás-jó állam hármas érték- és célrendszere ad keretet. A jó kormányzás, a jó közigazgatás nemzetközi és európai dokumentumokban is megfogalmazást, leírást nyer, így az európai közös értékek (európai közjó) és a nemzetközi közösség értékeinek, céljainak kitűzését (nemzetközi közjó) is segíti.

Az ÁNTK tudományos missziójának középpontjában az államtudomány, azaz az állam és a közszolgálat átfogó, multidiszciplináris – kiemelten a közigazgatás, a jog, a politika, a nemzetközi kapcsolatok, biztonság, a közgazdaság, a szervezés- és menedzsment, a humán erőforrások terén – komparatív és alkalmazott megközelítésére, valamint a nemzetközi és európai gazdasági-politikai beágyazottságra épülő államkutatások és nemzetközi tanulmányok állnak. Ennek keretében az állam létének, működésének, kormányzásának, külkapcsolatainak azon tárgyköreit oktatja és kutatja, amelyek a különböző társadalomtudományok állammal és annak nemzetközi környezetével kapcsolatos kutatásainak együttes és gyakorlatias szemléletű (transzdiszciplináris) alkalmazásával vizsgálhatóak.

E megközelítés révén az ÁNTK által folytatott kutatások nemcsak a tudomány világában, hanem az oktatás-képzés területén is képesek áthidalni az akadémiai tudományok és a reálfolyamatok „terepe” között húzódó, gyakran még meglehetősen hosszúnak tűnő távolságot. Ugyanakkor szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy a globális verseny a tudományok világában is zajlik, nemcsak az egyes tudományterületek, hanem azok specializált részterületei között, vagy akár azon belül is. Ennek kezelése és a sikeres helytállás érdekében komoly figyelmet fordítunk a nemzetközi térben való megjelenés, a „tudományos láthatóság” ösztönzésére, a szükséges kommunikációs platformok, publikációs felületek, ösztönzők és kompetenciák kialakítására. Mindezek alapján az ÁNTK előtt álló feladatok megvalósításában komoly kihívást, egyben feladatot jelent a nemzetközi szervezetek és tudományos közösségek munkájában való intenzív részvétel, ami egyrészt a már kiépült és intézményesült kapcsolatok bővítését és mélyítését, másrészt új együttműködések kezdeményezését igényli.

A kutatások kiemelt fontossága abban is megmutatkozik, hogy a Kar alapvető rendeltetését képező oktatás sem képzelhető el magas színvonalú kutatói tevékenység nélkül, miután képzéseink olyan aktuális kérdésekkel foglalkoznak, amelyek folyamatosan frissülő megismerést és feldolgozást kívánnak. Másrészt az oktatói kiválóságot és előmenetelt kizárólag párhuzamos kutatással lehet biztosítani, aminek feltételrendszere jelentős fejlesztés előtt áll. Emellett a Kar oktatói és kutatói nem csak maguk végeznek tudományos kutatást, hanem széleskörű mentorálást végeznek a kiemelkedő tehetségű hallgatók, köztük doktoranduszok körében.

A kari kutatások elsődleges, elemi műhelyeit a tanszékek jelentik, ugyanakkor egyes kutatási tárgyak komplex mivolta indokolttá teszi horizontálisan szerveződő kutatóműhelyek létrehozását. Ennek fontos előzményét jelenti a 2016 és 2018 között a KÖFOP támogatásával megszerveződött Ludovika Kutatóműhelyek és Kutatócsoportok.