NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A Kari Tanács 2021. évi határozatai

1/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Papp Tekla Civilisztikai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koller Boglárka Európa-tanulmányok Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 18 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Patyi András Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
2/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin egyetemi tanári pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi tanári pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi tanári pályázatát.
3/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2021. január 20. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás adjunktust 2021. január 20. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hárs András tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Kozák Kornélia tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Garab Anna hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Borsos Bálint hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András egyetemi docenst 2021. január 20. napjától számított egy évre.
i)A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Budai György nyelvtanárt 2021. január 20. napjától számított egy évre.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Varga András tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Aszalós Regina hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szaplonczay Eufémia hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
4/2021. (I. 19.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság választott tagjai megbízásának megszűnését, valamint kari delegáltként 2021. január 21-től számított három évre Volenszky Hajnalka megbízását.
5/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i ) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
Az a)-l) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
m) A Kari Tanács támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Szádeczky Tamás egyetemi docens szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
6/2021. (I. 19.) A Kari Tanács támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
7/2021. (II. 16.) A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását, a kapcsolódó előterjesztés 1. számú melléklete vonatkozásában megfogalmazott, következő javaslatok kezdeményezése mellett:

• Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 5. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az EDHSZ a következő 32/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A méltányossági eljárás
32/A. §

(3) A méltányossági kérelmet a doktori iskola vezetőjének címezve kell benyújtani.
A kérelemről a tudományos rektorhelyettes dönt.”

• Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 6. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az EDHSZ a következő 43/A. §-sal egészül ki:
(2) A méltányossági kérelmet a doktori iskola vezetőjének címezve kell benyújtani.
A kérelemről a tudományos rektorhelyettes dönt.”

A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A Kari Tanács támogatta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a rektor által 2021. január 19-én meghozott, a 2020/2021. tanév II. félévének szorgalmi időszakára vonatkozó speciális oktatási és tanulási rendelkezéseket, valamint azok fenntartását. Mindezekre figyelemmel a 2020/2021. tanév II. félévében az oktatás kizárólag a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban meghatározott távolléti oktatási formában történik mindaddig, amíg a vonatkozó jogi szabályozás nem teszi lehetővé a jelenléti oktatás általános bevezetését. Amennyiben arra a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a fenntartói jogokat gyakorló, a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter engedélyt ad, egyes tantervi foglalkozások jelenléti tanóra keretében is megtarthatók.
8/2021. (II. 16.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2021. április 1. napján lépnek hatályba.
9/2021. (III. 16.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin Európai Köz- és Magánjogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
10/2021. (III. 16.) A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta Dr. Kocsis Miklós Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékre benyújtott tudományos főmunkatársi pályázatát.
11/2021. (III. 16.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta Dr. Erdős Csaba Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékre benyújtott egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen, 2 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta Dr. Gellén Márton Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékre benyújtott egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Marsai Viktor Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékre benyújtott egyetemi docensi pályázatát.
12/2021. (III. 16.) A Kari Tanács titkos szavazással, 29 igen és 1 nem szavazattal támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő Kreditátviteli és Validációs Bizottságban Dr. Szalai András egyetemi docens megbízását a Bizottság tagjaként és elnökeként – a Bizottság 56/2019. (X.16.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig – 2022. október 31. napjáig.
13/2021. (III. 16.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend, az SZMSZ II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer részét képező Foglalkoztatási Szabályzat, valamint az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Felvételi Szabályzat, továbbá Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, illetve 2021. április 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy a szabályzatmódosítással megállapított kollégiumi elhelyezéssel összefüggő térítési díjakat a 2021/2022. tanévtől kell alkalmazni.
14/2021. (IV. 13.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2021. április 30. napján lépnek hatályba.
15/2021. (IV. 13.) A Kari Tanács támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
16/2021. (IV. 13.) A Kari Tanács elfogadta az ÁNTK dékánjának 2020. évi beszámolóját.
17/2021. (V. 11.) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta Dr. Nyikos Györgyi Közpénzügyi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
18/2021. (V. 11.) A Kari Tanács – az előterjesztésben foglalt tartalommal – támogatta az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar mesterképzési szintű szabadon választható tantárgyi kínálatának módosítását.
19/2021. (V. 11.) A Kari Tanács támogatta az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatban foglalt tartalommal a Kollégiumi Szabályzat, valamint a Felvételi Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
20/2021. (V. 20.) A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
21/2021. (VI. 8.) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 4 nem szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról Dr. Lentner Csaba részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal döntött a Magyary Zoltán-emlékérem adományozásáról dr. Biró Marcell részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Lőrincz Lajos-emlékgyűrű posztumusz adományozásáról Dr. Kelemen Ferenc részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen és 1 nem szavazattal döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról Dr. Szemlér Tamás részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Pro Publico Bono elismerés adományozásáról dr. Kárpáti Janka Judit részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Dr. Pásztor Szabolcs részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Kovács Milán részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Dékáni Dicsérő Oklevél adományozását Apró Richárd részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Gorosics Dóra részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Németh Eszter részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, 27 igen és 1 nem szavazattal döntött a Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél adományozásáról Szaplonczay Eufémia részére.
A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag döntött a Batthyány Kázmér-emléktoll ezüst fokozatának adományozásáról Dr. Gazdag Ferenc részére.
22/2021. (VI. 8.) A Kari Tanács titkos szavazással, 25 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor kutatóprofesszori pályázatát.
23/2021. (VI. 8.) A Kari Tanács titkos szavazással, 26 igen és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Lovászy László Gábor tudományos főmunkatársi pályázatát.
24/2021. (VI. 8.) A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 9. §-ának a jelen módosítással megállapított (2) bekezdését felmenő rendszerben kell alkalmazni.
25/2021. (VI. 8.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítását. A szabályzatmódosítás a Szenátus általi elfogadást követő napon lép hatályba.
26/2021. (VII. 6.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Zachar Péter Krisztián Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
27/2021. (VII. 6.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 17 igen, 6 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Méhes Tamás egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Ördögh Tibor egyetemi docensi pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. László Gábor egyetemi docensi pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Merkovity Norbert egyetemi docensi pályázatát.
28/2021. (VII. 6.) A Kari Tanács – az előterjesztésben foglalt tartalommal – támogatta az ÁNTK egyes szakjainak alábbi tanterv módosítását:
a) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi igazgatási alapképzési szak szakfelelőseként 2021. július 23-tól Dr. Ördögh Tibor megbízását.
b) A Kari Tanács támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak szakfelelőseként 2021. július 23-tól Dr. Hettyey András megbízását.
c) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK alapképzési szintű tantárgyi kínálatának előterjesztés szerinti módosítását.
d) A Kari Tanács támogatta az ÁNTK mesterképzési szintű tantárgyi kínálatának előterjesztés szerinti módosítását.
e) Kari Tanács támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak tantervének előterjesztés szerinti módosítását.
29/2021. (VII. 6.) A Kari Tanács támogatta a Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2021. augusztus 1. napjával lépnek hatályba.
30/2021. (VII. 6.) A Kari Tanács támogatta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
31/2021. (VII. 6.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát. A szabályzat rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2021. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
32/2021. (IX. 28.) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 3 nem szavazattal támogatta címzetes egyetemi docensi cím adományozását Dr. Török Tamás Pál részére.
33/2021. (IX. 28.) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Tóth Norbert Nemzetközi Jogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
34/2021. (IX. 28.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Kristó Katalin egyetemi docensi pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 24 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Bartóki-Gönczy Balázs egyetemi docensi pályázatát.
35/2021. (X. 26.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Deli Gergely egyetemi tanári pályázatát.
36/2021. (X. 26.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) I. kötet Szervezeti és Működési Rend, az SZMSZ I. kötet 13. számú mellékletét képező Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, az SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer részét képező Kollégiumi Szabályzat és Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását, a kapcsolódó előterjesztés 1. számú melléklete vonatkozásában megfogalmazott, következő javaslatok kezdeményezése mellett:
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az SZTKSZ 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
(1) Az Egyetemen foglalkoztatott oktató, tanár vagy kutató szerzői művének szolgálati jellege a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozat, s annak Egyetem általi elfogadása, tudomásulvétele szerint kerül megállapításra. Az Egyetem által tudomásul vettnek kell tekinteni azt a szabályosan, az Egyetem által meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint megtett szerzői nyilatkozatot, amelyre az Egyetem a beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül külön írásbeli nyilatkozatot nem tesz.””
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az SZTKSZ 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
(5) A (4) bekezdésben meghatározott, a szerzői mű szolgálati jellegének vitatására vonatkozó jogosultság a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozat megadását, illetve annak Egyetem általi elfogadását, tudomásulvételét követő 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb a nyilatkozat megtételének költségvetési évében illeti meg a szerzőt.””
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 9. §-ának helyébe az alábbi szöveg lép:
„9. §
Az SZTKSZ
a) 4. § b) pontjában a „megállapodással ingyenesen” szövegrész helyébe a „megállapodással vagy egyoldalú jognyilatkozattal ingyenesen”,
b) 5. § 6. pontjában az „A licenciaszerződés elnevezése az egyes alkotástípusok esetében a következő:” helyébe az „A licenciaszerződés altípusai az egyes alkotástípusok esetében a következők:”,
g) 8. § (2) bekezdésében a „hozzájárulásuk arányában illetik meg” szövegrész helyébe a „hozzájárulásuk arányában illetik meg, ezen szabálytól azonban a szerződésben a felek – amennyiben az Egyetem érdekeit szolgálja – eltérhetnek””
A Kari Tanács javaslata szerint a hivatkozott rendelkezések nem válnak a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat-módosítás részévé.
A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
37/2021. (X. 26.) A Kari Tanács támogatta a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései az elfogadást követő napon lépnek hatályba.
38/2021. (XI. 23.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta Dr. Deli Gergely dékáni pályázatát.
39/2021. (XI. 23.) A Kari Tanács támogatta az Etikai Kódex módosítását, a kapcsolódó előterjesztés 1. számú melléklete vonatkozásában megfogalmazott, következő javaslat kezdeményezése mellett:
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzat 17. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az érintetteket legalább egy ülésre meg kell hívni. Amennyiben a meghívott az ülésen nem jelenik meg és távolmaradását az ülés bezárásáig nem igazolja, az érintett figyelmét megjelenési jogosultságára fel kell hívni, továbbá tájékoztatni kell arról, hogy a nem igazolt távolmaradása esetén az ülés és az eljárás megjelenése nélkül is lezárható és érdemi döntés hozható.”
Az Etikai Kódex rendelkezései a Szenátus döntését követően lépnek hatályba.
40/2021. (XI. 23.) A Kari Tanács támogatta a Gazdálkodási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Szenátus döntését követő napon lépnek hatályba.
41/2021. (XI. 23.) A Kari Tanács támogatta a Felvételi Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A módosítást első alkalommal a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.
42/2021. (XI. 23.) A Kari Tanács támogatta a Foglalkoztatási Szabályzat módosítását, a kapcsolódó előterjesztés 1. számú melléklete vonatkozásában megfogalmazott, következő javaslat kezdeményezése mellett:
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
1. §
A Foglalkoztatási Szabályzat a következő 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. §
(4) Amennyiben az NKE tv. 16/D. §-ában foglaltaknak lehet helye, az érdemtelenség megállapításáról és a foglalkoztatott jogviszonyának felmentéssel történő megszüntethetőségéről a rektor dönt. A döntés megalapozását szolgáló (1) bekezdés szerinti vizsgálóbizottsági eljárást a rektor abban az esetben rendeli el, ha az ügy tárgyát képező cselekmény miatt lefolytatott etikai eljárás és érdemi etikai határozat után azt szükségesnek tartja. Amennyiben ugyanazon cselekménnyel kapcsolatban etikai eljárásban érdemi határozat született, a rektor az érdemtelenséggel kapcsolatos döntésében azt mérlegelés körébe vonja.””

A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
43/2021. (XII. 14.) A Kari Tanács titkos szavazással 22 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta a tiszteletbeli doktori cím adományozását Prof. Hojjat Adeli részére.
44/2021. (XII. 14.) A Kari Tanács titkos szavazással 22 igen és 3 nem szavazattal támogatta Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Társadalmi Kommunikáció Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
45/2021. (XII. 14.) A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag támogatta a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő testületében Aszalós Regina hallgató megbízásának megszűnését, és helyette – a Bizottság 21/2020. (I. 29.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2022. október 31. napjáig – Nagy Máté Gergely hallgató megbízását.