A Kari Tanács 2021. évi határozatai

1/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Horváth Attila Állam- és Jogtörténeti Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Papp Tekla Civilisztikai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 20 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Koller Boglárka Európa-tanulmányok Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, 18 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal támogatta Dr. Patyi András Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatát.
2/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin egyetemi tanári pályázatát.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal támogatta Dr. Nyikos Györgyi egyetemi tanári pályázatát.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal támogatta Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi tanári pályázatát.
3/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Bódi Stefánia egyetemi docenst 2021. január 20. napjától számított egy évre.
b) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen és 2 nem szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Méhes Tamás adjunktust 2021. január 20. napjától számított egy évre.
c) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Hárs András tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
d) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Dr. Kozák Kornélia tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
e) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Garab Anna hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
f) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal a Kari Fegyelmi Testület tagjává választotta Borsos Bálint hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
g) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Bathó Gábor tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
h) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Dr. Szalai András egyetemi docenst 2021. január 20. napjától számított egy évre.
i)A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 érvénytelen szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Budai György nyelvtanárt 2021. január 20. napjától számított egy évre.
j) A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Varga András tanársegédet 2021. január 20. napjától számított egy évre.
k) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Aszalós Regina hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
l) A Kari Tanács titkos szavazással, 23 igen és 1 nem szavazattal Kari Kártérítési Testület tagjává választotta Szaplonczay Eufémia hallgatót 2021. január 20. napjától számított egy évre.
4/2021. (I. 19.) A Kari Tanács titkos szavazással, egyhangúlag támogatta az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság választott tagjai megbízásának megszűnését, valamint kari delegáltként 2021. január 21-től számított három évre Volenszky Hajnalka megbízását.
5/2021. (I. 19.) a) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatás-szervező alapképzési szak ajánlott tantervét. 
b) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi igazgatás alapképzési szak ajánlott tantervét.
c) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Management alapképzési szak ajánlott tantervét.
d) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervét.
e) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
f) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervét.
g) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta az International Public Service Relations mesterképzési szak ajánlott tantervét.
h) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak ajánlott tantervét.
i ) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a közigazgatási mesterképzési szak ajánlott tantervét.
j) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak ajánlott tantervét.
k) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak ajánlott tantervét.
l) A Kari Tanács – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatta a kormányzás és vezetés mesterképzési szak ajánlott tantervét.
Az a)-l) pontokban meghatározott ajánlott tanterveket a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kell alkalmazni nemcsak felmenő rendszerben, hanem a folyamatban levő képzések hatályos tantervei esetében is.
m) A Kari Tanács támogatta a kiberbiztonsági mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens megbízását. Ezzel egyidejűleg a Kari Tanács támogatta Dr. Szádeczky Tamás egyetemi docens szakfelelősi megbízásának megszüntetését.
6/2021. (I. 19.) A Kari Tanács támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.
7/2021. (II. 16.) A Kari Tanács támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosítását, a kapcsolódó előterjesztés 1. számú melléklete vonatkozásában megfogalmazott, következő javaslatok kezdeményezése mellett:

• Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 5. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az EDHSZ a következő 32/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A méltányossági eljárás
32/A. §

(3) A méltányossági kérelmet a doktori iskola vezetőjének címezve kell benyújtani.
A kérelemről a tudományos rektorhelyettes dönt.”

• Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szabályzatmódosítás 6. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az EDHSZ a következő 43/A. §-sal egészül ki:
(2) A méltányossági kérelmet a doktori iskola vezetőjének címezve kell benyújtani.
A kérelemről a tudományos rektorhelyettes dönt.”

A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követő napon lépnek hatályba. A Kari Tanács támogatta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a rektor által 2021. január 19-én meghozott, a 2020/2021. tanév II. félévének szorgalmi időszakára vonatkozó speciális oktatási és tanulási rendelkezéseket, valamint azok fenntartását. Mindezekre figyelemmel a 2020/2021. tanév II. félévében az oktatás kizárólag a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban meghatározott távolléti oktatási formában történik mindaddig, amíg a vonatkozó jogi szabályozás nem teszi lehetővé a jelenléti oktatás általános bevezetését. Amennyiben arra a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a fenntartói jogokat gyakorló, a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter engedélyt ad, egyes tantervi foglalkozások jelenléti tanóra keretében is megtarthatók.
8/2021. (II. 16.) A Kari Tanács támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend módosítását. A szabályzatmódosítás rendelkezései a Fenntartó jóváhagyását követően, 2021. április 1. napján lépnek hatályba.