NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

A választás és képviselet aktuális alkotmányjogi kérdései 2022-ben

A Választás és Képviselet Kutatóműhely november 25-én tartotta A választás és képviselet aktuális alkotmányjogi kérdései 2022-ben című konferenciáját az NKE Oktatási Központjában. A konferenciát Varga Réka, az ÁNTK dékánja nyitotta meg. A rendezvény résztvevőinek köszöntése mellett kitért az EBESZ magyarországi tevékenységével kapcsolatos jelentésére, illetve a cselekvőképtelen személyek választójogának kérdésére is. Köszönetét fejezte ki a kutatóműhely vezetőjének, az ÁNTK docensének, Téglási Andrásnak, aki immáron több mint 5 éve vezetője az egyetemen folyó választójogi kutatásoknak és a választási szakirányú továbbképzésnek.

A dékán köszöntőjét követően Téglási András, a kutatóműhely vezetője köszöntötte a megjelenteket, így az előadók mellett a hallgatóság soraiban helyet foglaló Mázi Andrást, a Dékáni Stratégiai Tanácsadó Iroda irodavezetőjét, Gulyás Attilát, a Dékáni Hivatal hivatalvezetőjét, és Szabó Zsolt docenst, a kutatóműhely tagját. Téglási András utalt arra, hogy a választásokkal kapcsolatos tudományos  kutatások és oktatás mindig is kiemelten hangsúlyos szerepet töltöttek be az NKE ÁNTK-n, de már az NKE létrejöttét megelőző időszakban is, a jogelőd karokon is.

Az egyetem és a kar vezetése mindig kiemelten támogatta – és támogatja mind a mai napig – a választásokkal kapcsolatos tudományos kutatásokat. A választójogi kutatások pedig mindig is szorosan összekapcsolódtak az oktatással, amit már önmagában az a tény is igazol, hogy a kutatóműhely szorosan együttműködik a Közigazgatási Továbbképző Intézetben működő választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak oktatásában résztvevő oktatókkal, elméleti és gyakorlati szakemberekkel.

A nyitó plenáris előadást Ľuboš Szigeti, a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának elnökhelyettese tartotta, aki a 30 éves szlovák Alkotmánybíróságról tartott szakmai előadást magyar nyelven. Elnökhelyettes úr bemutatta a szlovák alkotmánybíráskodás történetét, külön kitérve egyes jogtörténeti érdekességekre, valamint a szlovák Alkotmánybíróság szervezeti specialitásaira is. Az előadásban a szlovák választójog Alkotmánybíróság elé került problémái is említésre kerültek, úgy mint a „kis és mikro” pártok problémája és a választási rendszer szlovák specialitásai.

Patyi András, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnökhelyettese a választási bíráskodás legaktuálisabb problémáiról, kérdéseiről tartott előadást. Előadásában felvázolta – egyebek mellett – azt a történeti ívet, amely a 2018-as jogszabályi változásoktól napjainkig vezetnek, ideértve a választójogi reformok kapcsán speciálisan a választási szervekre nehezedő ügyteher alakulását, valamint ezzel párhuzamosan a Kúria ítélkezési rendjét. Stumpf István professzor a kutatóműhely plénuma elé tárta előadásában azon ideológiai irányokat és hatásokat, amelyek közvetlen hatással vannak a világrend jelenlegi alakulására.

Ezt követően Simicskó István az országgyűlési képviselők jogállásáról, az Országgyűlés működéséről, szervezetéről, a frakciókról, a parlament alakuló üléséről tartott – gyakorlati tapasztalatokkal is színesített – szakmai előadást. Cservákné Lajos Edina a jog és az erkölcs a választási jogban címmel tartott előadást. Őt követte Cservák Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, az ÁNTK tudományos főmunkatársa, aki előadásában visszautalt a Varga Réka dékán által is felvetett kérdésekre, kiemelten például a cselekvőképtelen személyek választójogára is.

Smuk Péter professzor egy képviseleti jogi problémakört fejtett ki, amely az egyetemi autonómia és a képviseleti jog határterületét mutatta be. Tóth Norbert tanszékvezető az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága (HRC) választójogra vonatkozó esetjogának aktuális kérdéseiről tartott előadást a HRC vonatkozó általános észrevétele fényében. Az első blokk lezárásaként Gáva Krisztián címzetes egyetemi docens mint felszólaló foglalta össze az első panelben elhangzott előadásokat.

A konferencia második részében az elméleti szakemberek mellett a gyakorlati jogalkalmazói területről is érkeztek további neves előadók úgy, mint Nagy Attila Mihály a Nemzeti Választási Iroda elnöke, aki a legutóbbi országgyűlési választások tapasztalatairól osztotta meg tudományos szempontól is kiemelkedően értékes kutatási eredményeit. Halász Iván tanszékvezető előadásában kicsit visszautalva a szlovák viszonyokra is a kis pártok problémakörét vizsgálta és vonta le következtetéseit.

A második panelben még számos kiváló szakember, a kutatóműhely több tagja is megosztotta legújabb kutatási eredményeit, így előadást tartott Nemes Dénes, a Nemzeti Választási Bizottság korábbi tagja, Badó Katalin alkotmánybírósági főtanácsadó, Bányász Péter és Kurunczi Gábor adjunktusok, Erdősi Péter Máté szakértő és Horváth Mihály Ferenc jegyző is. Bányász Péter a videókonferencia alkalmazások biztonsági kockázatairól, míg Erdősi Péter Máté az EU tagállamok e-parlament megoldásainak funkcionális és kiberbiztonsági elemzését mutatta be Alvaro Cabreraval. A konferencia során Horváth Attila egyetemi docens a második blokkban hozzászólóként jelölte meg az elhangzott legújabb kutatási eredményekkel kapcsolatos szakmai álláspontját és megjelölt esetleges további releváns kutatási irányvonalakat és kutatási kérdéseket is.

A konferencia lehetőséget biztosított arra, hogy a kutatóműhely doktorandusz hallgató tagjai is ismertethessék tudományos kutatási eredményeiket a választási és képviseleti jog területén, így szót kapott Cservákné Lajos Edina (KRE, PhD hallgató) és Magyar Áron (NKE, PhD hallgató) is. A konferencia zárásaként Téglási András, a kutatóműhely vezetője szakmai előadásában összegezte a választójog aktuális alkotmányjogi kérdéseit a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztásokkal összefüggésben, végül megköszönte a konferencia résztvevőinek, a kutatóműhely tagjainak az aznapi és az egész éves szakmai közreműködést, kifejezve azt a reményét, hogy a Választás és Képviselet Kutatóműhely a jövőben is az eddigiekhez hasonlóan hiánypótló módon fogja vizsgálni a választás és képviselet legaktuálisabb kérdéseit.

 

Szöveg: Téglási András

Fotó: Szilágyi Dénes