Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére

A Pongrácz Alex által szerkesztett, a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére: Ut vocatio scientia című ünnepi kötetben olvasható tanulmányok szerzői Cs. Kiss Lajos jogász, szociológus, filozófus professzort köszöntik 65. születésnapja és tudományos egyetemi oktatói pályafutása több mint négy évtizedes jubileuma alkalmából.

„Cs. Kiss Lajos 2014 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar létezésének egyik tartópillére – hangsúlyozta köszöntőjében Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fejlesztési rektorhelyettese a kötet bemutatóján a Ludovika Szárnyépület John Lukacs Társalgójában június 1-jén.

„Az ÁNTK létezésének egyik alapja ugyanis az államtani és az államelméleti hagyomány. A Cs. Kiss Lajos által vezetett, szervezett állam és kormányzáselméleti alapkutatások egyrészt a közszolgálat egyetemi szintű oktatásának és kutatásának tudományos recepcióját alapozzák meg, másrészt ébren tartják az államtudományi diskurzust, amely nélkül államtudományról és Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karról sem beszélhetnénk” – tette hozzá Kis Norbert az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékének (KKT) szervezésében megvalósult eseményen.

Szigeti Péter, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Cs. Kiss Lajos tudományos munkásságát méltatva elmondta, a professzor munkabírása és a tudomány iránti alázata „szerkesztői szenvedélyben is kibontakozott, amellyel jelentős gondolkodók hazai recepcióját segítette elő”.

Kaiser Tamás, az NKE ÁNTK tudományos dékánhelyettese, az ÁNTK KKT tanszékvezetője úgy fogalmazott: Cs. Kiss Lajos professzor mind kezdeményezéseivel, mind műveivel  méltán vívta ki kollégái, barátai, tanítványai és az olvasói megbecsülését. A kötet kapcsán úgy fogalmazott: „Rendkívül színes, változatos, több tudományterület, sőt azok alterületeinek a mozaikja, amely kifejezi azt a pályatársi környezetet és azt a szellemi közeget, amelyben Cs. Kiss Lajos él és dolgozik.”

„[…] csak vágyakozni és várakozni nem elegendő, másképp kell tennünk: munkához látni s megfelelni »napjaink követelményének« – emberileg és szakmailag egyaránt” – ezzel, a kötetben is olvasható Max Weber idézettel emelte ki laudációjában Pongrácz Alex, az NKE ÁNTK KKT adjunktusa, hogy Cs. Kiss Lajos emberileg és szakmailag is megfelel e törekvéseknek.  

Cs. Kiss Lajos, az NKE ÁNTK KKT kutatóprofesszora az esemény zárásaként köszönetet mondott a kötet létrejöttéért és az abban szereplő tanulmányok szerzőinek, valamint külön köszönetét fejezte ki Patyi András korábbi NKE rektornak, hogy lehetővé tette számára az NKE-n való oktatást, mert „ezzel döntő mértékben megváltoztatta” az életét. 

Cs. Kiss Lajos állam- és jogtudományi oklevelét 1979-ben, szociológia és filozófia szakos diplomáit 1984-ben vette át; 1997-ben a filozófiai tudomány kandidátusa, 2004-ben az állam- és jogtudományok habilitált doktora lett, 2006-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. A jogász, szociológus és filozófus végzettségű ünnepelt sokoldalúságát, mondhatni, „reneszánsz ember” mivoltát jelzi, hogy 1979-ben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése jóvoltából szerkesztői képesítést is szerzett. Kutatási tevékenysége több tudományágra is kiterjed: az államelmélet mellett a társadalomelmélet, a tudásszociológia, a politikafilozófia, valamint a jogfilozófia élénk és aktív művelője. Kiterjedt kutatásokat folytatott Georg Jellinek, Max Weber, Mannheim Károly, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Edmund Husserl, illetve Horváth Barna munkásságával összefüggésben. Carl Schmitt számos alapvetőnek számító állam- és politikaelméleti munkáját ő fordította magyar nyelvre.

Tevékenysége több hazai felsőoktatási intézményhez kapcsolódott, illetve kapcsolódik: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karához (1980 és 1985 között tanársegéd, 1985 és 1997 között adjunktus, 1997 és 2005 között egyetemi docens, 2006 és 2013 között egyetemi tanár, 2009 és 2013 között a Filozófiai Tanszék vezetője), a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karához (1996 és 2014 között), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi Karához (2014-től napjainkig).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, majd a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, később pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában is komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a gondjaira bízott doktoranduszok tudományos szemléletmódját aktívan formálja. Mindeme tevékenysége mellett több szakmai és közéleti szervezet tevékenységében is részt vállalt: a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete mellett a Magyar Politikatudományi Társaság, valamint a Német–Magyar Filozófiai Társaság is tagjainak sorában tudhatja. A 2009-ben debütált Jog – Állam – Politika című folyóirat alapító főszerkesztője, majd szerkesztőbizottsági tagja; emellett 2002 és 2014 között a Világosság című orgánumot is szerkesztette. A Jogi Kari Konferenciák kiadványai mellett több sorozatot is gondoz: a Horváth Barna-életműkiadás mellett a Ludovika Egyetemi Kiadóhoz kötődő Államértelmezések című könyvsorozat sorozatszerkesztője. Cs. Kiss Lajos több kolléga bevonásával koordinálta-koordinálja az NKE-n zajló állam- és társadalomelméleti alapkutatást; ennek égisze alatt több állam- és társadalomelméleti konferenciát is szervezett.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: Cs. Kiss Lajos