Halmai Péter és Kiss György az MTA új rendes tagjai

Az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén megválasztotta az MTA új akadémikus tagjait. A május 3-án megválasztott tizenhat új rendes tag között szerepel Halmai Péter és Kiss György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatói.

Halmai Péter, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára 2015-től oktatója az Egyetemnek. 2017 novemberéig az NKE NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszékét vezette, majd egy éven át volt a Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet alapító igazgatója. 2016 óta az MTA levelező tagja. 2017 májusától az MTA Doktori Tanácsának tagja, júniusától pedig az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnökhelyettese, 2021-től az MTA GMB elnöke. Az Európai Közösségi Tanulmányok Társasága Magyarország (ECSA Hungary) elnöke, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagja, a Külgazdaság szerkesztő bizottságának elnöke, az Acta Oeconomica és a Central European Review of Economics and Finance Tudományos Testületének tagja. Munkáját számos díjjal ismerték el: a többi között megkapta a Széchenyi Díjat, az Akadémiai Díjat, a Jean Monnet Professzor címet, valamint az MTA előterjesztése alapján Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben is részesült.

Szűkebb szakterülete a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia, az európai integráció gazdaságtana és az összehasonlító gazdaságtan. Kiemelkedő tudományos eredményeket ért el, iskolateremtő az európai integráció közgazdaságtanában. Levelező taggá választása óta ötvenegy publikációja jelent meg: két önálló kötet, számos magyar és angol nyelvű könyvrészlet és folyóiratcikk. Tudományos munkássága döntően az európai makroökonómia témaköreire (konvergencia és felzárkózás; gazdasági reziliencia; növekedési potenciál és modell; integrációs bonum vs. dezintegrációs damnum; strukturális reformok; differenciált integráció) összpontosult. Legutóbbi könyvében – amely az integrációelméletet ismét a főáramú közgazdaságtan keretei közé illesztette – kidolgozta a mélyintegráció átfogó elméletét és annak keretében a mélyintegráció-paradigmát.

Kiss György 2015-től az NKE oktatója, 2018-tól az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője. 2016 óta az MTA levelező tagja. Szakterülete az európai munkajog, a magánjog és a munkajog kapcsolata, továbbá az összehasonlító közszolgálati jog. Legújabb kutatási témája a munkaszerződés értelmezése az általános szerződési jog rendszerében.

2016 óta két monográfia, két tankönyv szerzője és szerkesztője, hat idegen nyelvű közleménye jelent meg külföldi szerkesztésű és kiadású monográfiákban, tanulmánykötetekben, további két tanulmányt publikált külföldi szerkesztésű és kiadású tudományos folyóiratokban. 2012 óta vezeti az MTA-PTE Összehasonlító Munkajogi Kutatócsoportot, több hazai tudományos folyóirat főszerkesztője, szerkesztőbizottsági elnöke, tagja, a European Law Journal corresponding board tagja. A Magyar Munkajogi Társaság elnöke (2017–2020), a Magyarországi Humboldt Egyesület tagja, a European Labour Law Network tagja (2005–). Akadémiai Díjban (2013), Pro Iure Laboris (2013) és Magyary Zoltán-díjban (2016) részesült.

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat. Az Akadémia Alapszabálya szerint rendes taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

 

Szöveg: Sallai Zsófia, MTA