NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Hallgatóknak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi feltételek vonatkoznak, kivéve az államtudományi osztatlan mesterképzési szak és a mesterképzési szakok esetében. Az államtudományi osztatlan mesterképzésnél pályaalkalmassági, a mesterképzési szakokon motivációs beszélgetés van, amelyeken jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát, a diploma jövőbeni hasznosulási lehetőségét vizsgálja a bizottság.

 A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támogatott formában, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés keretében folytatja tanulmányait.

 

NYELVI KÖVETELMÉNYEK

A oklevél megszerzéséhez szükséges idegennyelvi kritériumok képzésenként eltérőek.

 

ISKOLAI TANULÁS ÉS PÁLYASEGÍTÉS

A tanszéki tudományos munka keretében szerveződő diákkörök és szakkollégiumok mellett hallgatói mentori program is segíti a tanulást. Az alapképzési szakon tíz hét, a mesterképzési szakon hat hét, az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon pedig tizenkét hét kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet a hallgatók elsősorban állami, azon belül államigazgatási vagy önkormányzati szerveknél tölthetnek el.

Az egyetem szakmai együttműködési kapcsolatot tart fenn minisztériumokkal, kormány- és járási hivatalokkal, önkormányzatokkal, illetve más kiemelt államhatalmi és államigazgatási intézményekkel (Országgyűlés, Nemzeti Választási Bizottság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, bíróságok, ügyészségek), amely a végzett hallgatók államigazgatási térbe történő integrációját segíti. A karriertámogatás célja, hogy a hallgatók számára szakmai gyakorlati helyet, munkalehetőséget és egyéb elhelyezkedési lehetőségeket kutasson fel a hazai munkaerőpiacon. A szakmai gyakorlat külföldön történő teljesítésére pedig a karon különféle mobilitási programok (például az Erasmus-program) is elérhetők.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységet folytat, amelybe bárki bekapcsolódhat. A kétévente megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián a hallgatók rendszerint kiváló eredményeket érnek el. Az egyetemen több szakkollégium is működik, amelyek szellemi és közösségi műhelyként segítik az elhivatott és motivált hallgatók fejlődését. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon ezt a szerepet az Ostrakon és a Magyary Zoltán szakkollégiumok töltik be.

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A magyar közigazgatásban felsőfokú végzettséggel rendelkezők közel egyharmada az ÁNTK-n, illetve jogelőd intézményeiben szerzett diplomát. Ez azt bizonyítja, hogy a közigazgatás-szervező képzés jó esélyeket kínál a munkaerőpiacon. Az itt végzett hallgatók elsősorban az államigazgatásban (minisztériumok, megyei kormányhivatalok, járási hivatalok, költségvetési szervek) és az önkormányzati igazgatásban helyezkedhetnek el többnyire. Sokan a szakmai gyakorlatot biztosító szervnél kapnak állást. A közigazgatási mesterképzési szakon végzett hallgatók elhelyezkedési aránya megközelíti a száz százalékot. Az újonnan induló államtudományi mesterszakon végzettek számára az állami intézményi és gazdasági szféra egyaránt biztos elhelyezkedési lehetőséget teremt a jövőre nézve.

A közigazgatás hosszú távú karriert biztosíthat a végzettek számára, jogszabályok által garantált előmeneteli lehetőséggel, kiszámítható életpályával.

 

HALLGATÓI ÉLET

Az NKE hallgatói önkormányzatai révén számos eseménnyel színesíti a hallgatók mindennapjait. A nagy hagyománnyal rendelkező rendezvények (mint a gólyatábor és a gólyabál) mellett ide tartozik a végzős hallgatók gyűrűavató bálja vagy a csak az

NKE-re jellemző , a hivatásrendek közötti integrációt erősítő programok. A fentieken túl évente rendeznek többek között ún. kollégiumi hetet, sportnapot, gasztronómiai, kultúra- és vetélkedőnapot, de épp így képviselteti magát a tudományos élet is: a hallgatók délutánjait egész évben – az intézetek, a TDK-k és a szakkollégiumok szervezésében megvalósuló – konferenciák és különböző meghívott előadók prezentációi teszik színesebbé.

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar hallgatói önkormányzata (HÖK) a legnagyobb létszámmal rendelkező hallgatói érdekképviseleti szerv az egyetemen, amely nagy múltra tekint vissza. A HÖK meghatározó szerepet játszik az egyetemi hallgatói közösség formálásában; a hagyományos rendezvények mellett más módon is igyekszik gondtalanná tenni a hallgatók egyetemi éveit.

A kiterjedt ösztöndíjrendszernek köszönhetően a kar hallgatói szociális helyzetük, kimagasló tanulmányi eredményeik vagy közösségi tevékenységük alapján pályázhatnak támogatásokra. Ezen feladatok mellett kiemelkedő jelentőségű a tanulmányokkal kapcsolatos hallgatói kérdések megválaszolása, a felmerülő problémák megoldásában való közreműködés.

A HÖK bizottsági struktúrája a hallgatókat érintő összes témakört lefedi. Feladatuk még a különböző kari és egyetemi szintű szabályzatokkal kapcsolatos véleményezés, valamint a kari és egyetemi hallgatói képviselet biztosítása. Az ősz folyamán, a HÖK-választásokon bármely hallgató jelentkezhet választmányi tagnak.