Államtudományi osztatlan mesterképzési szak 2020-tól

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

 

SZAKFELELŐS: Prof. Dr. Kiss György

 

1.  A mesterképzési szak megnevezése: államtudományi (Science of Public Governance)

2.  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master, rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: okleveles államtudományi mester

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master in Public Governance

Az oklevél doktori cím (dr. rer. pol.) használatára jogosít.

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, államtudományi és közigazgatási

4.  A képzési idő félévekben: 10 félév

5.  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 30

kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 0312

7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes,

- a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő,

- a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi, magánjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő,

- az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,

- az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó,

- az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági, technológiai és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.

 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Az okleveles államtudományi mester

a) tudása

- Behatóan ismeri a magyar állam szervezetrendszerét, működését, a magyar állam történeti alakulását, a magyar és egyetemes állam-, jog- és közigazgatás-történet meghatározó korszakait, valamint jelenkori működését és főbb tendenciáit, az állammal kapcsolatban az évezredek folyamán kialakított átfogó elméleteket, a magyar állam működésére ható regionális és globális hatásokat.

- Behatóan ismeri a magyar állam szervezetét, közigazgatási rendszerét és magánjogi vonatkozásait, érti annak működését, szervezési elveit.

- Megfelelő áttekintéssel rendelkezik az állammal kapcsolatos komplex tudnivalók szintetizálására.

- Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az állam gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseit, nemzetközi és regionális mozgásterét illetően.

- Átlátja a magyar állam komplex szervezetrendszerének tagozódását.

- Tájékozott az államban érvényesülő fontos mechanizmusokat illetően.

- Tisztában van az államot érő behatásokkal és az állam hatékony működésével szemben támasztott követelményekkel.

- Összefüggéseiben is képes értelmezni az államra ható folyamatokat.

- Birtokában van az állam magas szintű feladatait ellátni képes tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői ismereteknek.

- Rendszerszinten ismeri az állam feladataival, szervezetével és működésével kapcsolatos legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.

b) képességei

- Képes arra, hogy a kellő szakmai elhivatottság birtokában és a közszolgálati életpályán elvárt szakmai és emberi standardok szerint szolgálja a közjót és a köz érdekét.

- Szakmai felkészültsége alapján rendszerszinten képes tervezési, stratégiai, elemzési és vezetési feladatokat ellátni.

- Képes a kormányzati modellek és technikák szakszerű és komplex megközelítésére.

- A közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést szakszerűen és rutinszerű módon képes segíteni.

- Képes tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatokkal összefüggő folyamatokban és döntésekben részt venni.

- Képes a különböző problémák interdiszciplináris kezelésére és az államtudományi felfogást jellemző szintézis megteremtésére.

c) attitűdje

- Átfogó társadalomtudományi, jogtudományi, gazdaságtudományi és politikatudományi gondolkodás- és szemléletmódot képvisel.

- Nyitott, fogékony és érdeklődő a XXI. század államára ható komplex globális és regionális hatások társadalmi, politikai és gazdasági szempontú elemzése és kezelése iránt.

- Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására.

- Kritikus a századunkat alakító folyamatokkal szemben.

- Hitelesen képviseli az állam működtetéséhez szükséges és az egész államrezonra ható, valamint a közérdeket kifejező szemléletmódot.

- Fontosnak tartja, hogy a köz szolgálata érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtson.

- Megfelelő problémafelismerő és -kezelő képességekkel bír.

- Hatékonyan képviseli az európai demokratikus jogállamisággal konform nemzeti értékeket.

- Támogatja a hatékony közpolitikai stratégiai tervezést.

- Szem előtt tartja a mindenkori közjót és közérdeket. Együttműködik másokkal a problémamegoldásban.

d) autonómiája és felelőssége

- Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó munka következményei iránt.

- Felelősséget vállal az általa végzett munkáért.

- A megfelelő irányítás mellett képes átfogó és komplex feladatok önálló végzésére.

- Önellenőrzésre képes.

- Javaslatokat tesz.

- Mások munkáját értékeli.

- Támogatja a szervezeti egység beosztottjait a munkájukban.

- Felügyeli a folyamatokat, megfelelő kontrollt gyakorol a beosztottak tevékenysége felett.

- Jelentős mértékű önállósággal végzi az átfogó és speciális közigazgatási kérdések, feladatok végig gondolását és a megfelelő források alapján történő kidolgozását.

- Kialakított szakmai véleményét, álláspontját előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.

- Önállóan tervezi meg és végzi a közigazgatási ügykörben felmerülő specifikus tevékenységeket.

- Új, komplex ismereteket igénylő helyzetekben is felelősséget vállal a döntések környezeti, társadalmi és államigazgatási hatásaiért.

- Bekapcsolódik az állammal, illetve a közigazgatással kapcsolatos kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportokban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja az állammal és a közigazgatással, valamint a szakspecifikus ágazati igazgatási területekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

- Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban az államtudományi módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- közigazgatástudomány 70-90 kredit,

- jogtudomány 75-95 kredit,

- gazdálkodástudomány 30-50 kredit,

- társadalomtudomány 30-50 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A hallgató számára közszolgálati szakmai gyakorlat teljesítése a szak tantervében kritériumkövetelményként előírható.