Államtudományi osztatlan mesterképzési szak 2017-től

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

SZAKFELELŐS: Prof. Dr. Kiss György

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: államtudományi (Science of Public Governance)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítése: MA)

–    szakképzettség: okleveles államtudományi mester

–    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master in Public Governance

Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. rerum politicarum

3. Képzési terület: államtudományi

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási

5. A képzési idő félévekben: 10 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 80–110 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 115–130 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–50 kredit

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja

 • az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes,
 • a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő,
 • a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő,
 • az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,
 • az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó,
 • az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.

a)    A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit,
 • a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit,
 • a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit,
 • a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait,
 • az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását,
 • a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását,
 • a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát,
 • a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait,
 • a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdéseit,
 • a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggéseit,
 • a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatait,
 • az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitását, jogi és közpolitikai korrelációit,
 • a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi tapasztalatait.

b)    A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a közérdek, a közszolgálati értékrend érvényesítése érdekében az állami feladatokat komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni,
 • magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatok ellátására,
 • a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni,
 • a kormányzati modelleket, technikákat alkalmazni,
 • az államszervezet, az állami működés hatékony változásmenedzsmentjére,
 • az állami működést összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is tervezni és szervezni,
 • az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezőket komplexen értékelni.

c)    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
 • nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
 • jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,
 • konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
 • problémafelismerő, elemző és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására,
 • empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1.    Alapozó ismeretek: 80–110 kredit

 • Államtan
 • Államtörténet, közigazgatás-történet
 • Politikaelmélet és politikatörténet
 • Alkotmánytani alapok
 • Jogi fogalomrendszer, jogi logika-dogmatika
 • Az állami igazgatás: általános közigazgatási ismeretek
 • Szervezés- és vezetéstan
 • Rendszerelmélet, folyamatmenedzsment
 • Közgazdasági alapismeretek
 • Közpénzügyi alapismeretek
 • Társadalomelmélet, statisztika
 • Pszichológia

8.2.    A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115–130 kredit

 • A magyar állam közhatalmi alapintézményei
 • A magyar állam és az alkotmányosság
 • A magyar állam és a törvényesség: az igazságszolgáltatás rendszere és joga
 • Kormányzástan: modellek, rendszertan
 • A magyar állam kormányzása
 • Szabályozás, kodifikáció
 • Az állami szakpolitikai tervezés és rendszertana
 • Az állam működésének hatáselemzése
 • Magyar szakigazgatási rendszerek működése
 • Közpénzügytan
 • Magyar államháztartástan és pénzügyi jog
 • Gazdaságpolitika, a magyar gazdaság jogi szabályozása
 • A magyar közigazgatás szervezete és működése
 • A magyar közigazgatás eljárásrendje, közigazgatási bíráskodás
 • A magyar közigazgatás joga
 • Elektronikus közszolgáltatások
 • Önkormányzás és önkormányzatok
 • Közmenedzsment
 • A magyar közszolgálati humánpolitika, közszolgálati jog
 • Nemzetközi közjog és nemzetközi kapcsolatok
 • Az Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái
 • Az Európai Unió jogrendszere

8.3.    A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: differenciált szakmai ismeretek: 30–50 kredit

 • A magyar állam honvédelmi és biztonságpolitikai funkciója
 • A magyar állam büntetőpolitikája és rendészeti funkciója
 • Az egyes ágazati szakpolitikák elemzése
 • A magyar tagállami kapcsolatrendszer az Európai Unióban
 • A magyar állam nemzetközi kapcsolatai
 • Közszolgálati kommunikáció
 • Regionális tanulmányok
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
 • Európai uniós pénzügytani ismeretek
 • Támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek
 • Szaknyelvi ismeretek.

9.  A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A magyar államigazgatásban vagy az Európai Unió intézményében teljesített 12 hetes igazgatási vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.