Közigazgatási mesterképzési szak 2018/2019. tanévtől

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

SZAKFELELŐS: Dr. Peres Zsuzsanna

 

1.    A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration)

2.    A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

–    választható szakirányok:

a)    közigazgatás-tudományi szakirány;

b)    közigazgatási vezető szakirány;

c)    európai és nemzetközi közigazgatási szakirány;

–    választható szakirányok angol nyelvű megjelölése:

a)    Specialisation in Administrative Science;

b)    Specialisation in Public Management;

c)    Specialisation in European and International Administration;

–    szakképzettség:

a)    okleveles közigazgatási szakértő, közigazgatás-tudományi szakirányon;

b)    okleveles közigazgatási szakértő, közigazgatási vezető szakirányon;

c)    okleveles közigazgatási szakértő, európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon;

–    szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

a)    Expert of Public Administration with Specialisation in Administrative Science;

b)    Expert of Public Administration with Specialisation in Public Management;

c)    Expert of Public Administration with Specialisation in European and International Administration.

3.    Képzési terület: államtudományi

4.    Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási

5.    A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

5.1.    Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező és közigazgatás-szervező alapképzési szak, a közigazgatás-szervező alapképzési szak, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.

5.2.    A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai, továbbá az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai.

5.3.    A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

6.    A képzési idő félévekben: 4 félév

7.    A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7.1.    Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit

7.2.    A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–60 kredit

7.3.    A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30–35 kredit

7.4.    A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

7.5.    A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit

7.6.    A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve

8.    A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására.

Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

8.1.    A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

–    a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait,

–    a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét,

–    a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát,

–    a kormányzati rendszereket,

–    a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát,

–    a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait,

–    a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét,

–    a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit,

–    a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és működését,

–    a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás modelljeit és hazai működését,

–    a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit,

–    a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrás-menedzsment eszközeit.

8.2.    A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

–    stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére,

–    közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,

–    irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására,

–    modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására,

–    szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,

–    konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,

–    informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,

–    közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,

–    jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak megszervezésére,

–    közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására,

–    költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és ellenőrzésére,

–    nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,

–    az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására.

8.3.    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

–    kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,

–    nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,

–    jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,

–    konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,

–    problémafelismerő, elemző és megoldó készség,

–    önálló munkavégzésre való alkalmasság,

–    intuíció és módszeresség,

–    információ feldolgozási képesség,

–    a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

–    elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

–    igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,

–    alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására,

–    egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség,

–    empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.

9.    A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

9.1.    Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15–25 kredit

–    közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek,

–    közigazgatás-tudomány alapjai,

–    állam- és jogelméleti ismeretek,

–    nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek,

–    közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek,

–    összehasonlító közpolitika és közjog.

9.2.    A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40–60 kredit

–    összehasonlító közigazgatás,

–    költségvetési jogi és államháztartási ismeretek,

–    gazdasági közigazgatási ismeretek,

–    civil jogi ismeretek a közigazgatásban,

–    közigazgatási menedzsment ismeretek,

–    közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek,

–    hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek,

–    közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és integritás,

–    közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is,

–    nemzetközi és európai uniós ismeretek.

9.3.    A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30–35 kredit differenciált szakmai ismeretek (szakirányok szerint)

a)    közigazgatás-tudományi szakirány

–    az állam társadalomelmélete,

–    közpolitikai elemzés,

–    alkotmányelméleti ismeretek,

–    alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás,

–    hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet,

–    állami pénzügyek elmélete,

–    kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek,

–    publikációs és szerkesztési ismeretek,

–    szaknyelvi ismeretek.

b)    közigazgatási vezető szakirány

–    stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek,

–    döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek,

–    vezetői kommunikáció,

–    vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiségfejlesztés,

–    ágazatirányítás,

–    szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás,

–    pénzügyi kormányzási ismeretek,

–    szaknyelvi ismeretek.

c)    európai és nemzetközi közigazgatási szakirány

–    a közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,

–    az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,

–    európai uniós jogharmonizációs ismeretek,

–    az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,

–    nemzetközi biztonságpolitika,

–    az emberi jogok nemzetközi védelme,

–    gazdasági integrációs tanulmányok,

–    szaknyelvi ismeretek.

9.4.    Diplomamunka: 10 kredit

10.    A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.

11.    Idegennyelvi követelmények:

A közigazgatás-tudományi szakirányon, valamint a közigazgatási vezető szakirányon a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges. Az európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon a mesterfokozat megszerzéséhez felsőfokú (C1) komplex közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.

12.    A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

–    társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),

–    állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),

–    általános (köz)igazgatási ismeretek,

–    közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),

–    szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),

–    pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),

–    közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),

–    menedzsment ismeretek,

–    nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),

–    kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),

–    informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),

–    vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.