Közigazgatási mesterképzési szak 2013/2014. tanévig

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

SZAKFELELŐS: Dr. Peres Zsuzsanna

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles közigazgatási menedzser 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Expert 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 65-90 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 % a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan igazgatási szakemberek képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok és a jog alapjainak, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer alapvető intézményei és szervezetei működésének, gazdálkodásának, emberi jogok ismeretének, valamint a közigazgatáshoz kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében, közigazgatási kultúrájuk alapján alkalmasak a központi, területi és helyi közigazgatás szerveiben vezetői és magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, döntés-előkészítő és szervezési-igazgatási feladatok ellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a társadalompolitika, közpolitika és szociálpolitika alapvető ismereteit,
 • a nemzetközi kapcsolatok elméletét és történetét,
 • a modern államra vonatkozó elméleteket,
 • összehasonló alkotmányjogi ismereteket,
 • az európai államok kormányzásának történetét,
 • a fejlett polgári demokráciák önkormányzati modelljeit,
 • a közigazgatással foglalkozó tudományok elméleti alapvetéseivel kapcsolatos ismereteket,
 • a közigazgatási jogviszonyokat, a közigazgatási aktusokat, a közigazgatási hatásköröket, a közigazgatási eljárási szabályokat, a közigazgatás személyi állományát érintő jogi és etikai szabályokat,
 • a jogpolitika, a jogalkotástan, a jogszabály-szerkesztés alapvető ismereteit,
 • a közigazgatás gazdaságigazgatási szerepvállalásának elméletét és gyakorlatát,
 • a közigazgatási bíráskodás elméletét és gyakorlatát,
 • az európai közigazgatási büntetőjogi (anyagi jogi és eljárásjogi) ismereteket,
 • kereskedelmi jogi, társasági jogi, versenyjogi ismereteket,
 • közpénzügyi, államháztartási ismereteket, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi ismereteit,
 • nemzetközi pénzügyi piaci, pénzügyi jogi és az Európai Unió pénzügyi rendszerére vonatkozó ismereteket,
 • a modern szervezetelméleti tudományos megközelítéseket; a csoportdinamika elméletét, gyakorlati módszereit; a szervezeti kultúra működését, hatásait,
 • közigazgatási szervezési-vezetési menedzsment, közigazgatási technológiai, mobil elektronikus igazgatásszervezési ismereteket,
 • európai integrációs és közösségi politikai, valamint a nemzetközi migrációval összefüggő ismereteket;
 • társadalmak közötti, illetve saját társadalmi struktúrák közötti kommunikációs ismereteket,
 • közigazgatási adatbáziskezelési, dokumentumkezelési és informatikai védelmi ismereteket,
 • közigazgatási szaknyelvi ismereteket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • stratégiai gondolkodásra,
 • döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern szervezési technikák alkalmazására,
 • szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
 • konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
 • informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
 • közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,
 • központi közigazgatásban jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására,
 • közszolgálati, humánpolitikai feladatok irányítására és végrehajtására,
 • költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésre,
 • nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
 • az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására,
 • a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására, információk hasznosításra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
 • kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
 • jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • intuíció és módszeresség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására,
 • egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség,
 • empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök :

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz  szükséges alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit  - közigazgatáselmélet, európai közigazgatás- és alkotmánytörténet. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 65-90 kredit  - összehasonlító alkotmányjog, államtan, jogalkotástan, önkormányzati modellek, közpolitika, gazdaság és közigazgatás, gazdasági jog, közpénzügytan, EU közpénzügyek, EU jogrendszere, nemzetközi kapcsolatok elmélete és története, adatbázis-kezelés, informatikai védelem a közigazgatástan, elektronikus és mobil igazgatásszervezés, dokumentumkezelés és tájékoztatórendszerek a közigazgatásban, társadalmi és kultúraközi kommunikáció. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 10-12 kredit  - differenciált szakmai ismeretek:  közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek, szakigazgatási ismeretek, közigazgatási szakmenedzsment, közigazgatási informatikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 10 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyiközgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, informatikai alapismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.