Képzéseinkről

Tisztelt Érdeklődő!

A 2019. évi felvételi jelentkezéssel és a szakokkal kapcsolatos minden információt megtalál a www.felvi.hu oldalon várhatóan 2018. december végétől:

Közigazgatás-szervező alapszak

Közigazgatási mesterszak

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

Államtudományi osztatlan mesterszak

 

ALAPKÉPZÉS

SZAK NEVE: közigazgatás-szervező alapképzési szak

KÉPZÉSI TERÜLET: államtudományi

A KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

FINANSZÍROZÁSI FORMA: közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges képzés keretében, nappali vagy levelező munkarendben

A SZAKRÓL

Az közigazgatás-szervező a központi és a helyi közigazgatás különböző szintjein az általános közigazgatási szakembertől elvárt vezetői, szervezői és szolgáltatói feladatok ellátására alkalmas szakértő. A közigazgatási szervek kiszélesedő tevékenységi körükből adódóan ma már komoly jogi, szervezési, igazgatási és gazdasági tudásanyagot kívánnak meg. Az alapszakon végzettek ehhez a követelményhez igazodva alkalmasak közszolgálati, humánpolitikai feladatok ellátására, költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak elvégzésére, közigazgatási felügyeleti, ellenőrzési és rendészeti feladatok ellátására, ismerik és alkalmazni tudják a közigazgatási informatikai és elektronikus kommunikációs rendszereket, felkészültek szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására.

A közigazgatás-szervező szakon tanulmányaikat folytatók kettő szakirány közül választhatnak:

  • általános igazgatási szakirány
  • nemzetközi közigazgatás szakirány
  • adóigazgatási szakirány

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzettekre akár a helyi, akár a központi közigazgatási intézményekben, tehát például önkormányzatoknál, költségvetési szerveknél vár munka. de egyéb területen  is képesek ellátni  szervezési, gazdálkodási vagy irányítási, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. A nemzetközi szakirányt végzettek nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni a hazai külügyi igazgatásban, az EU szerveinél vagy más nemzetközi szervezeteknél.

 

MESTERKÉPZÉS

SZAK NEVE: közigazgatási mesterképzési szak

KÉPZÉSI TERÜLET: államtudományi

A KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

FINANSZÍROZÁSI FORMA: közszolgálati ösztöndíjas levelező munkarendben

A SZAKRÓL

Az okleveles közigazgatási szakértők olyan igazgatási szakemberek, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok és a jog alapjainak, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer alapvető intézményei és szervezetei működésének, gazdálkodásának, emberi jogok ismeretének, valamint a közigazgatáshoz kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében, közigazgatási kultúrájuk alapján alkalmasak a központi, területi és helyi közigazgatás szerveiben vezetői és magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, döntés-előkészítő és szervezési-igazgatási feladatok ellátására.

A közigazgatási mesterképzési szakon tanulmányaikat folytatók három szakirány közül választhatnak:

  • közigazgatás-tudományi szakirány
  • közigazgatási vezető szakirány
  • európai és nemzetközi közigazgatási szakirány

Elhelyezkedési lehetőségek

Különösen a központi közigazgatási szerveknél, valamint dekoncentrált szerveknél. A közigazgatás valamennyi szintjén és szervtípusánál, egyéb közszolgálati szerveknél (intézmények, fegyveres és rendvédelmi szervek) és nemzetközi szerveknél, továbbá olyan gazdasági társaságoknál és non-profit intézményeknél, melyek kapcsolatban állnak közigazgatási szervekkel. A végzettek elhelyezkedhetnek az EU intézményeiben, nemzetközi szervezeteknél, külkapcsolatokat gondozó szervezeteknél, a közszolgáltatások megszervezésében érdekelt, külföldön is tevékenykedő vállalatainknál, az EU szervezeteihez kapcsolódó belföldi szervezeteknél.

 

SZAK NEVE: közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak

KÉPZÉSI TERÜLET: gazdasági

A KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

FINANSZÍROZÁSI FORMA: közszolgálati ösztöndíjas, nappali vagy levelező munkarendben

A gazdaságtudományi képzési területen alapított Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területek szakember-utánpótlását.

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást érintő témaköröket.

A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mesterképzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzésein végzettséggel rendelkezőket várjuk.

 

OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS

SZAK NEVE: államtudományi osztatlan mesterképzési szak

KÉPZÉSI TERÜLET: államtudományi

A KÉPZÉSI IDŐ: 10 félév

FINANSZÍROZÁSI FORMA: közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges képzés keretében, nappali vagy levelező munkarendben

A SZAKRÓL

Célja az állam és a kormányzás átfogó tudásanyagával öt éves osztatlan képzésben felkészítést adni a professzionális állami vezetői karrierre. Minden egyetemi képzés meghatározott ismeretek átfogó halmaza, amelyeknél a képzés és a végzettség neve jelzi a legfontosabb tudást. Az államtudományi mesterszak elsősorban államtudománnyal foglalkozik, de jelentős jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi ismeretet, rendszerismeretet, infokommunikációs ismeretet, közigazgatástant is tartalmaz. Magas óraszámban biztosítjuk a gyakorlati felkészítést hallgatóink számára, de az osztatlan képzés megteremti a lehetőségét annak is, hogy a kiemelt témák tudományos elemzésének képességét is átadjuk. A tantárgyak elosztásánál kiemelt cél volt, hogy az ismeretek egymásra épüljenek és a jellemzően egy, másfél éves tárgyakkal a hallgatóknak kiegyenlített legyen a teherelosztása. Emellett külön figyelem irányul a vezetői készségek kialakítására, fejlesztésére és a hallgatók pszichológiai felkészítésére.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterszak arra készíti fel végzetteinket, hogy alapjaiban ismerjék meg azt, amit az állam nemzeti, európai és nemzetközi keretekben jelent, ugyanakkor ne csak ismerjék, hanem képesek legyenek bármelyik ágazatában tervezési, stratégiai, elemzési, jogi és vezetői feladatok ellátására. A képzés követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók a döntéshozatali mechanizmus legfelsőbb szintjein dolgozhatnak. Átfogó tudásuk az igazgatás bármely területén hasznosítható, ugyanakkor képesek lesznek arra is, hogy a politikai döntéshozók munkáját a legmagasabb szinten segítsék. Ez az egyetlen képzés hazánkban, amely közvetlen képesítést ad vezetői beosztásra az állami tisztviselői rendszerben.

 

RÉSZISMERETI KÉPZÉS

A képzés nem indul.