Nemzetközi igazgatási alapképzési szak 2015-től

Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói feladatokat hatékonyan ellátni, nemzetközi szervezetekben menedzseri feladatokat végezni.

Ennek érdekében a képzés fontos sarokpillére a kompetenciaalapú oktatás, amelyben a hallgatók nem csupán lexikális tudást szereznek, hanem a gyakorlati ismeretek elsajátítása révén olyan készségeket, képességeket is megszereznek, amelyeket feladataik elvégzése, napi munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat egyenes ágon folytathatják a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzésen.

A nemzetközi igazgatás alapszak képzési és kimeneti követelményei 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján: 

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi igazgatási (International Public Management)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: nemzetközi közszolgálati menedzser
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Public Service Manager

3. Képzési terület: államtudományi

4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai közszolgálati

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit

       6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

       6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit

       6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

       6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói feladatokat hatékonyan ellátni, nemzetközi szervezetekben menedzseri feladatokat végezni.

7.1. Az alapszakon végzettek ismerik:

 • a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését,
 • a magyar államszervezet és közigazgatási szervezetrendszer felépítését, feladatait,
 • a nemzetközi közösség közjogi rendszerét, forrásait, elveit, alapvető dokumentumait,
 • az Európai Unió intézményrendszerének történetét, szervezetét, működését, hatásköreit,
 • az Európai Unió jogrendszerének forrásait, elveit, a jogalkotás és a jogérvényesítés folyamatát,
 • az Európai Unió szakpolitikáinak lényegét,
 • a nemzetközi biztonságpolitika intézményeit, prioritásait,
 • a nemzetközi szervezetek és államik kapcsolatrendszerét,
 • a magyar külpolitika rendszerváltás utáni történetét, a magyar diplomácia prioritásait, és a magyar külszolgálat működését,
 • a magyar és a régiós külgazdasági kapcsolatrendszert, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok főbb folyamatait,
 • a nemzetközi tárgyalások, a hivatalos kommunikáció és protokoll jellemzőit a közszolgálatban,
 • más kulturális és politikai régiók karakterét (alapvető országismeret), és interkulturális ismereteket,
 • a közszolgálati életpályák jellemzőit,
 • a magyar államháztartás és költségvetés rendszerét,
 • a közigazgatás információs rendszereit, az állami adatvagyon működését,
 • a közszolgálati szervek együttműködésének gyakorlati kérdéseit,
 • a közigazgatási, közszolgálati szaknyelvet.

7.2. Az alapszakon végzettek alkalmasak:

 • nemzetközi partnerkapcsolatokból, tagságokból, egyéb szervezeti kapcsolatokból következő kötelességek, feladatok, folyamatok értelmezésére, ezek beépítésére a közszolgálati szervezet döntési folyamataiba,
 • a nemzetközi kapcsolat kezelésében a munkakörből következő feladatok megfelelő képviseletére, a mandátum értelmezésére, a kapcsolat előnyeinek és kockázatainak felismerésére,
 • kormányzati, ágazati és szervezeti szintű stratégiák értelmezésére és végrehajtói szintű érvényesítésére,
 • közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
 • hatékony közszolgálati kommunikációra, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására,
 • érdemi feladatellátásra a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
 • a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
 • az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
 • a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
 • az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
 • alapozó ismeretek birtokában nemzetközi közszolgálati mestertanulmányok folytatására.

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

 • a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének tiszteletben tartása,
 • elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • információfeldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
 • csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
 • kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

       8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit

- alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek, - államszervezet, közigazgatási szervezetrendszer,

- államtani alapismeretek, - alkotmányjogi ismeretek,

- nemzetközi biztonságpolitika, - közszolgálati életpályák,

- államháztartási, költségvetési gazdálkodás,

- társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek, - közös közszolgálati gyakorlat,

- közgazdasági ismeretek,

- közpénzügyi alapismeretek,

- rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer, - hadelmélet és katonai műveletek,

- vezetés- és szervezéselmélet,

- általános politológiai ismeretek.

8.2. szakmai törzsanyag: 75-95 kredit - közpolitikai ismeretek,

- közigazgatástani és szervezési ismeretek, - nemzetközi közjogi alapismeretek,

- az Európai Unió intézményrendszere, az európai integráció története, - az Európai Unió jogrendszere és közpolitikái,

- nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, - magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,

- külgazdasági ismeretek, nemzetközi gazdasági kapcsolatok,

- nemzetközi tárgyalás, kommunikáció, protokoll a közszolgálatban, - közigazgatási informatika és információs rendszerismeret.

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit - közpolitika-elemzés, statisztika,

- szociális ellátórendszerek és szakpolitikák, - nemzetpolitika,

- regionális tanulmányok,

- nemzetközi üzleti jog alapjai,

- pályázatírási és közbeszerzési alapismeretek, - szaknyelvi ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat:

Az oklevél megszerzésének feltétele 10 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.