Nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Kifutó szak, 2013-ban indult utoljára!

 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi igazgatási (International Administration) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

- szakképzettség: nemzetközi igazgatásszervező (a szakirány megjelölésével) 

– választható szakirányok: nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása (International Institutional Administration, International Corporate Management) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Administration Manager 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

4. Képzési ág: közigazgatási 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan nemzetközi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a közigazgatási szervezetrendszerben, továbbá a nemzetközi nagyvállalatokon belüli nemzetközi vonatkozású döntések előkészítésére és végrehajtására, a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak szervezésére, európai uniós szervezetekben történő ügyintézésre, közigazgatásban igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők képesek: 

- igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére; 

- szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására nemzetközi intézményekben és nemzetközi nagyvállalatoknál. 

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők alkalmasak: 

- magas szintű nyelvtudás, tárgyalási és kommunikációs képességek birtokában a nemzetközi intézmények, az azokhoz kapcsolódó belföldi szervezetek, nemzetközi nagyvállalatok döntéseinek előkészítésére és végrehajtására; 

- közszolgálati, vállalati humánpolitikai feladatok ellátására. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

- alapozó ismeretek: 36-46 kredit 

társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek); 

- szakmai törzsanyag: 75-95 kredit 

igazgatástörténeti modul (alkotmány- és közigazgatástörténet); általános igazgatási modul (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási modul (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra); pénzügyi jogi és pénzügytani modul (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi modul; nemzetközi modul (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); európai uniós modul (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog); kommunikációs modul (idegen nyelvi ismeretek); 

- differenciált szakmai ismeretek: 27-45 kredit 

nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök. 

9. Szakmai gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből jogi és közigazgatási vagy közgazdasági államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.