Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2018/2019. tanévtől

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

SZAKFELELŐS: Dr. habil Budai Balázs Benjámin

1.  Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager)

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • választható szakirányok:

          a)   általános igazgatási;
          b)   nemzetközi közigazgatási;
          c)   adóigazgatási;

 • választható szakirányok angolul:

          a)   General Administration;
          b)   International Public Administration;
          c)   Tax Administration;

 • szakképzettség:

          a)   közigazgatás-szervező, általános igazgatási szakirányon;
          b)   közigazgatás-szervező, nemzetközi közigazgatási szakirányon;
          c)   közigazgatás-szervező, adóigazgatási szakirányon;

 • szakképzettség angolul:

          a)   Public Administration Manager with Specialisation in General Administration;
          b)   Public Administration Manager with Specialisation in International Public Administration;
          c)   Public Administration Manager with Specialisation in Tax Administration.

3.    Képzési terület: államtudományi

4.    Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási

5.    A képzési idő félévekben: 6 félév

6.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1.    Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2.    A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
6.3.    A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4.    A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5.    A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
6.6.    Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit

7.    Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.

7.1.    A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban

 • hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,
 • közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,
 • a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,
 • közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
 • közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,
 • alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok és feladatkataszterek követelményeihez,
 • az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) feladatokban történő részvételre,
 • szervezetszabályozási feladat ellátására,
 • szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,
 • személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,
 • közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,
 • hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint
 • a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.

7.2.    A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik

 • a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek szolgálatára,
 • gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát végezni,
 • elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatás-tudományi mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén a doktori tanulmányok megkezdését,
 • felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venni a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban,
 • szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.

7.3.    Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:

 • érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
 • a demokratikusan választott vezetők közhatalom gyakorlása során hozott döntéseinek önálló végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,
 • a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
 •  az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
 • a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
 • az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
 • szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.

8.    A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

8.1.    alapozó ismeretek: 20–40 kredit

 • alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
 • államtani alapismeretek,
 • alkotmányjogi ismeretek,
 • társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
 • közgazdasági ismeretek,
 • közpolitikai ismeretek,
 • közpénzügyi alapismeretek,
 • nemzetpolitika,
 • közigazgatástani ismeretek,
 • közigazgatás-szervezés,
 • rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • általános politológiai ismeretek.

8.2.    szakmai törzsanyag: 70–90 kredit

 • államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,
 • közfeladatok és közigazgatási funkciók,
 • közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,
 • a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,
 • közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,
 • közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,
 • közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humánerőforrás-gazdálkodás,
 • statisztikai ismeretek,
 • polgári jogi alapismeretek,
 • államháztartási, számviteli ismeretek,
 • nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,
 • katasztrófavédelmi ismeretek,
 • közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,
 • közigazgatási büntetőjog,
 • közszolgálati logisztika,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közös közszolgálati gyakorlat,
 • integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.

8.3.    differenciált szakmai ismeretek: 30–40 kredit

a)    általános igazgatási szakon:

 • alapjogvédelem a közszolgálatban,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),
 • e-közszolgálati ismeretek,
 • emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,
 • államháztartási ellenőrzési ismeretek,
 • szociálpszichológiai ismeretek,
 • támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

b)    nemzetközi közigazgatási szakirány:

 • nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái,
 • magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
 • Európai Unió jogrendszere,
 • külügyi igazgatási ismeretek,
 • emberi és kisebbségi jogok,
 • regionális tanulmányok,
 • nemzetközi és európai uniós pénzügytani ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

c)    adóigazgatási szakirány:

 • adó- és vámjogi alapismeretek,
 • adóztatási ismeretek, az adóztatás intézményi struktúrája,
 • nemzetközi és EU-s adójogi, adóztatási ismeretek,
 • adóellenőrzési alapismeretek,
 • szankciórendszer, jogorvoslat, jogérvényesítés,
 • szolgáltatás az adóigazgatásban, ügyfélkapcsolati alapismeretek,
 • e-közigazgatás, e-ügyintézés az adóigazgatásban,
 • adatok, adatfelhasználás, adatbiztonság és kockázatelemzés az adóigazgatásban,
 • szaknyelvi ismeretek.

9.    Szakmai gyakorlat: 10 kredit

Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat elvégzése.

10.    Idegennyelvi követelmények:

Az általános igazgatási és adóigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. A nemzetközi közigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.