Közigazgatás-szervező alapképzési szak

30/2014. (IV. 30.) KIM rendelet

Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2014/2015. tanév

1/2015. (I. 14.) MvM rendelet

Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2015/2016. tanév

SZAKFELELŐS: Dr. habil Budai Balázs Benjámin

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: közigazgatás-szervező
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Manager
 • választható szakirányok:
 1. általános igazgatási;
 2. nemzetközi közigazgatási;
 • választható szakirányok angolul:
 1. General Administration;
 2. International Public Administration;
 • szakirányhoz rendelt szakképzettség:
 1. közigazgatás-szervező általános igazgatási szakirányon;
 2. közigazgatás-szervező nemzetközi közigazgatási szakirányon;
 • szakirányhoz rendelt szakképzettség angolul:
 1. Public Administration Manager with Specialisation in General Administration;
 2. Public Administration Manager with Specialisation in International Public Administration.

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

4. Képzési ág: közigazgatási

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.

7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban

 • hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,
 • közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,
 • a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,
 • közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
 • közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,
 • alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok követelményeihez,
 • az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) feladatokban történő részvételre,
 • szervezetszabályozási feladat ellátására,
 • szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,
 • személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,
 • közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,
 • hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint
 • a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.

7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik

 • a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek szolgálatára,
 • gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát végezni,
 • elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatás-tudományi mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén a doktori tanulmányok megkezdését,
 • felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venni a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban,
 • szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.

7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:

 • érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
 • a demokratikusan választott vezetők - közhatalom gyakorlása során hozott - döntéseinek önálló végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,
 • a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
 • az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
 • a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
 • az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
 • szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit

 • alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
 • államtani alapismeretek,
 • alkotmányjogi ismeretek,
 • társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
 • közgazdasági ismeretek,
 • közpolitikai ismeretek,
 • közpénzügyi alapismeretek,
 • nemzetpolitika,
 • közigazgatás-tani ismeretek,
 • közigazgatás-szervezés,
 • rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • általános politológiai ismeretek.

8.2. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

 • államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,
 • közfeladatok és közigazgatási funkciók,
 • közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,
 • a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,
 • közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,
 • közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,
 • közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humán-erőforrásgazdálkodás,
 • statisztikai ismeretek,
 • polgári jogi alapismeretek,
 • államháztartási, számviteli ismeretek,
 • nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,
 • katasztrófavédelmi ismeretek,
 • közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,
 • közigazgatási büntetőjog,
 • közszolgálati logisztika,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közös közszolgálati gyakorlat,
 • integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit

a) általános igazgatási szakon:

 • alapjogvédelem a közszolgálatban,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),
 • e-közszolgálati ismeretek,
 • emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,
 • államháztartási ellenőrzési ismeretek,
 • szociálpszichológiai ismeretek,
 • támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

b) nemzetközi közigazgatási szakirány:

 • nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • EU intézményrendszere és közpolitikái,
 • magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
 • EU jogrendszere,
 • külügyi igazgatási ismeretek,
 • emberi és kisebbségi jogok,
 • regionális tanulmányok,
 • nemzetközi és EU pénzügytani ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit

Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat elvégzése.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.