Igazgatásszervező alapképzési szak

Kifutó szak, 2013-ban indult utoljára!

 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

SZAKFELELŐS: Dr. habil Budai Balázs Benjámin

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: igazgatásszervező (Administration Management)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: igazgatásszervező 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Administration Manager  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

4. Képzési ág: közigazgatási  

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan igazgatásszervezők képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének, gazdálkodásának, valamint az igazgatásszervezés és a közigazgatási szervezői tevékenységhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmasak igazgatási feladatok megoldására, közigazgatási döntések előkészítésére, végrehajtására, az önkormányzati és más közigazgatási szervek működésének szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervezők képesek: 

– központi és a helyi igazgatásban kodifikációs és szervezetigazgatási feladatok ellátására; 

– államigazgatási, szabálysértési eljárás lefolytatására; 

– szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására; 

– közigazgatási informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására. 

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervezők alkalmasak: 

– közszolgálati, humánpolitikai feladatok ellátására;

 – költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak elvégzésére; 

– közigazgatási felügyeleti, ellenőrzési és rendészeti feladatok ellátására; 

– az EU szerveinél igazgatásszervezői feladatok elvégzésére. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.  

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

– alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, szociológia, kommunikáció, közpolitika); jogtudományi alapismeretek (magyar alkotmányjog, civilisztika); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (logika, statisztika, informatika); 

– szakmai törzsanyag: 90-100 kredit 

igazgatástörténeti modul (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási modul (a közigazgatás alapintézményei, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, helyi önkormányzatok, közigazgatási büntetőjog); szakigazgatási modul (szociális, kulturális, gazdasági, rendészeti igazgatás, közigazgatási urbanisztika); pénzügyi–közgazdasági modul (államháztartástan, számviteli alapismeretek, közgazdaságtan); közszolgálati és munkajogi modul; közigazgatási menedzsment modul (közigazgatásszervezés és -vezetés, közigazgatástechnológia); EU ismeretek modul; differenciált szakmai ismeretek.  

9. Szakmai gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakmai gyakorlat elvégzése.  

10. Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.